Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΚ ·ΜΜΠ Η οικογενεια της ΑΕΚ
τη" Μι Η Μπι ι
ΓραφαοΣΠΥΡΟΣΔΑΡΠΝΟΣ ωο 
τον Γιαννη καιιιίιιιι
Χθε5, στο Κοιμητήριο τΠ$ Καισαριανή8,
το τελευταίο «αντίο» στον εμβληματική
αρχηγό τη5 άΕνωσηε»
 ἔστι μεχρ τώρα εηαφε5 τυκαστβο Πογὲ με τον Δ τά 
δΜσανίὁ,οκαλσψ Οαρτιγουανοε-τεχνικοε ηρινιτἴατειμε;τον _ _. ξ. 3 τ · _ ε·  ί.:
ωοκλερὲε βλέπω ΑΠΟΚΛειΣ-Π την-ΩΠιιι9ῳγίο ΜΜΜ τηιι ΜΗΝ" ΠΜ
σακὡσειπρωτθλαΜ   Ρ' Ξ- “
 ο · τι 8 ¦ _ ΒΒ:Ε'ΞΔΜ!Β!!ΔΜ
. _ μ.. _· -.
Ό] κονἱ6νήἐ ξεᾶ'αθᾶρ6έ
·"··# ο: τ Με”.# ._σ ι.·ο-· ¦.τ
ηω856ενγθα¦6εχτει να μιλησειμονο:
με;;; . “κει ·· τ.ν“ά..“›. 1374 τ
επεσακατιελλ9¦ῳεῳοαΜεγῳ ολοι
_ ,τασρΒαρζὸζζΜμρί93 
ι του ηοὁοσφαίρου.στηνι Ελλαδα'
·. .... ·.·¦. - 'η .τ -- ·:-. Λ
Ξερει ήδη ο «Γκα5» ηω8 θα έχει στην
διαθεση του όλα οσα θεωρεί
αηαραίτητα, για να είναι αυτ65 ηοα θα
φτιαξει την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ
· Δεδομενα και αηο την ηλειιρα τη5
<ἱΕνωση5» ηω8 είναι ηρὡτη τΠ8
εηιλογή, η ηαραμονή του
.ΜΒΝΜιτῆο6ὲΜοτο ι
;εισαγγελί`α8Ξ3γιαιτηὶσσν;αντηση Με;
. ω -..':“. .με-Ωχ :Α ' -Γ η?? Η? ὅ· .τ.Γ(Ω"':” Η .η
ηραηγοομενη8 Πεμπτηε_καιωβολε5».
Ξ >-·“=-οΐ>· .ν · )`7··#.“ῆ“.°ι:ῖ τ ··- ο
κατ95Μαφ0_νζῳ¦ κ9ιτΠΔΩ
1 ,·.τ· .η ..ι ..¦--- ΙΜ· Δα;; ··._ ω,
ιΙιιιιΜ.“Μιτ“σ“:ιπτ..
η --μμε _.,,.ι Α·-τ-Ι_`--“~·'·: ·. γ.:
ιιιιοριρργιιοτιιο Ε"ΒΜθΙΙΕι
γΜΝΜΜεΜΜ στο! 5 ΞαΔΝ1ῳ9ΜΜΜΕ Μετρηθείτε
|μεἶἔγρῷικἄἐ@αρι για την κίνησηΞγ . ' . εκ ΤΨἔΩΕΑἔἩΧθἐΣζω 
>αλτΜτΜ · -· ΜΜΜ-τειτεθεί!
· ¦· Αναλο€ηε;πῳρο ΜΒΜ:  - ι . “' *ΞΟ-ίϋΔΒΘΗ:;ΞἩΜΜΜϋ
.ΜΜΜ 3.431! .- σ . τ . ν , ς
ί ι - : η) -° '--9-Σ9εεΡε9·.9Μκ58-ε.€ελ·Ξε·ε.