Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ν ΝΕΑ ΤΕΝ|Α ΤΩΝ ΕΛΛΝΝΩΝ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Η ΞυΡΕΠ |.ΕΛθυΕ
ΒΓΑΖΕ|... ΔΑΣΟΥΣ
' Μό τον ταλαντουχο Βοσίλο
ΜΠόρχσ στον 29χρονο «ρουκ·»
Δημοτμτι Σωτηρίου
' Σοκ με Τζανδαρο. μένει έξι
μόνε5 εκτό5 ' Τεραστια γκαφα
του Αιτόλλωνα. κινδυνευει
ιτιιτιι:%Μ ιι Εοιιιιιιι στο του Διοτι,
.Μ έ©@@ ΜΜοτιιιιιιιΕ ιιι>ΕιιΕι Α ΔισιιτΕ
οι ΒΑΣΕιΣ ΠΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ `
ΗΝΕόΣΕΖΝ ιιι>οιιΕιιιΕιιονιιΜιιοΔιιτιιτΕιΎ
ί “ ΜΕΧΡ|ΤΣ|Α
'εσσ ο συνόντπσσ Τ
Σίλβα - Βρέντζου
για τον μεταγραφικό σχεδιασμό | Α Ι Η ι
Π Στο στόχαστρο ο Δ·οόδαε '
γ _ Σ "
Μ ΦΘ@ '
ΕΠ|ΘΕΣΗ “
Α Π Ο Τ Η Ν Α Μ ΥΝΑ
' Με δυο γκολ του Φορτουνιτ ο Εθνικη ιιμοιτνιιΘιικε με Ζ-Οτ ομω5 οι 'ολονὁοι στο συνεχεια μ05 εδειξον
οτι μονο τυχοιο δεν ιιιτρον το εισιτιτριο γιο το Ευιο τιτ5 ΜΜΜ
Π Χωοι5 βοθοο στον μονκο“τρανικο τ λ Θ τ στον ησνοοταΠικιι λειτουργια
Μάτ '
. γ. Μι.. ..._ ί Δ
Δ .ο - ι” _ω. -¦ 8 Μ “ξ ,. ι ρ
'Η σόγκΡισητοε στιμερινόε . «Με Πε'ριΟἔἶΠ ονΠὁῳσ;ΠΝΞ η ΕΞΑηΟν|σε Ο Γερμον05
50805 Ψ°“€Ρ ΙΜΟ "Ρ°°Φ°Τ° ' ` ΕΤΑΠ. Ν|Χ0Σ: «Ηττα με θετικό ιιόόσιιμσ»
παρελθον'ΑΜε5 δυο έ ί · · ι Φ· ο ΦΔΦ
αεριστὡσει5 στο λίστα με τον
Πατσίνι ' Στον Μαρ ο Λόμτιοου
ΜΝ ΝΤ ΠΑ Τ0Ν «Η»
.` ΣΗΜΕΡΑ (Τ μ.μ.) το ΚΡ|Σ|Ν0 ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ Με ΗΡΑ ΚΔ' ΠΕΡΑ
Μ · " ἐκ 
· · .ο χιχο·χ·σ·Μω·Μοχο ΜετοΜτοχνΜοΜχ σου" ύ: ϊ0ΦΜΝ0ΝΕΝ!“0ΥΜΜ
ἑΤἔἐΒΚἔΣ ἶ ΜΜΜ· χαΜΜκτοπτΜωΜιπΜΜΜ Το" ΜΜΜ",“°Δ°ΣΦΜ°“"“ τ
 ΤεεκΔΡ|ΣΝΑ
“ ' Ο μανοτζεο-ουνδεομ05
γιο ττἶμῇγοοφο του Γιοννου
οι Μοροοορίεσ αναφἑσουν ότι θα βρίσκονται ρ Η  ,. _ ων ΜωΟΜΜ ΜΡ ΜΜΟ
στα παιχνιδια Μπενφικα·Μσμαγχσ¦ Γχιμαρόε8-Μπσαβ·ατα _τ Δ· 'Ξ , '_ κ ιωὁμ τη ν[email protected]μωο
Ο μεγαλομέτοχοε
του ΔΜέΜλω θα .ΜΜΜ ω σε Μ' Ε"°Ρίλ·Μκ°$ ΜΜΜ' 7 7 ο “ί ί ' Η οολιτικο το5 χυβεονο'ᾶτ5 και
' ' ι __ “ ι “ οστοοτοΉιιτου>:ινοὁιοφομιοτουμε
ν·“τ“ν9νσικ““ροτε““σ“= __ ι ι κΜττ¦οιΔιχο κετοΜτ·ιοτιΛτοπ ΜΜΜ ¦ - ,
ομογενων ειτενδυτων Ώ ί @ Φ