Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
πως ω ·Μ··.
"ΜΜΜ σε ακουω·
απ'οσα Η" των πμ·
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σελ. 32
ἱ"'|'ί'Μ'| "Π 'Η'
' Ι Ι
Κ ΜΝΗΜΗ' '| "Η 'Η' θ""|'|'
Γράψε· ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ
ΔθΛΜΠκΗ
Τεῖορτη 30 ΜσρἩου 2ΟΊ6 / Φυλλο ΊΊΔ2 (2342) / € 130
ΜΜΕ: :Το ΜΜΜ Μ
ΣΤΟΠΕΡ Η: ΜΒΜ,
ΜΒΜ: κι" ΜΜΜ! [
Πο «σΙΜΙΙσΙΜ» τι' ΜΙ|κν·6Μ 'κ·ιΜΜες- 
ΜπωβἰσΜ, ΕσΙοΜΒ-Μσος ΜΜΜ ' _ τ , .Ἡ έ έ
κι" Μ"8"ω|κ"-Μ"""νκ" |¦ΟΟὐμρ Ντ·οκπέ ὶ-7 η _ ΟΓιὸχον Ττ1βσρε5Ϊ
Κε ε"
 “1 ·· 7-_ --¦.` γ· το. ν,
) ϊ ϊ* «Ι · `ξἔῖ-¦?Ι2>-' 'Εκ' Ν τΐ:ΙὺἔὲΨ”·. .|>
ΜΜΜ ΜΜΜ-ΙωωσυνπνΙΜπ
. ¦~:--,~~'--ωύ=--_ --ῖ.--.·>'
"83 ” “:7:ι`“ τ '"°Ἡῦ'!"€ _ Ϊ 7"` "`.
ϊω“;5€!!03Νῳν;Ι9·ῳν ΜΕΜ£
“ΜΜΜΜΜΜ0ΜΠΜ·
.¦-Χ; .κ ; -._'.·.“.¦` “ 7 · .·Η"·,:-'. ·- 
π ΐ . !
'κ“νκιπσΜΜΙπΜκιπΜ Μην
:ρ < · η 7 .' · ·.$'8κ.. - >-__···`·ῳΔ› .·τ
'· ὲ -¦Νζ1Ψ -“·Ύτ.·ἔ··μὶ“ἙῶΣΚ. ς ·.Ξ_,<ἴ“· ·κἴ¦.-ἶ. .
 ΜωνΜκεωωΜισοβαρα
ι 3<Ἀ · κ “ _ .ής - 2:45 χ Ν' Γ ·-`Ύ|:' ;ζ,ι£"·ἶ .ϊ
Ώ: . “= ·ῆ'¦' · Γ` ·¦ δΌ π ““1“',ἱΓ
Προβλημὁῖμό@όἔγ@τδ“ύ.ἱ|ξΦὁίγς
υ Ώ ι πό! : Ἑν· 63 
Η Ι __ _ _ ` | μ Ϊ ' . “ - >· ..;ν·+ . ~ . ·'κ.ἔ:.<`   57 ἐ"¦·; 7ς›-,<_ `·` * ' 7 | __ _ , `. __ ¦_ χ ΒμΥ.9_Η,.8“ΥΠ19,ῳε. ;|||||ΗΙ|εν|ΠΙΠΜ 'Π:'("'¦"ΠΠἔΜ#Β έ
  στην στζεντο,-:Πολυροβ_ορσ@εμμτ9(πιω: ρ|7[ιοινικ;5¦ '~Γ._.Ϊ·;ξ“ω .τ “Ἡμ- :“ απ: Μέ. . -··ς« ιε.ἑΞ ; __ Η
 6ἶὡξε|8 και ο|'ὸυὅ·οστ·κἑεῇ“ὸλλὁγέἑσὲ_ ΕΠΟ κ'ω“ὁίδἰἰηὡοἶ .:¦ 
 7. _ ' . 3 .7 , ..; -. Η ν .; μ ·¦ · ο· “ΗΜ _ κ = ~· ·