Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ 'ΜΑ Με ΧΑΚ" ο
ο ιταποαμερικανάς πονάει στο σάκτυαο. παίζει με νάροακα¦ απαά ο ίοιος
Ξεκαθάρισε ότι σεν υπάρχει περίπτωσ'α
να απουσιάσει απο τα αυριανό
κρίσιμο παικνίάι
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτας: ο. Νικοῆα'ί'διτς
Διευθυντής Συντάξεως:'ΣΤΡΑΤοΣ`ΜΑκΡΗΣ © 3ο € ί `
καυτα το ΜΑΡτιογ 2048 ο κο. πωσ ' `
Μ ΝΕΑ απο ουάρικ και Μι
αουτίνοσ. που άντεΞσν ταν πίε
σιι του ΑαεΞάν6ρεισυ¦ ενώ στο
και πιο συμβατός στον ροαο
του γίνεται ο πσπσπετρου
ο ίσαανοος Φορ εξέφρασε
ταν πικρία του για τα μετακείρισπ που είχε απο
τον πορτογάασ τεχνικό.
μιαώντας στο εροι·τ2σ
εαια:ι
:είπατε τ Ξ
η' Μεσα Φακοι Φώκαια _ἶ ;
¦ στα κά|ίεΦυγε με,σκυμμενο ¦
, ,ο αν οσο κασέτα εκσσεκε-ε›
ο μέσος του
οπυμπιακου
ήταν το Μ και
το ο» στο παραγωγικά κομμάτι
α'έΠ' . του παικνιοιου.
μ πίεσα ποι=“8ρέ£Ι “Μ Μ' ερ"°ρό'. άνοιξε το σκορ στο
είναι σώσω' Μα "ω °' ΜΜΜ' το με πεναπτι και
ΠΝ" υ κόσμο" Ο Μ Ν “'ά°°'° "°' , ε _ῳ - ¦ :2 , οιπαασιασε τα τερματα
“Ή ω κ ειάζετσιμονο ποσοσΦσιρι-   :ο ·| ως "Πως με ων"ό
ως.” δεν Ι:και καπνό· “Μ Μ' Μ' ἶ:Ρ ρω?? τον! * ο σουτ στο Μ' ενω είχε και
κ°ἐ=2ἑ%σΚ'Πρ°ς γικατιί ·_Ξασκιστσ ί  ¦ἶρΗ ¦”ἶ'“ς' " ταν υπεροχα ασίστ στον
Π:ζαμα στον Κω" ”ω" °"ί°'°"° ΕΨΜΜ" ;Κῳ°"ἶ καρεαα που σαμάοεψε τα
"' ο ”Η" ' ρίζα του οσκαριου τας
ζατσιίμενα στους παίκτες τους...
αντίπααας εστίας στο 43'
οι συνθήκες
Το αγωνιστικά στα·
παίζει πάντοτε ράαο.
το ίσιο και τα “ρεπο- ¦ - - - ¦ `
σορσον αανα- ν ι
του κάθε προπονατιί ι” ' Ἡ = γ 7· Η ο  Ξ Ζ ' ' ι Ι ί 7 “ ά η ` 3 / Ξ' ” Ό Η | γ ά , ` ά Β : 4 ρ ιαγκααιάμετον *
=οΐ"ἐΤ=;=ἑ= η' τ ο ί η η ζ = ο ¦ ι η ¦ 1 - “ ~ Η, ' ' ` |κουρντσον|στοτρίτσΐ
' ” μ' . ' Ύ Ι' ῦ Σε ' η' '  3 “ η ' ο η - _ σινικαταρισγκσα 
στον σουμπιακά να
κάνει αάταγο κάπου
άπασα α και το αντί
τας οποία" κ /
οετο: να συναντήσει Κ ' ¦ _ -- ν ο η 'οιΒεαγοιοεωρουν χ
στο πιμάνι τις κατάα- Μετά ` η ._ > _ κ = ¦ οτιο εΞκρονος
Μπες προυποθεσεις. 7 7 ι . 1 / τ · κ α Δ ρτιερσ¦αο<υ αγ _
ωστε να Φτάσει στο  ς ς . ·_ η 'γ ί νιζεταισανεικος 
μάειμουμ των συνατο- ` ' _ Ι η Ισ .. Ξ · ς απο τανίαχπριἰ '
τατων του
4_, .μ ο. . ..  Ἡ οι ισπανοοί σαΦως
Η 'ἑ==ἔδἑ=ἔΒἔ κι κααυτερσι σαν ομάοα
- τι ο οι ' μείωσαν με τον τράουστανσον
«νακά και Βααενο . . . .
για!” "Μέ στο το ενω στο πρωτο αμικρονο
ο οσε συνουασμομε "δ" 6!” "ως ¦ ο , ¦ ¦ . ο ς ο ,
κ ταν αποΦασαγια ' ¦ Ἐ° °°'ζ°Ψ'? ω' " Η¦εΜΜΜΨΠΜΜἔ
ταν προωοασα_του ' 6 η .η ο καρ· του καπινσ να ¦¦>ααοκαειοτιΚά5οτους η»
ωΚσπίνο._ιιαοοείνο¦ ” 'ως "Με" ί" ω· οιιιοεενουιιενουςμε η
ς - γ ω οικαιωσειαυτο το ν · Ι ζ ν°ἶ°'"" ν? Πε' ' τον›ΊνγΚασον“ναΜο+ _
` Π _ |/ η ν α _ ο ί 7 σενάριο ο ο τυκσυν Κ°|°ῇΠ° :'/'-:Φ°°ίζε¦°¦° 20· ' κ
“ ο η : < - < τερμα σε βοαιοες Ίων ¦ἰ"θ”°°α" Με
===ἔξἑἙἙἙ9=:| 7τυκαίνει το νικατιίριο 7
. η - Με στο 82ἄ,ουο
Ϊ" "Βό°ω"- . "°°"°'"°°ν τίγκἔαμε Ματιές απο '
Ο Ο Ρ Πε"'° τας με", Δ9κ@ργ'¦6£ὐ-<
σείγματα των «επιτυκπμενων- Μπενίτες. Ντοσεβί. Γιαννιὡτα και
Αυπωνίτα. παικτών που
σίγουρα θα μπορουσαν
να έχουν ροαο στον
Φετινά οπυμπιακά
καθυστε
ἶΐιτερακαιγω τανκΕονιε
~ κάρτα σε' άρματα· ¦=
 Πιάτσα τζιάαα `
ο προπονατιίς τας Ξενα- Ι _ γ ,.
κας μας Μίκαεα Σκίμπε ¦ “Μ
π Αοιαπραγμάτευτα ἐς
 για τις ουσ συνοΞ μοσπονοίες ιι επα] νάναρΕα του οε- ¦
ί σμου ο 'Συνεχίζει να
παίζει με τα Φωτιά η
' απανω"σπα"__:
σοτέ _,_ψεἀ η
Χάνει και τπν κααοκαιρινα 'Ϊ
προετοιμασία ο οάνας η
τζανοάρας. ο οποίος κατά 
ο προπονατας του ΜΜΜ Μπαρτ 
'ι τπν:ευουνα για ταν απίστευτα παρατυπία 1
1 να _Χρασιμοποιιίσει ετ· Ξένους και κοινοτι- ι
του οιεονους απο· Μ ”ΜΜΜ ΜΜΜ π 71 1 > κους απο το Η! ως το σε του πρσκοε- · η
Ι καεισμσυ ο υΦυ- *Ι Μ “ σινου|αγώνα με τον Πανεαευσινιακο 1
ι πουργάς τοπω- “°°“?'“°“ τα! _ 11 Μ Ν ¦ . - ο ο - , ς ¦ , ο ι
οι "Ιω "ως Κω πανιωνιου τραυματι- Ι μας Ι ή έ]  ¦ 7 ;έἔ ε μ ¦ 7 τά; Ξ
:ϊ χ°ες "έ νέες °“Μ_ στακε παοαίνοντας 3 αοοΞο τους τας τριτας οατειας του- Φ
” χοντρή ζαμιά: ριίΞπ 1 Μπάμπη· Τεννεστον εκ Σμυρνπς ιστορικο η μ
Μετα; ““ἔ·τ“ο·- προσοιου κιαστου η Ι η σνοττνονΜτηκ= με τον “κ6ΜΜ·Μ°· ~
ε:=;¦"=ι°=ὲΐ¦ σ” "Με” γω Η η ' ϊ οιίαωσα: σε” ταν αποκαειστικα η
"ΜΜΜ ΜΝ· η ν9¦°' Μωρή Με" Ί ἰ 1|ευοιιιι για ταν απεριοαεψιο που εγινε στον γ ἶ
· ι ἔκ εσω πααγιου και ι κ πετ” Πανεαευσινιακάο Η στενο- ;
κετου›· στο ι Ι πια μερα" Με" έξω Μ μου είναι φαίνεσαι· ο το εαάκιστο η
η ά' μανίακου ο Συμφωνα "Μό Θείων” ΜΝ"Μὡ Ψ" η
Ϊ κυπεααο
με ταν αρκικιί κι “Μ Η κατάφυτο 'Μ ΜΜΜ συν-ρ η
· ο “ “ - ` ι ί διάγνωση. γ ωμα¦αα α οιοίκασα. τους προοσΦαιρι-' ι η!
- ϊ 9 ε - “ ο 28κρονος μ 'ο σ τοπίων κόσμοτου Απάαπωνα- ε!
ο ς “ η -, αμυντικος / / “ `  ὰ ε 
ν ' , ϊ ` 4 μέσος θα / ”ῦ” 7 _ ' *έ Ι Ϊ” ; 7”ῦέί _ 7 ί _ φ” 
ο Π μ Χ μείνε' "ως ί ο αποκα απσ'τις προπονήσεις κανουν οι'ααικτες των Χανιων εταιτιας ι η
ο ς _` ο ΜΜΜ Ἡ” έξ' ι σφειαων τας σιοικασας απεναντι τους ο ιι κινασα αυτα ερκεται σε συνεχεια π'
· __ Ϊ: μ"ΔΔρ“χ · μήν" τας ήττας στα Χαρτιά απο ταν Κέρκυρα. οταν οι Κρατικοί δεν κατεβαααν Μ
- ¦ ζ τη ¦ ' τ  ο . εγκαίρως στους οιαιτατες το ποσο των τοσο ευρω! Ν
9' .7 '7 1 1 Ο 8 8 5 2 1 3 6 Ι 4 ¦ Γράφει ο ΔΗΜΗ'Ρ"Σ ΔΗΜΗΤΡΗ' (οεΜδυ Ε) 7 - Γράψε· ο ΔΙΟΝΥΣΗ: ΠΕΛΛΗΣ “κάβα '8) ` ά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα