Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στο τελικό στάδιο η πλήρης νομοθέτηση της αρχής για τη δεύτερη ευκαιρίαRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΡ|ΤΗ 29 ΜΑΡΤ|ΟΥ 20"6 ΕΤΟΣ 27ο
-- ---- “γ --- ΕΠιχειρήσεις & χρήμα
“--...-.ὡ“ώ; 'ς,.Ξ...“.μΔἈῷω .Μ`- --'
. ο τ τε '
ΦΥΛΛΟΥ 5664 Τ|ΜΗ- ί,5 €
ΓενικάςΔείκπκ 7567.Μ7 _ θα) Ανοδικές 
πευκΑωωοω “μετά _ 700  
|·Μ% Π8ΜΜΜ0Φ  _ Μ 8; Καθοδικές 44
Π8Ε/ΧΑΜΜ-8Μ0φ φιφα ._ Μ ......... ..   ..
π8θΜ.Δωωςπω πωσ “ _ Μ ΣἙς 22
Ημερήσια μΜρ°Μμωγ Μπηκα. οικιακ- _ νε σε Μ- αι Μ ......................... ..
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ
ΣΤΟ ΤΕΛ"(0 ΣΤΑΔ|0
ιιιιιιίριις υιοθέτηση τις αρχής για τι 6είιεριι ευκαιρία
Και αποκατάστασης τους τρία χ
Προσφυγικό και Κυπριακό βρέθηκαν
στο επίκεντρο της ανεπίσημης συνάντησης
του ΑΠ. Τσίπρα με τον Μ. Σούητς
. εμ; ή ..
.. ιη -
Ενα μέτωπο κάείνει και
άσσο 6ύο ανοίγουν...
το τελικό στάδιο έχει εισέλθει
« Σ η πλήρης νομοθέΤιιοη της σο
χής της δεύτερης ευκαιρίας
για τους πτωχεύσαντες εμπόρους σε
εκτέλεση της υπ' αριθμ. Ί 500/2014 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»
όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό της προς τις ομοσπονδίες μέλη της
και τους εμπορικούς συλλόγους η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Μάλιστα όπως σημειώνει "οι αλλαγές
στον πτωχευτικό νόμο αναμένεται να
συνδυαστούν με τις αλλαγές στον ν.
4307/20Ι 4¦ για τη ρύθμιση των "κόκκι
_ νων" δανείων μικρών και μεσαίων επι
χειρήσεων. Στις βασικές αλλαγές που
θα φέρει η νέα νομοθεσία είναι:
- Η δυνατότητα απαλλαγής των εμπόρων από τα χρέη και αποκατάστασής τους τρία χρόνια μετά την κήρυξη της πτώχευσης από δέκα που
είναι σήμερα. - Η εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα των διαχειριστών αφερεγγυότητας, που θα διαχειρίζονται κα θα ρευστοποιούν την
περιουσία όσων πτώχεύ0υν
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται¦ μέ
ρονια μετά την πτώχευση
προβλέψεις της σχετικής Σύστασης
είναι η δυνατότητα απαλλαγής των εμπόρων από τα χρέη και αποκατάστασής τους 3 χρόνια μετά την κήρυξη της πτώχευσης (από 10 που είναι
σήμερα) αλλά και η εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα των διαχειριστών αφερεγγυότητας| που θα διαχειρΚονται και θα ρευστοποιούν την
περιουσία όσωνπτώχεύουν.
Η απαλλαγή όσων ασκούν εμπορική
δραστηριότητα από τα χρέη τους εντός τριετίας προβλέφθηκε μερικώς
με τον νόμο 4336/2015 αλλά - σύμφωνα με τον αναμορφωμέν0 πτωχευτικό κώδικα - ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν αίτηση πτώχευσης από
την ιη ιανουαρίου του 20ί 6. Η αναγκαιότητα της ρύθμισης κρίνεται επιβεβλημένη από την ΕΣΕΕ καθώς σήμερα η πτώχευση αποτελεί μια μακρά
και πολυετή ταλαιπωρία χωρίς τέλος,
με αδυναμία των πτωχευσάντων να
λάβουν νέο επαγγελματικό ΑΦΜ, με
εγγραφή τους στον Τειρεσια και με
στέρηση πιο φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, που καθιστούν
απαγορευτική την ανάληψη νέας ε
σα στις ανελαστικές νομοθετικές παγγελματικήςπρωτοβουλίας.
Ν. Παππάς: Εως το τέΠος ιουνίου Απαισιοὁοξία για
Η Μπάσα ανακάμπτει σε ισχύ ΕΓΣΣΕ τα εταιρικά κέρὁη
Κοντά σε συμφωνία με τους θεσμούς που Η παράταση αφορά όπως Αύξηση 2% αναμένουν
θα φέρει έκρηξη επενὁύσεων. τόνισε τους εργαζομένους
για φέτος οι οικονομοΠόγοι
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Εως τον Μάιο
η παράταση
στην απόσυρση
Νέα Ποσοστά απαάααγης
απο το τεάοΕ
ταξινόμησης ω. ι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησσν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό
Σελ. Η Ο;
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Γιατί οι καταθέσεις
είναι καθηηωμένες
και μειώνονται
Ο κίνὁυνος σε" ιη. τα ρεστα·
εοηττοι5 και ο φόβος
των καταθετών
Αυξημένα μεγέθη
εμφάνισε
η Αμτοηειι25
Αυξημένος κατά 455%
ο συνοάικός τζίρος
στα 4829 εκατ. 
Σε κρίσιμη
καμπη το μέΠΠον
της ΕΒΖ
Εμπηοκη με το επιχειρησιακά
σχέὁιο - Συνεὁριάζει στις 50/3
το ὁ.σ. της Τρ. Πειραιώς ν 
Ξεκίνησε το Διεθνές
Διαμετακομιστικό
Κέντρο της ΒΑΤ
Στον Πειραιά - θα οισκινεί
προϊόντα ετήσιας αξίας
έως τι οισ. ευρώ
Ο ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ιο-26