Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρατήσεις - σοκ για μισθωτούς και συνταξιούχους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 >  η  'μ ι. :τι  1   ιι έ~ιιιι`
  ΚΕΡΔΗ Μ ΕΕΝικΕΣ 0ΜΑΔΕΕ
ΠΡ0κΡιΜΛιικι ΜΠΥΝΤ|ΛΛ
ΜΠΛΕκΕιΕγΡΩΛιΕκΕ
Τριτη 29 Μαρτίου 2016 - Αριθμός φύλλου Ί.85Ί - Τιμή 130 έ - ΝΝνν.ε-€γροε.:οΜ
ΔγΞΔΝογΝ ΤΟΥΣ ΦορογΣ
Γ|Α <<ΕΧΟΝΤΕΣ» ΜΗΝ|Α|0 Ε|Σ0Δ|·|ΜΑ 850€
|(ρατήσε·ε-σοκ
για μισθωτού5 & συνταξιούχου5
ΝΕεΣ ΑΝΑΛγτικοι ”” κ ”_ τα ετοιΜΑΖογΝ ΜΡΑπιΑ 'προσλήψειςμὲωΜωΜ
Ε|'||ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ ηιΝΑκΕΣ ~ ¦ Ξ στις συνδέσεις |ντερνετ “ 7
αηό την αλλαγη για εργα- " :ΤΕ Μ και τη συνδρομητική
της κλίμακας ζόμενσυς Μ Μ τηλεόραση, ενώ τώρα
εισοδήματος σε δημόσιο, ω  Ξ ; συμφωνούν και για
και τις αυξήσεις ιδιωτικό ἔΞ .Ε ἐἔ ἔἔ Ξ καζίνο στο Ελληνικό
στην εισφορό τομέα και
αλληλεγγύης συνταξιούχους
ΠΡΟΣ/ΧΗψΕ|Σ
ΕηοχικΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ΑΠΡ|Λ|Ο
τ, “Ε Μ 5 Ή. ΣΞΛ|ΔΕΣ 91445
ΝΕΠ ΕΣΠΑ ι ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Λ|Τ|·|ΣΕ|Σ ΠΑ ΕΠ|ΔΠΤΗΣΕ|Σ 
“ ιιΕΕιιΕιιηῖΕΕιιιιιι
> ΕΕ ΜοιΕΕιι ιιιιιιιιιιΜΕιι
 Δ .  ΜΑΝΗ: :ΕΕΣ
ο Ε! ηΡοΑι·ηΓΕΣ
Ποῆυ;ΞοοδἔΧνηἑ η! 
το σηιτι  ἔστζιδακι Ο' ΣΧΟΛΕΣ
γηΑΞιαΜλτικΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα