Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Κοιιοειο ιι ιιιιοοαοι
ιιιιοοοιιο ιιο ιιιι'Εοιο
ιιοι ο" ιο κουπέ...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛογιιοΣ
|ιιο Ποιοι· για
Με.. πισω"
Γραφει σ ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ'Ν0Σ ο Σελ. ι ι
ΔΗΛΗΪ' ΚΗ
Δευτερο 28 Μορτιου 2οιΘ / Φυλλο ι97 (385) / € ι.3Ο
Μιιιιοιιειορο, πιο"
ιιιιι ΜΜΜ οιιως ιιοειιει
να ιιοιιει ΜΜΜ
ΤΡΟΜΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚ ΠΟΥ ΔΤΕΛΥΣΕ ΤΟΝ κΟΛΟΣΣΟ ΤΘ2-57Τ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΔ/λΕΥΕΤ
ΠΔ ΤΗΝ 5Η ΘΕΣΗ · Δδικει τον εαυτο τη5 αυτη η ομαδα αφου με τετοια αηοδοοη και οοβαροτητα¦
δεν θα εκανε Ποτε αηο κανεναν Αρη, κανεναν ΠΑΟΚ και κανενα Ρεθυμνο · κοΡγοΔιοΤ
ΜΤ/λΟΣΕΒΤΤΣ ΚΑΤ ΚΑΛΑΜΠΟκΗΣ · Βραβευτηκε αηο την ΚΑΕ, η ιατορικη ομαδα του ΜΟΒ
· ΟΛΕΣ Ο' ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ ΕΞΕΛΤΞΕΤΣ ΠΔ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΕ ΕγΡαηΔΤκη ΔΤΟΡΓΔΝΟΣΗ
· Καλαμηοκη8 στην “ΟΡΔ“: “Ηγέτη8 τη5 ομαδα8 ειναι ο Λουκα5“
Με την υηογραφη του Πανου Σκουρλέτη, η ΑΕΚ ολοκληρώνει
.ΦΗΜΗ 
. 'ξ_( ¦Ι__.' “ΤΜ
τη €£ὁ; ΕΞΩ: :εδο 
-εκοΑΡιΖΕι νΝιοΜἈ η ΒΑΣΗ
»τη Μαιου, Με ΝΕΛ
ΣΟγΝΛιηηἶΜΕΣΔ ΣΤΗΝ εΒΔοΜΛΔΛ
ξ Π: Τ - 7 7 , 1 7 >
Α,ΔΕΤΧΝΟΥΝΤΟ Λ' ΛΑΠΟΦ Η:Τ
ἑἔ Τ * άι ι ι ~ τι .ο Μ··_
ΤΙΜΜ ΦΜΑ Εο6ετοα0ΤΗΣεΤέοοι
ο Μ, @αρη κΑιΤμΑ κΡΛτηΣει του·
' ΓΚΟΛΚ|ΠΕΡ ΑΠΟΗΝ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ·
ϊ ··-¦ .Η ἔ'Ξ^ >ἱ'ἶ,"“
ἰ(. κ ,β/ κ κ κ- Ι 
' .Μι
ΤΤ! ΤΤ ΤΤΤΤΤΣΤΤΤ
κ..ὰΤ
Ο χρόνοε τρέχει πλέον αντιστροφα αφου η έκδοση πιο οικοδομικιι8 αδεια8 αναμένεται
σε έναν με έναμιση μήνα · Παραλληλα, νέο ραντεβου ενόψει με την Περιφέρεια,
για να Προχωρησει και τσ ζητημα ϊΠ3 υιισγεισησιηση8 στο Πατριαρχσυ Κωνσταντίνου
:Τ ' . τ'ε-ἙΒΐ:π·ε£ἰἔ659 ο. 'ω""ωΙ" . . . .
 -.  ιο ιεῆειιιοιο «τοπιο» Μέσο ποδοσφαιρο ιιιιιιιιιοοιιοι»
ο-, 'έ ,  οιοιι 'ιοιιιιιι κιιιιοιιιι,  Ο 0ἘΜ“ναε“ρωταθΜ= 
έ σιο Κοιιιιιιιιριο ·· ' Ε "°”1':'Ξ.'Τ:ΐἐ&ἔ;:ΤἩΣ:"” 'ο
`  “ Μισοοιοιοτ Η · Ξ".:::Ἡ::ε:Ξλ::ἔε:Ξ
Η] ΗΜ- ._ ο -..
ξ ΜΜΜ Η 5:00! «ιι νεο πιο· οτι ειιιοι οιιοιιιιιιιιιι γιο ιιιιι