Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Στάχτη στα μάτια του κόσμου και στο βάθος εκλογέςRecognized text:
Φ Ο 'ΕΙΠΩ 
Η"|ΒΕΒΑ|ΩΝΒ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ Α|'Ρ|Α ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕΤ0ΥΣ ΔΑΝΞ'ΣῖΕΣ
ΔρΠό20υν 5,5 δισ. ευρώ (Μό φόρουε κο' συντόξει5
ο Το 1.8 δισ. θο πιροέῆΘει οηὁ έμμεση φοροῆογ·ο Ο “Δεν βοηΘὸμε την ονὁηιυεη κοι δεν συμφωνοὑμε με ων Ποῆ|ι·κἡ αυτόν.
6ὴῆωοε κυν·κὁ η '0ῆγο Γεροβοοἱῆη Ο ΧΟΥΛ|ΑΡΑΚΗΣ: “00 νομοΘεΙἡοουμε. οῆῆὸ δεν θα εφαρμόσουμε!- .ω π
Το ΠΟΛ|Ἡκ0 κΑ· ΜΝΗΜοΝιΑκο Μ·ΞοΔο ΜΜΜ Δ Υ ,ΓΜ“ _> έ . - ἶ
Η ΣνΖΜΗ:Η ΠΔ ΤΗ Δ·κΑ·οΣνΝΗ κΑ· ΤΗ Δ|ΑοοοΜ  η; ς; Ξ ϊ
;- 4 ¦
._-_. .ν η.·..›_
ι'¦:.“ ε. 4
Αν: 'ΑΠ ΜΠΕ) :' Ἡ: ·ἰτ!'.¦···_ .55250 Γ
  ἐ>.7Ϊ -<-_7-··> 
 8 6- -¦:  :χ 6 _ .° χ “ ·
3 0 ¦ ' Γ' Ϊ .έ , .Ἡ υ ·^
__./έ_.. ζ “_. ἀ“
¦ Γ γ' ἰ
Ε· >' ! # ·
Ι Δ "Κ π 3 1 ι'. "" 1/ · ·_-Ι Ι . η Ι γ· Ι
“ ω · ·· πωΜνωο-Μω
ι μ. `- `~
ν · Ι ι · 'ι' ε
 ν , 8 |
ΠοροἱτΠσΠ τη5 κυβέρνηση5 κο'
Προσφυγή στι5 κὁῆΠε5 Ζἡωοε ο ΜητοοώκΠ5 " ·  
ν τῇ.: ζ Η.
Ο Αγω £κωωῆωω ων Μυωωω απο ΙΜ επΜᾶΜ
Ο ΜΜΜ μαΜαὡν εΜονοαΜκ@ ων ΕΜνη
· ΠΜ Μαρια· τη ιπν αιωνια· Με .ω :¦
ἔἰἩἄο θΗΛΕΡ Δωωικω φ0εμοΠομΜ τογ ΠΑΝε¦ΜΜογ Με κογ ΠΜοτον 
Αερο“ε¦ρω5 γω το 'Μμμμ το Εθνικο Συστημα ΥΜε Αφού δεν έχει όρων. · 
· . ΜΜΜΜΜ ΣΒ... θέαμα! !4
ΜΜΟ ΜΟΒ γυναικα, .πω πω
ΜΜΜ Μωωτπ
Αν και... Με. παραμένει ΜΜΜ" Μ ΜΜΜ ωωΜεΜ χροΝο
Η Σσρόροβο «έπνιξε» | “Ν
τον καπμοέ Με στο ΜεξΙκο
, δέ ὰ · ' _ “μ  |_ _ [έ 9σΙον810Ἐῆῆπν8
.ΜΑ ° σ 7 “ · ·· μενουν ΜΜΜ
ΠΜ” Μ 8 ω· Με!
ΜΜΜ το εποΠΑΠο "Μ
ΠοΜΥΝΜ[email protected]Μ -4 . . - . - _
·έ_ ' ~ ?ἐκ “-_£Ξ ' η. Π π γ  “ ` _
Ι ψ ·!ἰἔΉΞέ| Μω," γω ΙΜ
μ'ίπ-[ςΙμἩ:!1ῳ κυριορχ|ο (ΠΟ κομμο
7 · ΦΠ" ΜΜΜ ΜΜώῶμ
ΠΑ ῖ0 ΜΜΜ ΤΩΝ ΜΜΜ
ΜΠΕ ΝΕθΕΕΜΜΞΣ
Κοντονη- , ω 
“ΜΜΜ-τωωωωΜΜωω“ω
ωΜ“ΜΜω·“ ω·Μ- ΜΜ
ών.ΗΜΜπωΜωΜΜ·ςΜοΜψωΜΜ
απΜΝΜΜ
·“:ἐ._ΙμΒξΡ ΜΕΤΑ 'ΠΣ ΑΛΛΞΠΑΜΗΛΕΣ "ΚΑΦΞΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ'ΑΣ
ν “Μα Βοήθεια Μό το ΡΒ' Ζήτησαν ο' Βἑῆγο
“ γ' Με οσΙοΧίε50Πὲωχσννο·< ῆὡσουν“τοκ0κῆω οιωνιΖιχονυσῖων
·)κ.·_ ή