Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Με 360€ τον μήνα στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
45 ΒΡΕ
Λαό 288 ένω5 8· 2/4/8016 για αγορἐ8 (25 και Ωω
 ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ
 ΜΕΤΑ 10 5€
ΚΟΥΠΟΝΙΑ )
ισωει απο 260 έα” ε ΜΜΜ για .Με ιο κ βεν2|νΜ ιι ιιετρεΜ|ον κὶνπσιι5 Μ
ΜΜΜ απο 278
. 7 · Ϊ · _ |σκὑει απο 278
ἐω5 8 2|4/20ι5 7 ὲωε & Ζ/4|20Ί5
ἔ αγορά αξια; Δ Δ' ' 7 για σγορὲε αξια Δ
- -. · - αι ο ' Ρ: -' α ω
 γω ΕΞ" .= -·°'
Ε'ὁἶ ι
Λειιιομὲρειεε οσε ΜΜΜ 5889
 _ ι Με8 ατομο
 ' 7 καθρεφτεε
θ κατοικούν
τω  ἐρωτε8 “
 ,ὲ- ” `
ΣΕ ΚΛ0|0 ΤΡ0Μ0ΚΡΛΤ|ΛΣ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ( Υ. Φ0ΡΩΝ. Λ|ΛὸθοΛΣ Λ'... ΜΝΤ|ΛΛΣ Ο' ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΚΑΝΑΝ ΗΟΤ 8Ρ0Τ ΚΑΙ Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
 . ωῇἶα ακροαριστερἑ5 ομαδεε ·ΣΡΛ1071Ι·.Μ·
Τεναρτη 23
Μαρτιου 201 6
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ'Ο.
ΚΤ|Ρ'Ο ΓΚ|ΝΗ
   ο ..  α_  ο  ο ' ._ ι_ .. 
Πειρ“ιὰ οι · - Σαμβασει8 Βοολγαριαο επιοιιμω8 επι ΣΥΡΙΖΑ
κροιιαΖιἑρεε
Έ; Δ  Ε @ 
Λογω Προσφύγων και Τουρκια8 · ΣΕΛ. Ι2- 13 | ε Μ
οΛιι ιι κονΜογιιιΔογΡογ "ΡΟΚΑΛΕ' ι ·'=·'°“"ΜζἘ“ ΜΜΜ ΜΝ
κΑΜΜειιο ι·ιΑ Μον2ΑΛΑ . ΣΕΛ_ 4-5
ι τα 
Ενω (1!) μιλαει αραβικα  ζ.. _ Μ Μ.
σε ων ΜΑΣ· . ΣΕΛ. 24.25 8 
Μονο με οκτώ ατομα το Τμιιμα Ισλαμιοτὡν Τρομοκρατὡν έ Δ" '
στο μοσιο 
  Ο Πιο αντιεργατικο8 νομοε όλων των εΠοΧὡν ειδικα για καθαρἱστριεε και γενικε8
βοτιθιιτικε8 εργασἱε8 - Δὶμιινεε συμβασει8 5ωριιε εργαοια8 Χωρὶ8 δώρα ΠασΧα και
Χριστουγέννων για Ελλιινε8 και ξενου8 με ΠεΠλο τον καταιτολεμΠσιι Με ανεργἱα8
Ξ χ ΜΒΜ
ο Έ ΜΠνὑσει8 Με
'Ξ-'_ἑ Δ Υ οικογενεια8
_ για τον δρομο
Ξ: Η πρώτη Μ' στην ΒΜ' Νέα μετοχικε8
Ξ ιοορροιιὶεε με φρεσκο 7 7 · 7 Κορμαν1ὁΜ
χρὴμα 25 εκατ. ευρώ Γιὰννη5 Θεοχὸρη5 Τι αναφερει τι εκθεση
και νεο μανατΖμεντ Βαρ6ινογιαννη5 Φιλιι·ιΠοιιουλο5 του Πραγματογνὡμ0να
Ο ΣΕΛ. 40-4Ι Ο ΣΕΛ. 45-47