Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Μισθοί και συντάξεις κάτω από τη ΒουλγαρίαRecognized text:
Όταν ο Με φοβάται τον ι
κυβέρνηση, υπαρχει τυραννία.
 π ,κυβέρνηση φοραω .
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
τι γ ` η' =Ϊ'ιρερσσν, “
τ 3ο:Μ:τσν μπαταρια ›
:1 ;· των ἔ'=·':  ι Νέα; Ξ< ,Δ ζ Η· Ω τι ζ τη ὅ' Ξ; έ Ζ; “ ιιι~ἔ Ϊ;
σχετικα ετα:
τ Ένας
_ Αρ. Φύλλου: 94
 ι Δευτέρα
-'2¦8¦Μαρττου =2016
.ε _ · πιο: 1€
ντι ανια και το θτεχίτ
 ΟΣό'μ"θΟμ0ῆυυ “Ο Τσί“ρσ8είναοκυυεροε
υστερα στα συνταγη του τρίτου μνομονίου>> °
ο· «να.εννοω·ντο.,ω“ων τουρνουα “ι089έω6“ιἙΜΜΜνΜΒΜΜε" “οι ΜΜΜ· Με 
Στην ταρω καταστρατηνησπ των εργασιακών σχέσεων " _ _
προΧῳρεί τι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διαλύονταετώρακαι το Δη- · ·
μόσιο, καθώε σε διόΦόρεε δημόσιεε υπηρεσίεε απολαμβάνω ί .
νται εργαζόμενοι μετο καθεστὡέ τωνατομικών συμβόσεων. η _
συμβόσειε αστείο, με τισ οποίεε οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται ο. -·
θ τρέπουνν γ εργαζον '· ·
με 361 ευρώ τον~μίτνα,.αφενόε δεν τουσ
Αρματα Ακομη ιιουσε
Μονι>ινιονρΛ και τκι>ιΝἑιΔ Στιι·Σγιτι>ον
ΕΝΟΨΕ|ΤΟΥίθουΣΥΝΕΔΡίθΥ >:, ·
. Συγκίνιισιικαι
ατιοκαίίυτμει5
στο μνημόσυνο γ
· του Παντεῆίδιι
Με τραγουδια τίμησαν τη·μνῇμ_π του οι φιλοι του
Παντελη Παντελίδη; στο μνημόσυνο στπ7Νέα Ιωνία,
ενώ η οικονἐνειατου εμφανίζεται πεπεισμἑνη_ότιοτραγουδιστίιε δεν οδηγούσε-τσ μοιραίο τζιπ το' οποία τον
έστειλε στον θανατο! ς , · ' ' τι Σελ¦:κ 7
Μισθόεστσ σοι ευρώ, Ι
Εθνική Σύνταξη-'34538
 και-τσ   ί
 __ ° 
π «ΒΙΑ τιιε·“.Ευιρΐιιιιεν ~
φ'ιμ ψ _ τι χι
ι'.' ι Γι
..ιν α τ ~ 
η Ἀρθροτυ Γιωρου τω
Ντιρ 'τα  3
.ρ ι μια τ,
έ-ί>Σελ.:2ἶ
Η: ο ο' 'οι τι. ιΓἱί=Μ1ιΊ`ιίἔι ι
εἴτε η ΤοΜαξῳου
 ' στομ.ι€ι:εταιΛ
  ναἐισοιιεθώσειχ _
,; το:ευὸΜβέ5και τ
 τὡνἐδιιμοσίων “
> “ ` ΜΜΜ!”
 .: · ται οπουδῆποτε“αλλοῦ; αφετέρου, εκτόε του ότι δεν υπόκεινται
στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα', δεν θα τέκτων και κανένα
· 7 από'τα'δικαιῶματα του ιδίωτιιτού τομεα. ΤαυτόΧρονα, οι συντα'ξειε μετατρέπονται σε επιδόματα; καθώε η,κυβέρνπση σπαει πε
ινἐκόκκινεε» γραμμεε πιο και τι στα σύνταξη με 15 Χρόνια 'ορίζε- μ
” γ ' ί' ·_ . “ῖ ζΣελ.:θ“ ._ :·<
' έΣΟΚσυἑ<Μτενουὸατ“ἐΕναέριο». νετ6στ90ν9ΜιΚόΜΜνα
 , ρρριεε-4ψσυνκρουσει8 και ευρο μεταξυ Ακροδεξιών
' ~ εἔνρτεσσυμπλοπέ5¦ με:πρωταγωνιστεα ιτροδεξιούε - Νεοναζί και αστυνομικοῦε αμαῦρωσαν Χθ σε εκδηλώ
 και αστυνομίαα στο κέντρο τωνΒρυξεῆῆών ο .
ι , -·, ' " ρ
 ' Β Ϊ Εξ _;
σας νμνπμπε που πραγματοποιούνται στι; Βρυξέλλεε στη μνημη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο και 'το μετρό.'Η Πλατεία Χρηματιστηρίου μετατράπηκε σε πεδίο μάταιο, με τισ ΑρΧέε να κανουν Χρηση κα
ί νσνιών νερού για νατουε διαλόσουν. Με την Ευρώπη κοιτα Βέλγιο να παραμένουν σε κατασταση σοκ, τογΙ5Ι8 τ
_ σε στη δημοσιότητα δύο νέα βίντεο, στα οποία εξαπολύει απειλέε για νέα κύμα επιθέσεων, υποστηρίζονταε ότι οι η·
Βρυξέλλεε απορω; η παρισι! Π _ Π
 κι Στο ιτΛιΣ οιεΡενιναΝ τιικντιιΔιιΣΔΣτνΝοΜιΛΣ Στα Εταιρεια μετεωρα,
ο τα τιιιν νασΘΕΣιι τον χορον ντειοινοινιικιιΣ ταρω: Δι°ιορι=ιιυΜΔτοΝ Στιιιι Ποσο
τέντωμα σ σε _ ζ
7 4 ζπιτιΛτιῇιυονῖιιίιαΕκτΛκτιιτΞΝίκΗΣνΝριτσατουιι@οχρΠτιιΣ«τιμετναοΣ» .
> ζιΣελ.:8 '
ϊ για Λεωνίδα-ΜΜΜο ·
πακετο.. 
'κνΒΕΡΝ.ι-ιΣιιΣΕ Στασα ΜμΕ· Νασαι 4ΔιΣ. ΕΥΡΩ τι:
ί. Σε Ποια σχοῆείσ και σε Ποια νοσοκομεία θα Πανε
τον Σετιτεμβριο οι μεταναστεε; Ποιο5 θα του5 σιτιΖει;
~¦ 2. Που θα μείνουν οι 2.500 Ευρωιιαίοι αστυνομικοί οι οιιοίοι
θα Πρεπει να εφαρμόσουν τα συμφωνια ΕΕ. - Τουρκιαε;
έ “ορίωντονΤσιυρα.. 
.“““ῦἶΣτο ΔιΑινιεΡιΣΜαΒι>ὲοιικΜ '
Στο καλοκαιρι'
τα τι ι
> ζ) Σελ;; 2 '
“ ί χαρτΗΣ και ΣΧΕΔιΑτΡΑΜΜΑ; 
- τον Αει=οΔροινιιον · 
Αν Ατιο τοΠαγκρατι μπορεί:
'να<<υνροδοϊΜ - 1- 
νουν συντομα
ΣινιΞιντνΣιι
_ ς τιιΣ ΕνΡνΔικιιΣ
_ Ρ ΣΤΗΝ<<Δ>›: Ι
τ ΜΜΜ·
@Μ στα” ~ ω
7 ασια ΜΜΜ;0ί3καιΞηΞ 4 Μ
.. ¦ τ.....“.“.....“........,.“Ψ.
η.” ΜΜΜ
 σΜι .ω