Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
<· 384 ο· ' ι ¦ _“ › .¦τ - °_·ι
Ό Ίων" ϊ ·*Ή(βὲἴ£!8 ΐ“·Ν·. :'Ι| ` 'Δ #^
τ' “ οιι οσο" `·
Ό· · 7! .
Μ!" η · · ΜΗ" 'ο
' ' - ·““ 
οτι τ·>-ἑ ή
τ` _ _ ` ¦ _ ε:_ .ι.·~_·
    ··
Ἡ" "ΦΥ" Π  Ζ | |
ποπ ΜΜοΑΕΚ τον ασθοοισοκο _
ι ωσ0ογτοωνονονωσο μ¦ΜΨ ζωη" -_ | .: το:
- ι ωΜΜωωοων η' Βἔἑοθλτιτιτ8τοτοοΜ%ον3¦σορσε
ο"°°"°""ω""“ΜΜ τι( ιζ ¦Πγ σ ο*@Πελο-τιτ52Ντοχο ,.
 8: ν
_ ο» . Νε ι· 
μοε γιοΔ>τδβιὅ ο ΕΧο8 ο 
Ο Διτμι“ττριτ5 Μελιοοττνιὁιι8 εὁωοε το «τιορων» στον
τιετοκομιοιτ τιτ5 ΠΔΕ στο νέο “στροτιτγειο» ΙΠ8 <έΕνωοιι5»
Με <<τοοειιιο» οσο Σιιοοοπ£τιι ΜΜΜ" οιιττ οι ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ οσο τις οοιιοοιος
οιτιιοοοιος του ιτιτιι · Με το οικιτ του τιΜοιι οιτονοοιοιτ τον Δοοτοοο ιι Μοῆοτιι
ΜοιΒοΜοιιτιιιὡιι Επιπτώσεων ιιιιοιιιοι στο τοσιωΗο γιο τον οοοιοοοτιιοιι
Στον ΑΕΚ ζογιζουν το 6εὁομενο και ετοιμσζοντσι νο
το Ι Ι Ι
κοτολιτξουν γιο τον ονον£ωοτι του συμβολοιοο του Ποικττι  "  
   ` `-Έ ·
·:.ἔ·κ Δ κ'Ί47;- Δω": ι
.7 .ΣΗ ξ! 
3 # , . ~ ο - _
. 7 ω 7 ὁ
Βτιοικο5 ο
Βενεζοοελττνο8 διεθνιτ5   
στον (ΝΠμΣΙΠΠΟΠ
Ι Ι Ι '
 στον 'ιοιιιιιι Νοτιοιιιι ΜΗ" "ΠΜ
τιροκριμοτικττ του '
Μουντιολ 2018
Με 6°"°ν" τ"8 Π κ"6ε|° Η ΠΑΕ ΔΕΚ κολει ολοο5 τοο5 φιλοο5 τιτ5 οιιττὁττ5
του μεγάλου άσοι" ω|8 νο στοθοον στο Πλεοοο του 2Οχοονοο
στο Κοιμητήριο Με Καισσρισνο8
τιοὁοσφοιριστο Με ΖοκονΘοο Λεωνιὁτι Κοοτοοοκιτι
ο ΜΜΜ τιτιΆειιει με το Αεοχοιιιιτι