Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο Λ0Γ ΟΣ
·οεοεπω@οΜ“ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΦΗΜΩΝ κΛι ΑΠΕΛΠ|Σ|ΑΣ οι ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑ
-< - και Το κΑΕιΣιΜο ΤΩΝ ΣκοΠιΔΝΩΝ ΣγΝοΡ
71 υ. 7”
Δ Μπαμ Μπαμπά"
για να δικαιωθεί η απόφαση
της μαιαίωαης τον κυπέλλου
Σελ. 8
Θ έ ο η
Σε ευτελισμά του δπμάσιου δι'ου οδπγοάν δπλώσεις κυδερνπ| | | τρπ Μάρδά, ή του Βουλευτή του
| ο α π ο π ο σ Η ε ΣΥΡΜΑ κ. Μπσλοούρο. Κοι ου·
τά δεν έχει νά κάνει με τήν ουΣἐ.λ '5
κάνουν.
Η πράτάσπ του κυρίου Μάρδά
 Η Η Π  αν και τελείως ανεδ°φ|κή αφού
. . Δ _ 4 _ Ν _ ή· Σ _, _ Ο α _ ι _ υπάρχει σχετικός νόμος τήν πο· ' - Ϊ γ· ν _ “ ' ' ή. - _ 4 - · · γ- ροκή κινήτρων διάμονής σε
ς . Λ - ~ · > επενδυτές άπό τρίτες κόρες με
Δ ω μπδάμινά πποτελέσμάτπ, δεν
έγινε εμπεριστοτωμένσ κατι σε
κάποιο άρμάδιά άρνάνο.
Με μία: δήλωοπ σε μιλεοπτικά
στοθμά ξεσήκωσε θύελλά οντιδράσεων. Και· δικοίως. Κάτά
τον ίδιο τρόπο ο κ. Μπολσούρος μος είπε τήν άποψή του γιο
το ον εκει πρήδλπμο ή άκι το
Σκοπιά νά λέγοντάι "Μακεδο
:`  · . ρ = · πω. Κο· φωνα “έφωω δρο“Μαζι 5.  ι ~ 
των ως άξιωμστικής άντιπολίΜιας ΜΜΜ _ · ..
Σελ. 2 - Κ; ο | 
τευσπς. κάι το άνπμενάμενο
ΣΤΙΣ Δ ΑΠΡ|^|ΟΥ Ο' ΠΡΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ν
 η τικώνοτελεκώνάπωςάυτἑςτου
τρολάρισμο οπο το εοοιε| ιπεΜε.
Ο λογικής