Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ ΜΜΜ
ΜοἰρσοΠν κέρδη 01 τρ1ί1ὁΣς των
ΓρηγορὸΠουλου¦ ΤσὁλκΠ, ΜέγκουλΠ ΚΠ1
Κοι]ιοικΠ. Υψηλό Ποσοστό ΣΠιτυΧἰΠς κου
στο ὁιΣθνἡ φ1λ1κὁμε ΠΠὁὸοοη 12427!
ΜΑΡΠΟΥ2ΠΙ6.
καθημερινὴ
'ΜΜΟ.
Δρ. Φύλλου
[735. Τιμή:
ιυυυυυυ0!
Μὶτ1 ογωνιοτικΠ)
. οιον θΡὑλο για
κρατουσε· ί 88νΓ083Γ Χ __ΠνωιτὴΡω
ιυκυυ
· “Πψυ'χωυέυυςΒρυλυςγκυυυιυυΙυ  Δ __ _Δ  Μ:$ὅἐΞΜἔΒἙἩΜΨ Π"0 ΤΗ" ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑ ΣΤΟΜΑΤ0Σ ΚΟΝΤΟ"||
ΜΜΕ" υυυ έγ|υε “δήθεν εξυγ|υυιἡς” κυ| “υυιὁκληιυς υυυἡγυρυς" υπό του υφυπουργό κυ| η υυυυἰυ γ|υ την
“κυ| υέυΙε” υυυἑυβυυη του υυυϊυΙυυἑυυυ της ε|υυγγεΜυς¦ που πρέπει υυ ΜερευυηΒεΐ' · |υυπυκὡρηιυς γω
το κυπελλο! · Σἡυευυ υυζηΙεἰτυ| η υίΙηυη υκυρωυης της ΕΝΠ στο ΣτΕ · Αυριο έυχετυ| το κλ|υυκιυ ΗΜ. ΠΕΡΑ
Χτυυηυε  _
Δ Μ ΜΜΜ· Ἡ