Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΡΗΣΙΑ Ε
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Λίγες νεφώσεις καί πιθανώς τοπικές βροχές τό απόγευμα στα ήπειρωτικα. Οἱ
ανεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς καί βαθμαῖα
νότιοι μέτριοι. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας, ή ὁποία θα φθασει τούς 17β. Κ.
Δευτέρα 28Μαρτίου 2016
"λαρίωνος ὁσίου τού νέου, ήγουμένου μονής Πελεκητής.
Σελήνη 20 ἡμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.1θ'-Δύσις 7.45'
Ἀριθμ. φύλ. 40412 'Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήνας ίηίο@εειίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170670 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Πλήρης διαλυσις
έντός 14μήνου
Τό έρώτη μα είναι καίριο: Άν πρό 14μήνου ὁ
έλληνικός λαός ἑγνώριξε πού θα τόν ὁδηγούσε ή Κυβέρνησις Τσίπρα, θα τήν ανέδείκνυε στήν ἐξουσία;
'Η απαντησις είναι αγνωστη. 'Η λογική λέει ὅτι δέν
θα τήν εἶχε αναδείξει.°Ομως οἱ"Ελληνες ἐνώπιον τής
καλπης δέν ένεργσύν λογικα. Παραούρονται από τό
θυμικό τους. °Επομένως δέν αποκλείεται να είχαν
όπερψηφίσει τόν Σύριξα ακόμη καί αν ήξεραν ότι θα
τούς ὁδηγούσε στήν καταστροφή.
"Οταν ένας λαός έκλέγει για τό αξίωμα τού Πρωθυπουργού ένα πρόσωπο χωρίς καμμία έπιστη μονική ή αλλη περγαμηνή καί μέ μηδενική έπαγγελματική έμπειρία, ἑπόμενο είναι να όφίσταται τα έπίχειρα. Διότι ήταν προφανές ότι αν ανεδεικνύετο ὁ
κ. Τσίπρας στό αξίωμα τού Πρωθυπουργού, ή χώρα
θα εἱσήρχετο σέ πολύ μεγαλη περιπέτεια. Καί ὅτι
κατ' έπέκτασιν θα διελύοντο τα παντα. Δέν χρειαζόταν να είναι κανείς σοφός για να τό προβλέΨει.
¦Ελαχιστα αν έσκέπτετο, μπορούσε να αντιληφθεί
ποια θα ήταν ή συνέχεια.
Ό 40ετής :Αλέξης Τσίπρας ανήλθε πρό 14μήνου
στήν ἐξουσία μέ κύριο σύνθημα τό «θα σκίσουμε
τα μνημόνια».Ἀραγε ήταν τόσο ακριτος ὁ ἑλληνικός λαός, ώστε να μήν καταλαβαίνει ότι αύτό δέν
μπορούσε να γίνει, αφού ή χώρα είχε δεσμευθεί
έναντι των δανειστών της μέ τήν απογραφή τών
έκλεγμένων κυβερνήσεών της καί ότι ή τυχόν εεετησις τών όποχρεώσεών της θα τήν ὅδηγούσε σέ
πτώχευση καί -έκτός τής Εύρωξώνης; Εἶναι δυνατόν
να μήν τό έγνώριξαν αύτό οί πολίτες ὅταν μετέβαιναν στήν καλπη; '
Είναι απολύτως βέβαιο ότι τό έγνώριξαν, αλλά
δέν ήθελαν να τό συνειδητοποιήσουν. Τό κυρίαρχο
συναίσθημα πίσω από τό παραβαν ήταν να τιμωρή- .
σουν τούς προηγούμενους, διότι δέν μπόρεσαν να
φέρουν είς πέρας ὅσα εἶχαν ύποσχεθεῖ. Καί τούτο
ανεξαρτήτως τού ποια θα ήταν ή συνέχεια. Τήν 25η
°Ιανουαρίου 2015 ὁ ἑλληνικός λαός δέν όπερψήφισε
τόν Σύριξα καί τόν αρχηγό του. Κατεγτήφισε τήν Κυβέρνηση Σαμαρα. Παγίως αὐτό πραττει. Δέν σκέπτεται τί έρχεται, αλλα θέλει να τιμωρήσει αύτό πού
ύπαρχει καί δέν τόν ἱκανοποιεῖ.
Κανονικό, τό γεγονός ὅτι ὁ Σύριξα καί οἱ ΑΝΕΛ
χρησιμοποίησαν τήν προεδρική έκλογή για να ρίξουν τήν Κυβέρνηση Σαμαρα στό μέσον τής θητείας
της, θα έπρεπε να ὁδηγήσει στήν καταψήφισή τους
καί όχι στήν έκλογή τους. Σέ μία χώρα μέ σκεπτόμε- .
νους πολίτες αύτό θα γινόταν. Διότι οἱ κυβερνήσεις
έκλέγονται για μία τετραετία. Άν δέν αφεθούν να
ὁλοκλη ρώσουν τό έργο τους, αὐτό είναι κακό για τόν
τόπο. °Επομένως οἱ ψηφοφόροι θα εἶχαν λόγο να τιμωρήσουν όχι τήν Κυβέρνηση Σαμαρα, ως ἐκείνους πού τήν έρριξαν!
"Ομως ὁ ἑλληνικός λαός είχε διαφορετική γνώμη
καί τό τίμημα τών έπιλογών του αποδεικνύεται βαρύτατο. 'Η οίκονομία γύρισε τουλαχιστον πέντε χρόνια
πίσω, ή όποια μεταρρυθμιστική προσπαθεια ενωμλη, ή χώρα έχασε τούς φυσικούς της συμμαχους καί
τώρα βρίσκεται σέ πολύ δύσκολη θέση μέ τό προσφυγικό, προϊόν καί αὐτό τής κυβερνητικής ανικανότητος. °Εντός 14μήνου έπήλθε ή διαλυσις.
Τό ταδε ώς
«ίερό δισκοπότηρο» Ι
Μια περιπέτεια πού πρατεί ήδη έξι χρόνια
ΑΣ ξεκινήσουμε μέ μία παραδοχή: Τό δημόσιο χρέος δέν αποπληρώνεται ποτέ έξ ὁλοκλή ρου.
Σέ τακτα χρονικα διαστήματα γίνεται αναχρη ματοδότησίς του, μέσω έκδόσεως ὁμολόγων ή ἐντὸκων γραμματίων ή αλλων «έργαλείων» πού έχει στήν διαθεσή του
καθε κρατος.Ἀς προσθέσουμε καί
μία δεύτερη: Καμμία χώρα δέν
χρεωκόπησε -ή έστω περιήλθε σέ
πολύ δεινή θέση- μόνον έξ αἰτίας
τού ύψηλού χρέους της. Τό δημόσιο χρέος τής ῦΙαπωνίας έχει φθα
. σει σχεδόν στό 250% τού ΑΕΠ τής
χώρας. Τό χρέος τών ΗΠΑ ξεπέρασε τόν περασμένο μήνα για
πρώτη φορα τα 19 τρισ. δολλαρια.
Οί διεθνείς αγορές ανησυχούν,
αλλα κατα βασιν έχουν στραμμένα
τα βλέμματα τους σέ ένα στοιχεῖο:
Άν τα κρατη είναι σέ θέση να έξυ- '
πηρετούν τό χρέος τους.
°Η'Ελλας δέν μπήκε τό 2010 σέ
αύστηρή διεθνή έπιτή ρήση καί σέ
καθεστώς μνη μονίων λόγω τού
ύψηλού χρέους. Μπήκε έξ αἰτίας
τού 'δυσθεώρητου έλλείμματος
(15.6%), τού ύπερβολικα αρνητικού
ίσοξυγίου τρεχουσών συναλλαγών
(25.8 δισ.), τα ὁποῖα, σέ συνδυασμό
μέ τούς τραγικούς χειρισμούς τών
Γ. Παπανδρέου καί Γ. Παπακωνσταντίνου, έκτόξευσαν σέ απαγορευτικό ύψος τα ἑπιτόκια δανεισμ0ῦ τῆς χώρας.
”Εκτοτε, ώστόσο, ή μείωσις τής
όνομαστικής αξίας τού χρέους έγινε κατι σαν τό θρυλικό «ἱερό δισκοπότη ρο». Καθε κυβέρνησις τό έθετε ώς πρωταρχικό στόχο καί έδινε
πολιτικές καί διπλωματικές μαχες
για τήν έπίτευξή του. Ό Ἀλέξης
Τσίπρας, σύμφωνα μέ τα λεγόμενα
τού Γιαννη Βαρουφακη, ὁπέγραψε
τό τρίτο μνημόνιο μέ τήν έλπίδα να
κερδίσει έλαφρυνση τού χρέους.
<ί'Εμαθα ότι ὁ λόγος πού ύποχώρη
7 ο ι σ τ ε ~
σε ήταν επειδη αυτο αποτελουσε >
μέρος ἑνὸς φανταστικού συμβιβα
σμού βασει τού ὁποίου θα μπορούσαμε να παρουμε αὐτή τήν αντιαερθρωση (χρέους)», δήλωσε ὁ πρώην
ύπουργός Οίκονομικών σέ συνέντευξη πού δημοσιεύθηκε προχθές
στούς Ρίπειιοίε1 Τατιοε.
Ἡ όποια ἐλαφρυνσις χρέους
έπιτευχθεῖ τελικα, είναι βέβαιο ὅτι
δέν θα αφορα στα δανεια από τό
ΔΝΤ, τό ὁποῖο απαγορεύει κατι τέτοιο βασει καταστατικού. Τα δέ δανεια από τα κρατη-μέλη τής Εὐρωξώνης έχουν λαβει μια περίοδο χαριτος καί ή αποπληρωμή τους ξεκινα ούσιαστικα από τό 2022. Ἡ
έλαφρυνσις αὐτή ασφαλώς θα είναι
εύπρόσδεκτη καί θα απελευθερώσει μελλοντικώς πόρους για τήν
οίκονομία. Δέν ,οι λύσει από μόνη
της ὅμως τό παραμικρό πρόβλημα,
αν δέν έχει προηγηθεί ὁ περιορισμός τών έλλειμματων, ή αύξησις
τού ΑΕΠ καί ή τόνωσις τής ανταγωνιστικότητος τής οίκονομίας, μέσα
από μέτρα μονίμου χαρακτήρος.
8 Ἡ Ἀγγλία όπερασπίζεται
τίςχριστιανικές αεκ;
Τό μήνυμα Καμερον για τό Δυτικό Πασχα
ΣΕ πολλα από τα κρατη τής Δυ
τικής Εύρώπης πού ἑόρταξαν χθές .
τό Πασχα κατα τόν δικό τους ήμε- .
ρολογιακό προσδιορισμό τα έπίση μα μηνύματα συνέδεσαν τήν
μεγαλύτερη ἑορτή τής Χριστιανωσύνης μέ τίς έπιθέσεις στίς
Βρυξέλλες.Ἀν αὐτό είναι φυσικό
για θρησκευτικούς ήγέτες όπως
είναι ὁ Παπας Φραγκίσκος καί ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τού Καντέρμπουρυ, δέν είναι καθόλου σύνηθες για
. τούς πολιτικούς ήγέτες. Τα κρατη
τής Δυτικής Εύρώπης έχουν καθιερώσει τόν κοσμικό χαρακτή ρα
τους από πολλές δεκαετίες, καποια καί από τίς αρχές τού 200ύ ή
καί από τα τέλη τού 19ου αἱώνος
κυρίως να έκφρασουν τίς εύχές
τους μέ τό πρωτοχρονιατικο μήνυμα τους. Καποιοι διατηρούν τήν
ἑπιλογή τού Χριστουγεννιατικου
μηνύματος.
Ό Βρεταννός πρωθυπουργός κ.
Νταίη βιντ Καμερον ἑπέλεξε να
απευθυνθεί πρός τούς συμπατριώτες
του διατρανώνοντας μέ έμφαση ότι
ή πατρίδα του εἶναι «Χριστιανική
χώρα μέ χριστιανικές αξίες» καί ὅτι
αύτές οί αξίες «πρέπει να έχουν
νόημα για όλους τούς κατοίκους τής
Βρεταννίας, ακόμη καί έκείνους μέ
διαφορετική πίστη ή καί τούς αθέους. Καί πρέπει να παραμείνουμε
ὅλοι μαζί στίς έπαλξεις καί να τίς
°Η ἑπαναφορα τών χριστιανικών αξιών στα πολιτικα έπιχειρήματα-σέ κρατη ὅπως ή Βρεταννία, αποτελεῖ μία μεγαλη καινοτο
μία για τίς έν πολλοίς πολυπολιτι- η
σμικές καί έντόνως «αποχριστιανισμένες» κοινωνίες. °Εδώ, ὅπου πολύ μεγαλη μερίδα τού λαού εἶναι
θρησκεύουσα καί πιστή στήν
ῦΟρθοδοξία, ή Κυβέρνησις ἑπιμένει όχι μόνον να αρνείται καθε συζήτηση για τόν χριστιανικό χαρακτή ρα τής χώρας αλλα αγωνίζεται μανιωδώς να καταργήσει τα
θρησκευτικα στα σχολεία.
=Εδώ ούτε ή Ἀντιπολίτευσις
έχει τό θαρρος να απευθύνει τέ
Νέα Με;
-- Γραφει ὁ Ἡλἰας Ἡλιόπουλος*
ΕΝ ΑΝΤ|θΕΣΕ' πρός ότι νομίζουν πολλοί, ὁ όρος
καί υπαρκτός είναι καί ίοτορικώς καταγεγραμμένος. Δημοσίως έχρησιμοποιήθη έν Εύρὡπη,
τό πρῶτον, έν έτει 1815, στό Συνέδριον τής Βιέννης. Τόν είσήγαγε ὁ Πρίγκηψ Κ|ειιιεηε-ννεηΖε|-Νεροιηυκ-ί.σίίιετ νοη Μείίετηίοη-ννίηηερυτρ Ζυ Βείίείείη
γ (κοινώς γνωστός, είς όσους"Ελληνες πρόλαβαν
-σέ παλαιότερες δεκαετίες- να διδαχθούν στό
σχολεῖον ψήγματα, έστω, 'Ελληνικής "στορίας,
ὡς Μέττερνιχ).
Εἰρήσθω έν παρόδω: Μία από τίς μεγαλύτερες έκπλήξεις τής ζωής μου ήτο, ὅταν, τήν δεκαετία του 1990, ένόσω έρευνούσα μέ σκοπόν
τήν έκπόνησιν τής διδακτορικής διατριβής μου
στό Πανεπιστή μιον του Μοναχου, ανεκαλυψα
(στήν ύπέρσχη Κρατική Βιβλιοθήκη) ότι ό
(ανθρωπος πού είναι εύρέως γνωστός ως) Χένρυ
Κίσσιγκερ είχε, έκπονήσει τήν ίδικήν του διδακτορικήν διατριβήν μέ θέμα τήν προσωπικότητα
καί τό έργον τού Μέττερνιχ!
Στήν Ἀμερική, ὁ όρος είχε ήδη χρησιμοποιηθεί, από τό 1782, καί χρησιμοποιείται έκτοτε καί
μέχρι τούδε, Λατινιστί (Νονυε Οταο 8εο|οτυηι, τουτέστιν: Νέα Τάξις των Αίὡνων), έπί τής Μεγαλης
Σφραγίδος τού Κρατους.
Τόν όρον «Νέα Ταξις Πραγματων>> έχρησιμοποίησαν τόσον ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος
Ού'ίλσων, λήγοντος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ὅσον καί ὁ Σέρ Ού'ίνστων Τσὡρτσιλλ, αμα
τή λήξει του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Καθ'
όσον αφορα είς τήν έποχήν μας, πολλοί έκλεκτοί
Συνέχεια στήν σελ. 8
ή καί οί είσπράξεις ανήλθαν
ΠΕΝΜΕΣ σέ ι69,8 ἐκαΤ. δολλάρια!
'Η περιοδεία αρχισε, από
Δ 7γ^ΕΣ Τό Μόντρεαλ στίς 9 ΣεΠΞρ|ΞρΓ^ πτεμβρίου 2015 καί διήρ
κεσε ἐπΤά μήνες Ἐδόθησαν
82 συναυλίες σέ 16 πόλεις
Ο 74λλαξεή ώρα πήγαμε σέ Η χωρες σε 4 ήπεί
Τούς δείκτες Τῶν ρολογιών ρους. Ἡ «βασιλισσα» τής
μας μία ώρα μπροστά καί ι πόπ γέμισε 20 στάδια μόὡς συνήθως δένὲλειφαν Τα νο σέ ΗΠΑ καί Καναδα.
εύτραπελα, αφού πολλοί
μπερδεύθηκαν. . . Ωστόσο,
ή αλλαγή τής ώρας έχει
καί μία άλλη ἑπίπΤωση.
“Οπως μας λένε οί είδικοί
ἐπηρεάζει Τό βιολογικό
μας ρολόι καί προκαλεί
σύγχυση στόν όργανισμό.
Σέ κάποιους μάλιστα ή
βλάβη είναι πολύ πιό σοβαρή, δηλαδή έγκεφαλικό
ή έμφραγμα. Τέλος ή
αλλαγή εύθύνεται καί για
Τροχαία... >
ο Οί ἐπιστήμονες προειδοποιούν ότι ή αύξησις
Τῆς θερμοκρασίας στόν
πλανήτη θα μπορούσε νά
καταστρέψει τήν παραγωγή τού κρασιού! ~|-ίδη_
έχει ἐπηρεάσει τήν εύρουπαική βιομηχανια παραγωγής κρασιού, καθώς
έχει μετατοπίσει Τόν χρόνο συγκομιδής γεγονός
πού ὁδη γείσέ καταστροφή τῶν καλλιεργειών. Στό
μελλον, σύμφωνα μέ Τούς
είδικούς τού Πανεπιστημέ
ου Κολούμπια καί Τῆς
ΝΑ5Α, ή παραγωγή
κρασιού θα μετατόπισθεί
από τήν Γαλλία καί Τήν
Καλιφόρνια στήν Κίνα καί
Τόν Καναδά.
ρ Ἀπιοτευτα κέρδη απέφερε ή παγκόσμια περιοδεία τής Μαντόνα. Κόπηκαν 1.045.479 είσιΤήρια
Χαρακτηριστικό είναι ότι
στό Παρίσι Τα είσιτήρια
ἐπωλήθησαν σέ 5 λεπτά
καί στο ”Εντμοντον τού
Καναδά σέ δευτερόλεπτα!
Ο Εύτυχῶς πού ή σοκολάτα είναι κάτι στό ὁποῖο
κανείς σχεδόν στόν κόσμο
δέν λέει όχι. Σύμφωνα μέ
έρευνα όσοι τήν Τρῶνε
είναι πιό έξυπνοι! "Η σοκολάτα απεδειχθη ότι είναι
Τό μόνο Τρόφιμο πού συνδέεται μέ Τήν ἐγκεφαλική
λειτουργία! ”Εχει θετική
ἑπίδραση τόσο στήν νοημοσύνη όσο καί στήν μνήμη καί τήν ίκανόΤηΤα αναλύσεως. Ἑπομένως Τήν
προτιμᾶμε, μέ μέτρο βεβαίως πάντα.
ρ Στήν Βαυαρία ύπάρχει
μια μικρή πόλις πού σταμάτησε στόν Μεσαίωνα!
τά σπίτια στό ΡόΤενμπουργκ ( «κόκκινο φρούρω») στις όχθες ΤΟύ ποταμού 7'άουμπερ, έχουν κόκκινες στέγες είναι όλα πο
λύχρωμα, σάν
παραμυθένια, καί Τα περισσότερα χρονολο
γούνται από τό ί 560!
Παρ ή ότι κυκλοφορούν καί
αύΤοκίνητα στίς πλατείες
συναντά κανείς άμαξες καί
οί αμαξάδες ἐνίοΤε ντύνονται ὡς ί ππότες| Τί ωραίο
μέρος να μένει κανείς...
Διαβάστε τα αρθρα
«Παντού ούραγοί»
Γεώργιος Α. Γραπτός (σελ. 2)
Ζ. καί οἱ αρχηγοί κρατών ἑπιλέγουν ύπερασπισθούμε». τοιο μήνυμα.
Σ ί Τ” ὁ ί '
Ἀποκαλυπτικό βιβλίο κ σε τ
γιἀπίνκρίση Γιουβετσι η σαντουιτς
Ἀποκσλυτπικες λεπτομέ - τα να μή σέ ένσχλῶ κάθε Με · - Δέν είχα τα από Με τήν - Σ· αύΤή Τήν απορία απαρχει απασχολεί από προχθές ω αμεα ·ι-ι
χει Τὸ βιβλίο Τῶν Β Μαρίτα μερικές απορίες των τε- όπΤική γωνία τό θέμα, θεία <Ἀντιγό- απαντηση, θεία Ἀντιγόνη. Τό περι- ιωβέρνηση ανακοίνωσε ότι Τώρα πού
Σὡυμπλε καί Μ. Σαπέν. λωταίων ήμερών καί θα σέ παρακα- νη. Τώρα πού τό έθιξα, κινεῖς τήν πε- βάλλον είναι αύτό πού στή μία περί- φεύγουν οί ΜΚΟ από τήν Είδομένη τήν
Σελ. 2 λούσα να μέ διαφωτίσεις ἐπί δωσω ριέργεια μου να έρευνήσω τί ακριβώς πτωση ήταν πραγματικό καί στήν σίτιση τών προσφύγων αναλαμβάνει
θείων που δεν έχω καταλαβει, μου συμβαίνει στήν κυβέρνησή μας. σε αλλη ψηφιακό. ὁ στρατόςΌ κ. Καμμένος Μείπεδτι
Νέος Φρόκτης ή “Μα ή θεία μπ¦γωη_ . έπεισείνω μαλιστα τίς έρευνες καί για , , ό στρατός δέν είναι απρινγκ, αρα δέν
στήν Βουλγαρία “ Ι αλλα μέλη της. “Σὲ ποιἀἔ:: ή; δω πρι·“Κ“ωωἔ ω προσφέρει φαγητό στούς πρόσφυἩ Βουλγαρία είναι έτοι- _ Αν ἔχω ΜΜΜ'βει η έγω Τά θα _ , Μαν Ψηφισα πριβωω' για Τήν μεθεπόμενη δως Μινώθηισ
μη να ύψὡσει νέο στα ματαπω0ὲὰπΜοΜν.πολὐ σας ,·^“Τό πω* Ψ Ήδη νέων ποιά Τα!! πραγματικό? ότι ό ΜΜΜ Μαι στή σίτιση
και  τέως? ως με ρίστωε να πωπω στίς αποριες έπη _ἀΤ°Ρία που ήθελα νά θέσω _ Τώρα μή ως καί ημων, σε· συμπληρώνοντας τα ως πού δέν θα
έα ἑπίὅοῖιμόζε Ρέα σον, η, Μα· υπ σον· έμανα! Ούτε στήν περιβαλλοπολο- Μύρων οί ΜΚΟ· Καί σὲ Μ: ένα
στάση Τῶν Σκοπίων· _ Και; Φως Μα, νά μοῦ .Με ἐὰν - τα λέγε, θεία... γική έχω διδακτορικό, ούτε στήν με- θ δέν είναι ω!Μ ὁ ΠΜ;
Σελ. 8 τελικα έχει παραιτηθεί οκ. Καμμένος - Δὲν Εχω κΜἀβει ή εφε πε. Μολ°γ'Κή γξἀ νὰ σου ΜΜΜ - Τό θέμα είναι ωρα: 'Ο στρα
από ύπουργός 'Εθνικής Ἀμύνης ή έαν Μ μέ Τά "πωπω χρυσω··ο ὰρμό_ Μ°Τημ°ν'Κά· Α? Τά ξέρει ὁ θεέ' τός δεν είναι Μρινγκ. Είναι κανόνα.
Ό Ασσαντ . έχει απολυθεῖ ό κ. ΜουζαλαΞ από δισ; υπουρΥόΞ τα είχε κλείσει πρίν ένα δΈ  ἔ:ιωἔνἀ' ή; πο: - πως είναι ή διαφορα τού κέικθναΚΤᾶ έδαφος , ύπουργός ΜετανασΤΜικ0ῦ· 8 ρω· χρόνο αν θυμαμαι Με, έπειδή μια μ μ η ε ρινγκ από τήν κανόνα·
ΕΠβ8βωω9ηκε η αν9κο_ Μ ἐπει8ή ΤΜ βλέπω καί Τολό δύο πτουν τό περιβαλλον καί Τήν αγεία Τὰ  ένα' ὁ πΡαΥμΜΚόΞ ή ὁ Ψη- '
Ἑαθηψις ως Πέλμυρές να παραμ@ουν στίς θέσεις ΤΜ καί δέν των κατοίκων τής περιοχής Τώρα πα- φιαα Μργόε' διαμαωρήθηκα μὲ - Τό Μινγκ μαγειρεύει γι°”βὅ ή
απο κυβερνητικές δυνα- - . -° · κάποια ένταση στή φωνή μου. τσι Με ή κοκκινα φτιάχνει Μπλακ.
μεις τοαἈσσαντ. Σελ. 5 μπορω νὰ ξεχωρίσω πολύ ένα! πράγ- λι ὁ Μόδα Μέγα Τά Με Πα· ' Καλή ω · ά . ά ε] καί Μ
ματι παρών μέ σαρκα -έσΤω καί πε- ός είναι ο πραγματικός απονργός καί - Καλα, μή νιώσαμε· όλα πρέπει βλέπε  ἔ$ οι ωῖ
ριορισμένου βαρους-καί Με καί ποι- ποιός ή ψηφιακή φωτογραφία του; να παραδαθείς ότι δέν μού έλυσε τήν κ· Μ '
ός έχει αντικατασταθεί από ψηφιω<ή 'Εκείνος πού Ματ τα μεταλλεία χρυ- απορία μου. Νά περάσουμε όμως καί ”'μ“αΦ ί
φωτογραφία του. σού ή έθνος πού Τα ανοιξε; στό Μο για σήμερα θέμα πού μέ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Ἀμήχανη  Εύρώπη»
Νικόλαος Ε Μέρτζος (σελ. 5)