Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Εξωφρενικό. Βάζουν φόρο στους άνεργουςRecognized text:
Όταν ο λαόε φοβατω τον
κυβέρνηση, υΠόρΧει τυραννία.
Όταν ο κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, υΠαρΧει ελευθερία!
Τόμα3 Τζέφεροον,
305 ΠρόεδροΞ των ΗΠΑ (1801-1809)
Αρ. Φύλλου: 95
Τρίτη
29 Μαρτίου 2016
Τιμη: 1 €
7 `7  Η; ω!.
τιἩἶμ_λΗ_Ίῆ' ιῖλΟμΜ!ιΓ Η 7 7 Νέρι οι”:ωμ[οιιαΜΜ@ «η ι'
ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ Γ|Α Τ|Σ... ΕΝΤΥΠΩΣΕ|Σ  
<<Ρου κετεε>> με στοχο .3 ί'
μεγαῆα ονοματα τ'.
Δυο στρατόπεδα, με ποηιτικουε, εκδότεε, δικαστικουε, επιχειρηματίε5
ζ7Σελ.=3
ΝΕΟ ΕΦ|ΑΛΤΗ ΠΑ ΕΝΑ ΕκΛτοΜΜνι=ιο π Ἀρθτ00Πὡρν00Τρἀνκσ Γ ι
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟ|ΜΑΖΕ| το οικοΝοινιικο ΕΠ|ΤΕΛΕ|Ο Ενορία ου ταιρι <
Ἑἔ@@ΡΕΜΜ] 
ΒΑΒΥ" ΦΟΡΟ
ΣΤΟΥΣ Α" 
ΕΕπανέρχονταιτατεκμηρια διαβίωσηε :το ο::
εἴ' επί
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ
Ι. ·'=Ο 
του οι «ιατροι» έ
Ο Βαβυῆωνία, με αντίθετε5 αποψει8 υπουργών στα ίδια θέματα
Ο Λίφτινγκ στην κυβέρνηση επιχειρεί ο Τσίπρα5
Ο Δεν αποκῆείεται και αῆῆαγη κυβερνητικού εταίρου
Ο Σελ.: 4
Γ: Χαράτσι σε οσουε έχουν πενιχρα_ ε
εισοδήματα από τόκουε, ενοίκια ' ° ·
η μερίσματα, στου8 περιοταοιακέ “
απαοΧοΠουμενουε και οιουε Φ0|ϊΠϊέ8 ί
· 5 Σελ.: 12
ο 5 τα·ι_ι@·Μιει_ιε:τιναεΔι>7_ιἶιυ το.ν1Δ1.-›»@ ΞΞΜ;ῳ@ΗΜ Ρ Ἀρθρ°τ°υθἀνωο|κ°ν°μ6Πωῇω
¦ Ό Ν Ι <<καποιεε ΜΚΟ δρουν ύποπτα» <<^διόβ90Χ0ι>·,σι“ν μούσια · ι
  ΑΝΑτκΛΣΑιιτοιιΜι-ιιι>οποιιιτι-ιιιΑΒιΜΕιιοιιττΑγΡοιογκΑυπιΝεπιΣκευι-ιτογΠοιιπειρΛιΑ Φοροῆογικη καταιγι6α! 14
 '· - :Σο.:ο ῖΣελ-=2
.Μ _ 
“ ΞΕΣΠΑΣΕ ο Φ|ΝΤΕΛ κΛΣτΡο ΜΕΤΑ το τΛΕιΔι Τ' ἐΔἔἶέΝ^"β ΡἙἑἔἐἔΧ=ἔ^
τον ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Στι-ιΝ κονι3Λ ο' ο ο ο '_,- Λ Σ
«Ο οδεῆφόε Ομπάμα δεν μμε το είπε Μό!»
Δεν τον ενη έ ωσε ια το νο ικό
κὡῆυμο του Μαρινάκη Μελ, ,5
Το αῆκοόῆ <<σκότωσε>>
Γ|Α τι-ιΝ νποοΕΣι-ι τΩΝ ΧΥΤΑ τον |'|_ Ποντεῇίδη .Σω
τομεα του
ο ια. ααυμοΜο μου
ῦΣελ.: 3 Η
ο ι ,Η Δ ι~_Μ ι; :ί
ΞΕεφραγ αμπέῆι
ο εργασιακοε Χωροε
ΟΣελ.:5
ΟΣΟΥΛΤΑΟΣ ΕΠ|ΜΕΝΕ| .
Μεγέιῆο
πιπέρι για
το ΜΕθΛ με
Με αρθρο στην “ατΜω, με τίτλο «Ο αδελφοε ΟμΠαμα», έσπασε τη σιωΠίι του ο Πρώην
Προεδροε τυο Κούβαε Φιντέλ Καστρο, ο οΠοίοε, αΠ' ύ,τι φαίνεται, «έβραζε», διατηρώνταε τα αντιαμερικανικα του αισθηματα. «Δεν έχουμε αναγκη να μα5 κανει η αυτοκρατορία δώρα», γραφει ο Φιντέλ. «Κινδυνεύσαμε να Παθουμε έμφραγμα, ακούγοντας τα λογια του Αμερικανού
Προέδρου», συνέχισε, Προτού αυαριθμίιαει μία - μία τιε διενέξειε μεταξύ των δύο Χωρών. «Α9 Ι Ι
Φ' ῇ 1 Π  ῇ ο μην έκει κανείε ψευδαιοθίιοειε ότι ο λαοε αυτίιε τυο ευνενικίιε και ανιδιοτελούε Χώραε θα αΠαρ- μ Π ο μ ο ο | 
| Ι ντιθεί τη δοξα κοιτα δικαιώματα του» ,|ΠροειδοΠαίΠοε¦ αΠαντώντα5 στον ΟμΠύμα, Που είΧε κα- , |
Τ' Ζητουν ο' κ°ν°ῇ°9χεε Πωλ: 5 λεσει τΠνΑβανα «να θαψει το τελευταιο απομειναρι του Ψυχρού Πολεμου».  οΣὡ-:9
, Η Δ %ΜΜ“ Ι |
ι τ ι ΣοΞεπιστρεφουμετο ευρω Με
ω ¦κΛΡκιΝοι·ιΛθΕιΣ κΛι ΛΣθΕΝΕιΣ ινιΕ ΗΠΑΤ|Τ|ΔΑ .¦ ,7. ε _ , 
8 “2 " “ χ _ Μ τ ·· 4
., ι ι_ι “ ,ε ε η. το. ο ε ν . 7. . .ο τα .- Ό η . ο, Δ·; ε·αα%Μυῶ
_` ω. η μ Ί¦ 'ι ΓΜῷ/ χ / χ /` (Έ) ι Γ Γ·σΜ, ι Χγ/ ζ 
ι ιο ι_υμιαιιυο ο-ιοιυ@μ©ι@ε μια μου τυο του») 
κ