Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
!ΜΒ]] Μ  Μ 
30ΜΑΡΤ|ΟΥ2ΠΙ6.
Κοθημερινἡ
Εωμερί6α
Δρ Φύλλου
Ι 736. Τιμή
'30 €
ὐΜΜΜπΜΜΜ
Βεντο8Ξτ
ΒΜτ·Μ
“Μωαωωω·ΜΜ.
ΜΜῆμΜῆΜ.
| κΜωωΜ”ΜΜΜ
 ΠΜΜΜΜΜΜΜ °
ἔκ “ΜωΜΜ·ΜΜΜΜ 
_ `  ΜνμΜ*ωω“Μ -
Μ"·κΜΜΜ·Μ=
'·:;(¦ ὁ.: - ·%·__ · ·.  7 · - 7 Μ
 ~·.·¦·-;,-- ;·_ . η .· ~ ..
, .' 7 η Λ γ 7 ε 7
ἑῖ~··Μ“··ΜὐΜΜκΜΜΜΜ _ γ 
 ΣΥΝ  ·
:Ε ΜΜΜΙ·ΜΜΜΜΜζΜ "η 
 . . . 'Μ' ω··ΜΜ' Η· ` ; .
··:ε=“.:·Μ·“:=.ΨΜ“Μ ΜωΜΜ 
Μ. ΜΜΜ“Μ.ΜΜ ~
η ' ὴΜΜΜΜΜΜΜΝκ
Μ·ΜΜ·ΜΜ··ΜΜΜηΜΜ:
- . Δι ή' :η ι· έ'ωἑΜ¦ ·Τ&·! · _ · η. 7 Τ· τ .
Ο |σ:Βωρος ~Ισ Πάχος ·
'“' ε σ ' "ή
Ο - “-