Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
“ΠΑ ΜΜΤΛ· ΜΜ”Μ
ο Οι «ΒόμΒεε» Που εξαι·ιέῆαααν ο ένα8 για τον αῆΗο... ο ΣαμΒόῆαιο... ΜΜΜ ζηταει ο Γοαίῆιαμε Φ
Η κΡογΖ ΑΖΟΥΛ ΑΓΟΡΑΖΕ' ΤΟΝ ΜΠΕΝ|ΤΕΣ ΚΜ...
ι.-ἑ|Δ·ἑ _.·,:|_ / · ·
.# . _¦ ΨαΧςει για Μ
ΦΥΛΛΟΥ  --  «κανοντ»/οδ ο
Τραμ· 29 ΜΑρΤιογ 2016 ο Πού πέφτει το βόροε¦τομ ἴ'ΐοὐ τοα 0ῆομαιακοὐ
Πρόταση τος '
' “ '1 ἔ η ἔ Ι ζ __ τ ύ ο?)
Ριἶἔ“ θ   _ λ"°"
“ ι · ζ- “ - Άμεσα εξεῆίξει5 με Πογέτ · Τι παίζει με Μπακααέτα, ,
_ · Τον αγοραζει η ΑΕΚ ο ν _ σ- . .
με απαίτηση του ξ Δ -. :ο τ __ _ ' αιοε ο ρῆοε Με αχεαιιετοα «ηη» μ ον 'Βαν
' ΦΕΡΕ Μογ
τις οΜσἔ¦ἔ · Ι ΠΑ·κΤΑΡΜεΣ
 ·ΗεξήγΠσΠ Που έδωσε ΜΒΜ :ι · Η αιιαίτηση του ΣαΒΒιδη στον Μιχεῆ
ο·  .ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ο Πῆπρὡνουν οι Εθνικέε
ομόδε5 · Τι Προτείνοαν
«Μοτοωμἑνο5» και ΒΕΤπιαα
“ΜΣΠ8 "8 -ΪΔ ες ·
ευκαιρίες σε· Ποὐροκ·π