Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
¦ ΡΜ ΜΜΜ ΜνιιΟομιο Μμμμ γιο
~Ο¦γιο Εθνιιιο
%ιιονΜοντομο... το νομο τον ΗΜΜΥ
,ΙΑινοιινοοΞο |'|μγμμκ"ωω
"ι Δ ΜΕ ΤΕΡΤι'ἐΤἐ ΤΩΝ
ΐΐ .`ἐ7 ἩΤΖΔΒΕ^/ιΔ Μι ΗἐΡΕἴΗ
ΑθΛ|·|_'" ΚΗ
6! μ·
' ' Ι  Ϊ Ο  έ 7 Ο ΟΑΑΑινΔΟΣ ιτΟγ ΑΑΑΑεΕ τον
«ΕΦ"νΒ» ο   Ε  ιΕτΟΕιΑ τΟγ ιτΟΔΟΣοΑιΡΟγ ΕογτΕ
. Ι   χΟΕΣ ΣΕ ιιΑικιΑ 68 ΕτΟιν. γΣτΕι=Α
 ς- _ _  · ΑΠΟ ΣκΑιιι>ιι ΜΑΧΗ ινιΕ τΟιν κΑΕκιινΟ
ΑιτΕΟιοΣΕ χΟΕΣ Ο .ιΕτΑΑΟΣ ΑΕΧιιτΟΣ-τιιἐἶΔΕι<ΑἔἶιΑΣ τον 5Ο τιΑιιι·ιιιΣ κΑιιΑι<ιιΣ · ι.ιΕτἶΑΟ`κ Ο ΜΕΓΑΛΟ ΔΦ|ΕρΩΜΔ ΚΑΙ ΜΜΜ)
ΑοιΕι>οι'ιΑ τιιΣ ι ΩΡΑΣ ο ΤνΊ|^ΔΝΕ τι ΑγτΟιιι Οι κοΣτΑΕ ι~ιΕΣτΟΕιΔιιΣ κΑι ΣτΕΑιΟΣ ΣΕΡΑοΕ;ιΑιιἰἐ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ (ΩΡΑΣ)
ΞεκοθοΟΟ5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 'Δω ΤΗΝ ΑιιΑκΟιιιΟΣιι ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΣΦΠ Ο ΠρΟιΟτομενοε Με ΕιΟογγελιο5 Αθηνων 'ΟιΟωΟΟ5 ΝτΟ~γιοκΟ5
Οτι σε ιτεΟιιττωΟτι οΟΟ γινΟτον κοτογγεΑιο γιο ενΟεχΟμενΟ ιτοΟΟΟοιο τΟΟ Βογγελο Τ.ΤοΟινοκΟ Οτο ΟΟΟι<ειμΟ οιτΟ τον ΗΟντΟνΟ
τιτον ιτοΟο ΠΟΤΟ ιτιΘονΟ νο επέμβουν ο ΔικοιΟοΟντι μοι Ο ΔΟτΟνΟμιο γιο τιοΟοβιοΟιτ τον τιεΟιΟΟιΟτικΟΟ ΟΟΟΟ οΟΟ τον ονοι<Οιτο ΑνΟΟ8οΟο
Ζ .ή
'Εκονε Πίσω ο πρόεδρο:: Με.
<<ερμθρολευκο8» ΠΑΕ μετο οοο
τον κλιῆοο Με ΕισογγεΜοε
· Κι επίσημο σού χθεε, ο ΟΣΦΠ
ΠΑΕ ΑΕΚ: «Δεν μος 8νΟιοιΟΟμΟι ο επικοινωνιο. οΗῆο ιι Ομοιο. Στο ΟονΠντιιοο δεν θεωρεΜ¦ ΜΜΜ, μωβ
8ο τιιιγοινομΟ γιο νο ΟοΟμΟῆΟγοΟΟομ8 Οίνος τις οιιομοιτιττΟς οῆῆογ£ς γιο νο Μ ΠοδοσφωρΜ5 κο¦νὁΜ“5,
ε8κΟῆῆιιοΟι το ιτΟΟΟΟιοοιοΟ μος οιιΟ τΟ σημερινΟ τον τΟΗμο μοι Οχι γιο νο “χω να ολοκληρωθεί
γνωοιοτΟομ8 μετοεο μος» · Ατιοοοῆῆοκτιι ο γοομμο Μεῆιοοονι6ιτ. νο Οινοι τι ΜΗ η 6.κΜκῇ 6¦οδΜσΜΜν
οιτμοιΟιοοοΟς του «ΟΠ-50» · οικοιωοιι της <€ΕνωΟιις» το Οτι ΒοιοκΟντοι στον
ιιΟοοιοο της οτ28ντος του κοντΟνο, Οι ΜΜΜ σε ΕΠΟ. ΣΟοιι8ο Λιγκ μοι οιοιτιιοιο
οττοθεοο Με «εγκλομοτικο5
οργονωοοε» στο Ποδόσφαιρο
¦--κιι5ιιιτΣ Μιο ονοοο οιιο τις έ Α
κΕκΑΕιΣινιΕινΟν  ›
ιτιιιιΑιιιιιιι “Α“νΑγΦ8<““Μκ“ΜΑ“β
ΜΙ" '.|]ΠΧν8| Ο ΜΜΜ(