Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29-08-20|0·
ΑΜ ΜΜΜ
ΜΜΜ(Λ αποφ
09184950)
(Με-Μο
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΤΟ 1894
ῳΑεΜωωω - ` Τωη8ΜΜωΜ6 ω”ωωπΐωε
ΆῳΜΜ:ωωωἐ · · `· ,4 ΜΜΜ“Μ'=ΏἩ%_ τΜω;ΜΜ,@ωΜι
ΜΜω6ΜἩΜ Δ ω ΜΜΟΜΣΜ28Μ·ΜΜ0
ὡ“Μ Κ- ~Κ Μ; ΑΜ Μ|Μ7.Μ7κ 'ΕΜ ΤΜ
· Ι | | Τ· άλα τοῦ
ἈπΜ“Μι Γιατι το Μαιος , ο Σ η ἡ ένδεια... Ι Ι Ισλαμι- ισμον
ΓΜιὁΜ^ΜωΜωΜωαΜπ Υ ."ωὴ.Μ·ΜΜωρ
ΜΗ* Μ ω 8 ΜωΜιωωΜωωΜΜ
Ο Ι Ι ·
“ωωω“ ΗπαοαλογηενισχυΜτῆςζΜω ΕΒΖ ἔ'ΜΜ · ΜΜῇΜ. .Μ
"ψΜ*Ψ“ΜὡΨ Μ της ωωωΜ
ΜΒΜ. ΜΜὴΜΜ ωΜΜὴΜωΜΜαώ
ὡψω.ωΜΜΜΜ πωσ· Μω- · ..ΜΜΜ-ω ΜΜΜωωωῳω
ΜωωμΜ πιω-ωὐΜω ἔΜ“μωΜἔ ωΨὡΜ= Μ“ΜΜ“ωωνΜω·
ἀΜΜΜ. ΜΜΜ Μ Μ ν Μ . Β . ωΜ . η
πἑωΜ“ωψῳψ ή!” Μ ύ ΜὁΜΎΜ= ”Μ"ψω @ΜΜωωΜΜ
η ω Νέα ΜῶΕΜ 8 ω” Μ ωωΜΜ“Μωωω
ιι· .Μ“ κι ΜΜ“ΜΜιι ΜΜΜΜΜΙ Μωβ, ¦ ω ΜΒΜ
ηΜωω ΜΜΜ ώ ωωωΜω ω ΜΜΜ ὡὡὡΜ” ΣΦ Μ“ 
ΜΜΜ 'παω ὰ ωΜΜα ΜαΜΜ ΜΜΜ-“ἡ | |
ὑΜ ¦#ΜΜ_, “ώ“Μ“ἡ Ρ “^$ ἔωΜὡἙ“ ΜΜ'ΜτΜἔἩ 'Μ
η ΜΜΜ· · Μ*Μΐ·Μ Μ ω. ώ Μ ΜΜΜΜ ἔωΜλΜτη ΜΜΜ
ωωΜαΜΜ Β Μω Ἡ ψΜμψφ ἔν- Μ@'Κ·| Μ ΜΜ“Μ ΜΜωΜω
ΜΜΜωΜΩΜ Μὴ ΜΜήΜ ω.ωωω . ω · ώ
¦ | Ι 'μα “ Η ΜώωώΜ η Μ “ω ΜὲὡΜήΜ "ωΜ.ωΜΜΜΜ
ΜὁΜ ωωκωωω Μ ΜΜ- Ἀω ψ Μ ω αν ω ἡ Μ ωωΜ.·““ῳ ηΜΜΒΜ
ΜΜΜ ν· ψ Μ°“ΜΜ Η” ΜΜΜ Μ Μ Μ ψ ΜψωΜΜΜΔωΜ
Μω“ψ= Μω- ΜΜΦΜ Μωωω Μ Με· Μπα.. ΜΜω“Μ
ὐψΜ “Ψ“ ωΜ ήΜΜΜῆΜ ωψω«ωΜ ωΜωψ“Μ
 Μη. ο ΆΜΜΜωΜ ΜΜἡΜΜΜ Σ". Γω“ὴ
#*ω“Μ“ ωΜωωω ααΠωω ΜωΜ“"ω'ΜΜΜ“"Μ
Μωωω.Μω ἡ ωΣΜ ΜαΜΜω μκώΝΒΜΜ ψΜΜΜΜωω”Μμ
ΜΜ*“ύΜα Σ ·ΜΠ#ηΜ *ΜωΜΜ ωΜιΜωωΜ Μ.ΜνὁΜῆΜ
ΜωήόΜὑΜ-ωὡ ΜΜΜΜ ὡΜ ω Μ Μ
Μ ωἀΜῳΜὑ ΜΜΜἡΜ ηΜΜῳΜΜ “ΚΜ ΜΜωο
ΜΜΜ ΜὁΜᾶ·Μ _
Μω$-μΜ ΜΒ
ΜΜΜωΜ νΜ ο· Ι 9 ~ Μ- ΗΜ
“ωὡω“Μ Υποπτη δ@ασι; αναοχικων :ΜΜΜ
ΜωΜΜΜ Μ Ι Ι Μ Μ Μ. Μα
°-υή""“ π ' Ε “,ῳ“ιωω
ΜΜΜ· ΜΜΜ  Μ “ω α Μ
ὡΜΗΜΜΜΩΜ ο  ω ο·
Τ ωύ Ἡ ά · ο - - · Ι ·0ΙΜἡΜρ ΜΜΜά
ΜΒΜ-Ωω* ΜωαλυΜω εἔ ἀφοΩμηςτης καταληψεως σεων ω ω ἘἙ
ΜΜΜ·ΜΜ "Η-'π 8 . ή! ¦,| ώ · ε ωά“ |Μϋ|η*.Μ ΜωΜω“
ωΜ|Μ“Μ||]Μ|¦ %Μ-ΜιΜ ΜὺΜ6ἐ ΜΜΜ Μ
Μ“ ΜὡὡΜΜΜ ο”... ΆΜ ΜΜΜ" ωωΜΜΜ ΜῇήΜ Μ
ὰΜ“ω¦ψΜ“Ρ ΜΜΜ ωωΜΜω Μ.ΜωΜω ωΜψἀἀ Μ&Μ
$ΜὴΜΜ ΜΜΜΜ ΜΜὐὡ· ψψωωω ΜὐΛ·Μ Πέ
π-ΜωΜωωΜ ΜιωΜ ωω-ωώωΜ ω ὡυΜ κών” Μ ΜΜΜ
Μ ΜΒΜ Μ·- ω«ΜΜ μΩΜ.ΠΜΜ ως καιω ΥΜωω .ωήἡΜὺ
ωωωιΜΜωω π- ΜωΜ·ι"Μῳ Μψώ Ψ;ο Μ ολωΜωω
ω*ὡΜώΜ“ ὡΜωΜιΜ ωιΜωΜΜα ωωηωΜὡΜ Μ Μ ύ ἱωη ,ω
ΜωαΜΜΜΜ ως «ο ὑΜΜ Μαωω Μ ωω“ωΜωω
Μ-ΜΝΜ“Ψ ω. ΜΜΜω πωιΜωω Μ Μ Μ Μ ω
ΜΜΜ Μ· Μω“ΜΜ ΜΜΜ-Μις “Μι ΜΜΜΜΜ* #5 ή | ή ω"Ἡ'ω"&ώ
Μ“ψΜἔΜΜΜΜ ψωωΜ# ά Μ ψήωΜωψἔ ΜΜήΜ ωῷΜ:
Μ““"'*°ω' ' “Μ ΜΜΜ Μωω Μ
Δω“ωωωιΜΜω ω Μ@ΜΤ6 ΜΙ' ¦ μ ω; ΜΜΜ ἱ ¦Μ
ὡΜ“ ΜΜ%Μ&Μ=υ ““ωωωΜ ωΜωἔΜω .ΜΜΜ ωἄωΜ
ΜΜΜΜΜἡΜ ΜΜΜψ ά ΜΜΜΜΜ η _ ”Ν Νέα; ωωΜ°|ὅ"
ΜΜ.ΜΜαΜ ΜΜΜ ςΜΜκοΜΜ ΜΒ- ΜΜψὐΜ Μ_Βωω“
Ζ ΜΜΜ-Μ “κωκπΜωΜ Μ·λ3› ΜΜ“Μ ύωωὐω
ΜσωΜ ω ωωωω
Ν < Ι α ἑα$αω"
ώ $ΜὡΜ ωψωη “ω
Σημερα Της ημερας -εἘ...“; “Μω
“ Ε · έλα Ώ επῦ Με · Μενα ·“Μω·“:ι
Σ. ώ: π' τ "9, ε Μα' εν 89' :ΞαΞαε Μωαβ
Μ Βὑ ΜὴΜῆή" ωω·ωη“ω- ΜὴΜω'
Μ .38% ωωὡΜ· ῳΜωψΜ ΑωωΜὴΤῳη ψωωΜωΜ ΜΜῦωΒῖ
Μ ω χωωήΜω ωωηψωΜωω ωῆὡΜΜ·ὡ ΜΜῳ·ΜΜ "ψ” “ή "ω .ω Μ
ΜΜΜ Μ· ΜΜωΜ ὴηχῳωω·ω ,ρω-Μ ΜΜὑ·ψὐΜ ή ω Μἡὡω
ΕτωΜηΜ -ωωηΜΜΓω Η ¦ ¦ η' Ο Ψ·ῆΜ·Μ $ή"ωΜΒΜ ,""ω“
Μ|ω”""ω| ω Μ Μ Μ  -°Νὺ'ω.-,ῇΜ σ” Μό
Μ "Πω” Μ “_ΜΜ= =ωὡΜω= “Μ“Μ °Μ'Μ ΜΜή·Μ ΜΜΜΜῳ
Μωβ πιω-πμ· ωωωψΜ·μ ΜωΜ“° 'ψ"'"'”““Μ ώωω.“ ΜΜ·Μ
Μ Μ“”¦“¦ῳ ·ωΜωρωω· ύ” -ΜαΜ#ῆ“ πΜ“ωῦ“
ἔ¦Μ¦Μω ωωὡΜω· ΜΜΜΜ· ΜὴῶΜῆΜ' η-Μ#ΜῆΜ · _α Μ Μ%ἑἩ
Μ Μ· Μ ΜΗ· ·ῳΜιωω ΜμὴΜ _Μ-ω_ω· . ωἔἄ ΜΜΜ
-_-_· Μ Μω· ωΜωαω ΜΜ“ΜΜ Μ”“ωῇΨΜ Μ..
ωω ΜώωὴΜ ΜΜΜΝ··Μωύ ΜΜΜ-Μα Μ
ΜΜΜ "Μψ"μ ὴΜὴψ_Μ *- '63 · Ι '
ἔΐἑω"“Μ"“'“Μ"” Ἡ“°ΜΜΨ ἶωωω_Μ": '*” ¦Φ“ωμ| η' Διαβασα· τα αρθρα
Μ το Μ η: “Ϊ°Μ"“ω Μωῳ·ωω ΌΜΜὐϋ ΜΜΜ““ , _ _
ψψἩ ==Μΐῇ “Η ΜΨκ=ω· Ρ·=ΜἙ ΜΜΜ «Στον πάτο του βυθω»
ΜΜΜ· ΜΩΜἙ “=ψηΜ γ·ὐῆ·Μ ΜΜΜω ΜιΛ£Μ(@2)
α ι· ' Μω·-·-ῳ Η·ωΜ °ΜΜνΝ· ωΜ“* «ἈτοΜα, ὰνοχἡ,ἀνοωα»
ω_ω .ω- Μ Μ ω ω ο .
Μ :ωωΜωΐ  Μ ΜΜη€Μ(Μ3)
Ο ΣΝΟ ΥΟ"¦