Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
.· Η συνάντηση με τον Κοντονά
κοι το... φιτίῆιο που του
Βάζουν οι συνεργάτεε του
__ ο ισ   Φον:ο
ΔΕΛΕΑΣΕ ΞΕΝ0ΥΣ ΚΜ... ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΑ0ΥΤΕΡ
' ο Από κοντά 0ο έχουν οι ατουΒροῆευκοι» το διεθνή μέσο
κΑψΑ ΤΟΥ -"
Ρ Η ΚΑΛ0κΑιΡιΝκ
Μ. ΑΓΓΕΛοΠογἄγ
ο «θέῆω την ΑΕΚ άτοοιιι Χ
τοσο», ῆέει οτουε
συνεργάτε5 του
· Γιοτί κάνει ·στιιν... άκρο Σῷομστσάνι κο· ΠΜΒιινσϊκό
“  _ ι Ι _¦ · Η ι·ιροτερσιάτάτά του γιο νο'Βοει ομά5ο . “
.ο · _ στην_!τοῆίσ κσι ο οάῆοε του ΜεΠισσσνί8ιι
ζ .και ' . Η Δω · Δ '
Δ · ά Δ 7.- ο. ο βετ 5- __:ἑμ(›
-_ Δ ` - »οι 77 _/ `| Η 2 7 › Δΐ7 ι Π _ ` .
· μ 2 Μ οτι Α η ή ;? -.“ ί ' Ι χ Ι _ Ι
“"'·ωωο·“¦  >  
ν·“°°°°τ°κ°'“"°'°"'  `ζἑἶζζ;ἶΟ“ η
 | :=< στο:: ;| 1- 
“ .#-ρΩ::ι;Ξ:5 :Πο ι:ο_[ ^
 ΜΝ!
φ:: χ; '5-5 :1:-Ω;_ω χμ;
”` ' Ζ “δ
_._ |·'ς/ ·ῆ .=.¦ἔ'.|<_ -,
Ι. ο ι
ά ·' ¦ ¦ 3 -. ψ .
 .Ἡωἡ“¦:;;ῳωΜΜ# ο ἔ · Πῆιιρωνει ιι Γκενκ
· 7 Ι γιο νο τον οιιοκτήσει
ΜηΜ Άνω”
'Η Η' μ"° μας. ὅ Μ
ο Πέρσσε ο κ. Νικοῆοΐ8ηε το .
 σκριΒέ8 σκορ στο Χιῆά-Αργεντινά ° Μ
 Η ζω ξ ο· 1.* 7 ` Ο  
ι ι; · · 7 κῆείσει την κοριέρο του
στο «τριφὐῆῆι»
-. τ-“,, _Σ.-.` :7Η ' ;
  'ο ' · ·· -· ..ΛΑ Ο
ἔ".,“ _ _ /
· Βγήκε Πρὡτ08
___| κο· στη ΝτὸΧο!
_ η ›·. 
› ι. "_ ι· ,¦
χ / κοντο::
1 Η ο ΠΜΥΝ|ΛΣ