Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντής: ο. Νικοῇαῖ6ης
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤ'ΟΥ 20"Β Ο Α.Φ. Ί59”|9
“ΗΜΑ¦'ΛΝ 'ΜΑ. "Ρ°θ!Α! ν
καθένας που πάτησε το παρκέ ειχε
και να'6ῶσε·¦· Ακόμα και ο “όγκος
- γ εξι” τρομερή ενεργεια · παρκο
· είμαστε ΜΝ χα Όύμενω.=αΜά
πρέπει να είναι Μάϊκ" κι" ~
Ξ , Η συνέχεια» '
. “ ' ΜΑΝΤ¦ΑΡ_¦= η. ›
“ἘΒαΜ τα Μο “ρώτα σουτ. ν· 3
βρήκαρυθμ6 και μετά ΔμΜκανἔκω ή.
 γ γ· __ _ _, ¦ ι ,_
έ . τα υπόΜ·πα... Εωχεωκμ φιφα”
ναΖείμω ενω· πρῶ:ο©σκ6ρ;ρὁ Δεν· _ η
με¦πε·ρά:ει να ε γ· ο χειρι η προς
' ·  αρκείγπ κερςίζῳμεψ ;
Ή". Μη.» α'
Ξ ”ΜὶεήΜΜΜο: ΑΞὁ~εΑ
.Ξἑ99ϋ““·Μ“=ι .9 κάνω, α
η και πέρα ω:Μέ“ερνῳ ο,
Τί" πιο" είναιωκο οι
· Μα” ~σ:έΜονωςμήνμμα προς πάσα κ6ὶεῦὡν" σὲ
996 σςἔσὲὲΜσ妓“ἀῇ““ῳ“Μ“ὡνωἑ η
'ϊ“>ῦ!“99ρΜ“ςΜως ν -  Ι
~ ο πωπω: "?:".Ρ ΜΜΜ. _  ικα στο 
πως... κράτησε τπ6·αωΜ · εκΜκκπκο:¦ '
ΜΜΜκοΜοΥ ω γ. 9 ρ·μ-.›ῇπραγΜωΜίΜε
 “ωω¦.μωω Μ ο:πΑΝοΥΜΗεΜίΜε
"τα Ι Ι   7 ς “ΜΜἐΜε νο·
ΜΒ 308% ·
@Μο ο ΜΜΜ (8 β.. 53ΜΜ.›.· εξι
Γράψε· ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ'ΑΜΑΝΤ°Π°ΥΛ°£ (°εΠί6° 'δη
ΑΚΟΜΗ
ΠΝΑ!...
κι;” “Μ κα Με, ό.Ρεάῆο θΜμπΜ ός σε εν
τα :εΜωἙΜ ΛοϋΒἰνρυ1Μείχεωεω η;; @ρ Η;» 8 ρ·
Από” “ρώτα ευ:ερ6Μπο την έρεε στο Με” :ο μ :ἔν “εκει ρ» ;α6·ᾶ-Ψ 
η έ· να Μωβ· τον καΜωρσ @νεο μου η. κ
ἶ Με. ῖὁκαω-ΜκἩΚ6 ΗΜ» η η
φημίΧβοωὸῇω ο ΜΒ» ς
Ι 6 _ “κα'εἱΜΜςέν@ ._ ;,
3Μ`κΜϋΜπ·Μ. ` *
η γ, “ν έ
Γράψε· Ο ΓΙΑΝΝΗ: Ο"|ΕΡ"¦ (σεΜδα '5)
Κόμη Με: .και χ 1;
Ο ΑΑ"|Ν0¦
ΒΛ¦|Α'ἈΣ
· :ἐΜΔΛ 3·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα