Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ   : η  __       :;            ο   η 
Το 2025 χάνουν το Αεροδρόμιο; οι Καναδοί Ύ τηητη.καταταγείπερασεκαι περνάει κατά  Δημόσιο! 
ε» Π' αυτό το ΜΜΜ τρέχει να επεκτείνει τη σύμβαση παραχώρησε μέχρι το 2048 χ ΤΜ διετα. ηταν-το Ματ για το Δημόσιο ο -_ _, Στο?ΜΕ% ΠΕΒ Μάιο.  αλλά;" Ϊ = 
από την οιανα6ιαπραγμάτευση που έχανε το ΤΜ ο Ανδρέα γιατη συμφωνίαπου είχε υπογράμαιικυβέρνηση Μητσοτάκη ` Ξ ΜΜΜ Μ! ΗΒΙΜεἴΜΜἔη ΜΜΜ Π°ΨΗΜΧθ ΜΒ δ!ΜΥΜΘΜΒ
ο / ΑΡ0Ν 
 ΑΡ.ΦΥΛ. τ.22τ - απο 2 ο νννννν.ρατοπ.ατ
γτατροε
τξ ο: ααα σελ. παταω
Νωρτκά νοσήματα η
προσβάλλουν
. και τα παιδιά Ι
· οι βασικεε ΜΒ θανάτου
: στην Ελλάδα . ή
κνΡιΑκιι27 παπα τοτε ΪὲῦΞ,έ;:ἐτ .
Τι οπῆίζει τους τζιχάντιστες και σπερνουν τον θανατο;
ε” ήἩΜΜΐἔβ$Ἡ Όσο υπάρχουν ανισότητες, όσο οι κυβερνήσεις δεν εξασφαήπουν στους ποήίτες τους -κάθε χρώματος,
θρησκείας, γήώσσας και καταγωγής- ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, θα γεννιούνται τρομοκράτες
οθ'ἔι@ἑ
δεν φταίνε σε τίποτε για τιε αποφάσειε
που παίρνουν άΗΗοι. Το κουθάρι είχε
αρχίσει να ξετύΗίγεται από τη Μαδρίτη. Μετά στο Λονδίνο. ΑκοΗούθησε το
Παρίσι, όπου δεκάδεε έχασαν τη ζωή
τοσα Και δεύτερη φορά οι ΒρυξέΗήεε
ρὡπηε πιάστηκε στον ύπνο, παρότι ο η
τούρκοε Πρόεδροε από τον ΙούΗιο του
2015 είχε ειδοποιήσει τιε βείΤγικέε Αρ
χέε ότι ο δράστηε ήταν «ξένοε μαχη- `
νή αντικατασκοπεία. Κατ' αρχάε, να
τιπογραμμίσστιμε ότι, αν οι Βομβιστέε
είχαν περάσει από την ΕΠΗάδα, θα μαε
είχαν κρεμάσει και θα μαε είχαν στεί
Δποδεικνύεται, όμωε, ότι αστοίπού δεν
σηκώνουν μύγα στο σπαθί του8 μπάζούν από παντού. Το ομοήόγησε ο ίδιοε
ο πρόεδροε τηε Κομισιόν Ζαν Κάοπ
τία, η οποίαμαεχτυπά σήμερα. να ήταν
εισαγόμενη, απο εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αστέε τιε πράξειε γεννήθηκαν στην πραγματικότητα εδώ, συχνά
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΛ|ΔΑ 2
Πει ακαριαία στο πυρ το εξωτερον... Γιούνκερ. «Φαίνεται σαν η τρομοκρα
το πρωί τη5 Τρίτηε. Το κέντρο Με Ευ
τήε», όπωε και η ρωσική και η ιρακιἩ
, Ο Σταράτα με το Φακέλωυ“όσΦν έχουν Μάσκα
Αντί να διευκοηύνει τον κόσμο ,να θγάΗει από τα στρώματα
τα πάνω από 20 δισ. ευρω που έχει, τον απωθεί ! '
 :ο Στα 100 δισ. ευρώ το μαύρο χρήμα . Η Μηνική οικονομία δεν θα έχει κανένα πρόθηημα
αν τροροήογηθεί ο ποραγόμενος πήούτος, αντί να ψάχνουν μόνο στο χθες, στον παραχθέντα
Μυστική“συνάντηση
Φιήη - Αρχιεπισκοπου! ! Ι  
« ο 'ίσα τα έψαλε αγρια ο ιερώνυμοε “
για τα θρησκευτικά και την απαγόρευση
στουε Μητροπολίτεε να επισκέπτονται τα σχολεία
“ “ Συμπλέει με τον Αρχιεπίσκοπο:οΤσίπραε γ ε
σελ. 4 ή
Παρέα "με τη διαπλοκή
στη Βουλή ο Μητσοτάκηε
, ο Ανήσυχοι οι γαλάζιοι βουλευτέε για την ταύτιση
με Ψυχάρη και Βγενόπουλο ` η
σελ. 8
ανταγωνισμοί γΜνοναν; 8 . 8 τετ-Μο
Αν“ααεαοΜουΜ · έ . “ Ο Μάλτα ΟΦΗ
ΜΜΜ· Τ·-τεἶῇ;μετ9ν!Δ99ΥΜΚτ μ ΜΜΜ, Η ΕΛΕΥΘΕΡ'Δ Μ 
σελ.8
8 - Η! πανιδακλείνει <
η ο Τα~εθνικά Με θέματα στο: μάτι του ;κυκλὡνα · ο ο ο _
ο· Τι γυρυεηκ.Ναύλαντγειτονιά ~ 7 7 -Μ 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΗΗΣΤΑΗΤΑΗ0ΠθΥΑθΥ σελ.θ η ·
 έ Μετα... 
“ :.έ7α22ω :εε 
Το «χαρακίρι»...
ο μεγάλοε «αιρετικόε» του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματοε, ο φιλόσσφοε Ροζέ Γκαροντί, όταν
το ί 971 αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να
μιλήσει για τα τρωτά τπε ιδεολογίαε του, έγραψε
ένα βιβλίο που είχε τίτλο: «Η μεγάλη καμπή του
Σοσιαλισμού». Το βιβλίο άρχιζε με αυτά τα λόγια:
«Δεν μπορεί κανείε να σωπαίνει. Το διεθνέε κομμουνιστικό κίνημα βρίσκεται σε κρίση. . .».
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ
ΣτουρνάραςτΕγω είμαι! ηΔαειόπιστη πηγή  
πΗηροτρόρησης της ,κοινωνίας των ποήιτων! ο;; 
Γράφει 6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡ|ΤΗΣ
έ:  τεσπα-η πορτα, ή ή Τ
- θέσειε των κυβερνήσεων από τη στιγμή
που, ξέσπασε η οικονομική κρίση, ο
κ. 'Στουρνάραε είπε: .
«Ο διάλογσε'που επικράτησε στη χώ
' ,αρα μαε δεν ήταν νηφάλιοε. Δημιούργησε
ψευδαισθήσειε και καλλιεργησε την ψευδή εικόνα ότι την κρίση την προκάλεσαν
·ρσ Μουσικήε με θεμα «Ο,νεοε ρόλοε του -<
κεντρικού τραπεζίτη και η σημασία του
για την Ελλάδα» - είναι πάνω από όλου5, `
και από τουε κυβερνώντεε. Κόντρα στιε
Τα μύχιεεφιλσδοξίεε του εξωτερίκευσε ο διοικητήε τπε Τράπεζαε τπε Ελλάδσε Πάννηε Στουρνάραε στην ομιλία
του την περασμένη Δευτέρα στο Μέγα
'0σο χάνουν στη Σύρία τόσο θα χτυπούν
Τα λόγια του Γκαροντί αποκτούν σήμερα άμεση επικαιρότητα.
Δεν μπορούμε κι εμείε να σωπαίνουμε, διότι το αριστερό κίνημα
στη χώρα μαε βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι τηε αγανάκτησηε είναι η δήλωση Μουζάλα περί «Μακεδονίαε», όπωε απεκάλεσε τα Σκόπια. Προηγήθπκαν όμωε
πολλά αλλά. που μαρτυρούν την ανεπάρκεια του ΣΥΡίΖΑ. τη λαν
τνινΕχειΑΣι°ιι ΣΕΛ|ΔΑ5 ΑΜΠ' Ε"ρῶ"" ο' `°”- σ _| τα Μνημόνιο, ενώ έπὅΕκἐᾶη ἑτἐνΣ:ρΐἐ η του .ΜΗΝ¦ ` ' 5. , ο  ή ο “ ρ “εστω η -,, - __
ΗΜζ_“ἐ     Νέοεπεισόδιο 
 ______ .... .... .............. ,,,,, ........ ____ .. "Ρόσ""°._ Ϊ' 00.000.000 δρχ.. ο » "Μ κό" α
.είχε “επιβάλει ' Μεσα!
"Τ"  ἶ _ ο Σ"ίρ¦ζ"_ !
Νέα σχήμα, με είσοδο Φιλιπιωτιουλου - Μαρκ _- Μπαίνει και ο, Μπερλουσκόνι! . , _