Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Συντάξεις στα 58 και με το νέο νόμο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΑΤΖΗ|'|ΑΝΑΓΗΣ
ΜιΛΑΣτοΝ«Ε_τ.» _ Η
ρΟ ' Δ· Γ|Α τοΝ Γ|0ΧΑΝ
Ϊ Δ Χ! Η μι·ιαῆα είναι `
Π Γ _ Γ ο τέχνη και ο Ηρόιφ . ἴ|^ΤθΝ , π
 ¦ ήταν ο κορυφαίοε ω' _ Φ0ρΤ0γΝ" 3 Ξ
' Δ; 5- · ' ' λ :μ
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.850 - Τιμή 1,30 € - ΝΝΝ.ο-€γροε.:οΜ
“_¦υ“ “ο ο “ “-_ι“ῳ_/
Ρ|ΧΝΕ| Δ|ΧΤΥΛ “ 
_ γ Γ
.'Δ"Δ '. Δ . ΔΔ Δ.·Δ Δ
ι ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μ'
ο · ο ο ο · · · · · · · · · ¦ 3 · 
. . . . .. .. . . . . ι . . |^ | . ἑἶῖἶτἱυἶΕἰ;Ϊἶἶἑ:ἑΞ]Ξἐ“ἔἔ;:οι:
ο. · . · · · · · .· '· · · ο · : ··.···.· · · · · Ι "0101 >_ἔ` κ 
· ο · · · · ο ' ' | | | 9 - - 
· Δ ' = · Δ ο· Δ δ Δ ω58ΜΜ ο 
γιτογΡΓοΣ...
' 7 ή ' ` ὶ
ο ΑΣΑΝτ κΑτΕΛΑΒΕ ι 9 / ζ*
τΗΝ |'|ΑΛΜΥΡΑ, οι τΖιχΑΝτιΣτΕΣ _ -. _ θ “ - · ρε 
|'|Ρ0ΑΝΛΓΓΕΛΛ0ΥΝ  
Χ'|Ύ|'| Η ΜΛΤΑ
καζάνι Που Βραζει
η Ειὁομένη,
στα όρια του
και ο Πειραιας
› ;;ἐ_”“ τ%ζ
“,` 'τω .=__ _#_ι_,
τ - . ι  [¦ζ;ζ“?““ζ“ζζ
' _, “- ' η :Α  5 `/ ἐ Ϊ 
- -  ·· ι Δ . : . ΣΤΟ ΣΤΟΧΛΣΤΡΟ
ι α !·:'Ι · . ;`τ - ι .' - ,
 > _ ·  · ΤΟΥ Φ|Λ|·|
...Μι :γΓκΡογΣΕιΣ ΜΜΜ τΗΝ.ΑττγΝοι ιΣ7ΒογΞΕΛΛΕ: › τα  |^ Δ
ΤΡΑΓικοΦιΝΑΛΕΠΜΗΓΕΡΜΑΝιΔΑΣοΛιΣτΒΡΕΘΗκΕΝΕκΡΗΣΤΗΝ κΛιΣΛΡιΔΝΗ βὁ"ΨΡΟΝἩΣΤΗΡ|^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα