Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννΜ5εΝτοΑσοΑε.σρ @ὅ ομονοομμο ονωνων7 28/03 -οΞ/ο4 έ
ΕΜΑΜτ!ΣΜΝΜΔιε9ν@Μ_7777 7  7 ΉΞ€ΡΞΒ!Ε
ΔΒΕΠ9ΥΔτΤ9ἙΕΝΜΒΨΜΡΩΜΗΜουρ. 7 7 7 - 77 9ΤΕ757ΡΜἩ@
ΜΠΑΡτΣεΛοΝΑ:ΡεΑΛΜΑΔΡιτΗΣ,νομο η ` _ μ _ 7 μοτεεροΒτ2ιιο
Δεοεε;εΑοΜΜοτοΝτΒετο6ΕΕτεΜοΜνε7..777 7 .9ΤΕ$Ρ9Π!!0
Μ@39Μεετν_Α_Μ_77777  7 7 οτε75Ροετ4ν7υ
ΜΞ ΜΒΑ@ΜΒΑΜΒΑ@ΜΜΜ95777.7  791εοοοτ@
ΜΑΜ. τιστνΑΠΕΝΤ:€Μτ9Μοοοε Ρτ9οιεῳοε  919Ρ0πΜυ
ΠῇὸἶίΜεντινἡ]γὡνσ5 ' - έστεἑ@@@
Δρ. αλλον 682 | εντεκα 28 ηλικια Με | εοΔσΜΜιΑιΑ Ασλιιτικιι εσιιιιενιΔΑ | τινι" ι ο
ΜΒΜ ω
ΑΠΟ ΜΑΝΗ” Ο "Μ ΣΠΑΝΕ' ΜΗΝΩΝ" Πλ τοπ ΠΡΟΦΥλΜ|ΣΝΕΝ0ΥΣ ΣΤ" ΜΠΑΛΑ,
κΑΛοκΑιΡι 7 Ξ οιεονιιλλλεκλιλλλοι«εννοιολΕνκοι»ιιτλιιΣιοοολΕ'ι'ιιλΡλιιι«εννοιιιιιλκνΡιιιν»,
'ΡΗ' 0ιιλ0κκλιιιΔενονΔΕιιοπλιιοΣτλΣιοιιοιιιοιικλΝΜοτοποντικικολλΣιΜΕΣλιιλκοιΜιΣΕιΣ
 ΐ· κ τον ονιλιιιιΜΕνιιιι τοτε Μι ολοι Μι λιιοΔΕικιινονιι οτι οι οποιοι ΕΜ Ιλ ιιΡλΜλτικλ...
 Η 6 ω ι.Ζ σ 0 ι
οι ι 26 ιιοἱκτεε που το σομβὁλοιο
τουε λήγουν τον Ιούνιο
ο ΠΡΩΤΟΣ
ΑΠΟΚΛΘΣΜΟΣ
Η ευρωιισῖκο ομοσπον8ἰο το
κβον ντο τιμὡοπσε τον ελληνική.
μετο τον επιμονή πιο ΓΓΑ
ιο το διιιλὡ στοπ στιονοτὡν
γ " ° ΣΞΛ|ΔΕΣ
Η @69 00806)
 Β.ΜΠΡλ0ΥΔΜΗΣ:
«ιι δεν κοτολοβοινει5:»
Μέσο στον εβδομοδο τι οπογροφή η· ΠΕΛΛΑΣ: μ
Σκ°"ρλ"" στ" "ελα" «Η Αϊντχόφεν 6ιδοοκει. 7
τοΜιιτιιιιιεετοΜΜ ;εμει5 θΠοΒοιιμἶιιοτε:» 
οι.τΡιτῦτς 'τε 
ἔΠρωτΜνοε μωρο».
ΜΜΜ" “89" 01ιγιο“ῖιῖΐλιντχοφεν»
μεχρι τοπικο Ό
ΝΕΡΔ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΛΟΧ
' Δεν έγινε το μστ5 με
την Κὲρκτιμο γιο 2.050 ευρώ
' Στην ολλογἡ Με ὡρσε εριεον
το φτοιειμο στο Χονιο
Β. ΣκογΝΤΗΣ:
«Το νέο ογοε των Χσνιων»
ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΑ ΒΔΟΝ0
' Ο Αρο5 νίκησε τον Εθνικό 7
Αλεε.με¦ι-οκωμεων - Ν ο τ ιιελιονχοττιιι5“οοι>ιοοινιιιιιλνοτ,3-οτιιννιισιειι. Μ" ΦΘ©
ΜΜΜ“εωΦΜΜ - ·· η: ·' τι ·; _ . εχοντιτνιτλνιιιτειτο...ιιιεοτνοιιλιο Αποτοτλοειτο ΕΣΤΕ¦ΛΕ___
μοθμμοτικο τον Πρώτο θεση
τιομεμεινεστο-3 ομοτον , η; _ 7 η ο ο .__ _ -
Φωστήρο(2-ΟτοΗροκλειο) 7_ ΚΜ_“ὡ ' |_ “ Δ 7 μ
Η “Νο ~· ο ο - “ · Τ|'|'ΛΩΝ ·
 δΐ#·ΣΤἀχ"'ἐ% ο Η ἶ^ .
Μ α - _ έ Δ Δ δ Φ δ
. __ Ή γ Η ἑἱ .Ό ¦ ξ .ο υ | Ειτον Προηγοθει όσο συγκλονιστικοι ημιτελικοι. με τοοε «ερυθμολεοκσυε» νο κερδιζουν
 Η ' · · ξονο με ονστροΠο οσο 2·Ο τον ΠΔΟκ(3·Ζ)κοιτην κτιφισισ μετο ιδιο σκορ τον ΠΑΟ
ο Τιμ·
' «Ευχομιστὡ» του Ζιλμπέρτο
Σἰλβο στοο5 οοοοοὐε κο·
. Δ · μ επικοινωνἰο μέσο στιε εοόμενε5
' ' . · τ Δ ν μέρεε με τον Αλοφοὐζο
έ ' Το... χολοσμένο τολέφωνο
Ρ Δ Ϊ νιοΣτρομστσόνι-Ατσλοντσ
οτλιιτο·ιιτντνιε Φ
ο· το.
Άντρο;
7 «ΜΜΜ» 82-76 ΠΠ' ΜΜΜ