Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 έ Ύ ΜΜ5εΝτρΑσοΑι.6ρ
ΜΜΜ λοΛΜ·κΗ ΜΗΝΩΝ | Α9. ΦΥΛΛΟΥ “ιο | πΑρΑΣκεΥκ 25 ΜΑΝΟΥ Με | τικ" ι ε
|@ΜΝΝ#ἑ
ωΜω ΜΜπΜΜεΜ
«Ο αυθυφαέος
Μ; Ευθώππς>>
ΜΑΜ
Με] Υπ
27491969* - 2Ψ3/2016
Ρ|ἑΤἑ|Μέ Με)
ΑΜΜ|27Με2 δ
    ΜξωΜΜΜ»
270ΜΜπω 
Μ0ΜώιΜω"Μ
π.·ΜΜω“ω“
ΒώΜΜπωω
ωωΜω
ΝΑΡΛΝΙ0ΝΛ:
Λόγω των ΠεριορισΠκων όρων
Η ΜΠομΠεργκ στον Μορινσκη. ο ε400νγελε05
νίκησε Μ· 7  Ντογ.Οκο5 εΠενεβη
την τΣΣκΑ ω _ κοθυστερΠμενο κο· μοτο·ὡθη
Με.. χομο$ Μ - η ΠρωτοβοωΜο Κοντονὴ.
Που έχει εκτεθεί ονεΠονοοθωτο
ΒΛῶΜΟΛ0ΗΛ
'Αλ 63 26 73
Μ Η Β 2'_Μ "_π ἐΞ_“ῖ
ΜΜΜ "Η 2' 3.Μ 27 4· 2
2ΜΜΜ 8-4 20 Μ
ΜΜΜ 27 39 Ο
6.ΜΜΜΥ· 27 35
7.Μ 27 35
·.Μ 27 34
ΙΜ!. 27 34
3.ΠπνσΒΜῖκ65 Η 20
ΕΦ!ΕιΕ