Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μιιι8ΜαΜ | ΜαΜΜ|
Να'σαι 6)
ἶΗΉιἔΜαγΜΕ τ..  Ι ι Π θΣΤΡΜΜΣ0"| ΕΧΕ' ΦΜΑ ΣΤ" ΝΗΛ
~ ὰ ·  ` ` ΤΟΝ|ΤΜ0 Ε"|θΕΤ||(0 ΠΑ ΤΗΝ ΚΜ0|(Λ|Ε|Ν||
 ΕΝΩΣΗΣ" ΤΟΥ ||ΛΜθ||ΝΛ||(0Υ
Ε Δ 'ι. Εέ _ ' Γ. '· αγ Ρ 4; _
·0Σκίμηε έστειλεισ δικὁισυ ' ' β έ Δ `
μηνυμα για να αγκαλιάσει απο
σ κόσυσετην Εθνικη 'Αλλαγέ8
σε ηρ6σακισ.6κιωω8 και ν
σε σχημα· κὸνΙρα στην|σλανδίσ η: _
ιηιΠιυσιι Διακ Με: ·· η?) ΚΙΤ' Ι ΓΗ ΐ€5
ΗΠΑ Η" ΜΜΕ" Φ Ϊ
ι ~ “ “ι _. ·
η· ©@ ω
Δ|ΠΛΗ ΜΑΧΗ · η Κε
, , :χι ·_ γ αι
- __¦ - . ι ¦ . .· ή!
. - _ , ' Τον ηραοριζει για «αντι=Πετριτ5» ηονταροντα8 στην ηειρα του 3!ρσγου
> .. |,_ ` διεθνουε Που έχει ηαίξει σε ΣαμηντΟρια. 'ντερ¦ Μίλαν και τωρα ειναι
ο 7 4 στην Πλω Βερανα ' Υηαρχει αροε «ελευθερια5» σε ηεριητωση υηοβιβασμου
_ η η ' Εχει γινει ηδη διερευνητικη εηαφη
°°Μ '^Η"“+ιΜσκΡΜιΛ
"Μος ~ / ηΡοΤΔσιικΕ Ο ΡΔΦΛΕΛΕ ΠΜΛΝΤ|ΝΟ ΠΟΥ ΝΕΝΕ| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ κρσΤοΝε
·ιι Ορηακι κι
Π καταγγελία εναντίον
=ῖἔ=ἑ:ῖὅ^&3=& ., έ γ " 4 Ζ ΕΜΗ" ΜΜΜ" ΣΕ "Α0 Μ' 'ΜΜΜ. ΜΑΝΗ!" ΠΙΝ «ΠΡΑΣ|ΝΠΝ» ΠΟΥ ΠΙ" ΜΝΗΜΩΝ" «ΦΕΡΕΜ"0 ΙΟΥ ΜΡ|ΝλΨ»
' «Ο Σσββίδη5 περιμένει
τη νέα πρόσκληση» η αντίδραση
· 7 ΟΛΥΜΠ!
 ιΣιΝΦ“Μ“ ιιιιιι“ιιιιιιιιη Α ·  83 
Μπι @ ' γγ
ΠρΟΣκ^ΗΣΗ ΣΥΝΦΩΝ|ΛΣ. 8¦ἩΔ““ἔΜΦΜ ¦ . _ ε ΑΠΟΠΩΛΗΣΕ|Σ
«γ ' ' · '
ΣΕ Φιλικ.Α · ΡωμἩ;ξΟ:ἘΞΜ ιο ηιιεαιιΕκιιιΜ Ο γ _
0Πσναθηναικόε εστειλε επιστολη για μη υηαρξη οργανωμενων ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ” ` χ. 1! >.γ «δωσε καει
στσνολυμηιακὸγιανα ηαίΕσυν οΠοδωγ στο ΡΔγου Μπι ' Ι · τ7 στονινλδ_φΜη
"Με" ΜΒ ο' ΜΜΜ αλλα δεν αηοτυηωθηκε (ὅ Η' ω Υ|Π0ὐ9Π» ι
κ Γκ`
ΜτατμΜααωοδομη$ ατσηρακιικο γ _ 7 Μ_ _ 7 _
 ηΞιἐἑηΞἐιΞι::ε + ° "ΜΝ '1 Η _
. · ,Μάτ ^””*“ Χ
' _ έν ΣΕ* ^ 7
εεκοθοοιζει ο η00ε6005 ι ιιιιφαχὡωσητου Μηενἰιεε
Π Εηιβεβαιὡνει και ο ΠΑΟΚ Πνέβσσ€Μι ΜΜΟ αερυθρὁλευκα»
/ Ό( “Ω
! ι 'Ο η η
° ι κέρδη · ΕηΙ εησκη5 Μαρινάκη έχουν
λΝΑ|0ιΝΠΣΗ πουληθεί 20ηαἱκτε5 ' Μόνο
Γ ΙΟΥ οι ΜΜΜ αν αηδτσυε 48σνεκσυ5 πηρε 9 εκατ.
κ ' ΕΝλΝΤ|0Ν _ '
` η· ο· χμ. εγΔιπΜΤο:
Ν γ ῖ0Υ«δῦΜ» ' ΕΕαιρειικσ μαϊεαηὁ τον Σηανουλη. υαλι5 229" έηαιξεο Χαντερ ' Πολυ καλοι οι γηηεδαυκοι
χ , νέα “ω γ . . ¦ «Σιοχ05ιορεκαρ
ι Φ Φ Που έχουν δικαιολογημενα ηαραηονα γιατο καλαθι ισα ΜακΝιληου δεν μετρησε ωυΜΜρογλω”
'2 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ :Το
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Με ΕΟΠΕ. Λκ, Μαυροματη5