Πρωτοσέλιδο Έθνος: Φρένο ΣτΕ σε νέες μειώσεις συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευη
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10326

1€
mΕ DVD και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

3,50€

www.ethnos.gr

περιοδικο

σημερα
Το 4ο
DVD

νεο σωμα σε
12 εβδομαδες
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΡΕΝΟ ΣτΕ

σε νέες μειώσεις συντάξεων
 Κρίνει αντισυνταγματική κάθε επιπλέον περικοπή σε κύριες και επικουρικές
 Στέλνει σήμα για επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών στα επίπεδα του 2012
 Νομιμοποιεί την κατάργηση των προνομιακών επικουρικών στους συνδικαλιστές
»6-7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η «βίβλος τρόμου»
των τζιχαντιστών

ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Στην ‘καρδιά’
της Αθήνας

»4-5

Ολα τα
μυστικα των
τουριστικων
σχολων

»15-16, 25-26

η καρδιά
του
Υψηλάντη

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2016
25 ΜΑΡΤΙΟΥ

όλων των...
Αξιοποίηση την Παιδεία
διαλόγων για
ών ακοκαι ΤΕΙ, μορφωτικ
και άλλων
νεπιστημίων
Ευρωζώνης

πρακτικής
διδακτικής
.
βελτίωση της
χαρακτήρα
των ει στη
έχει τιμωρητικό
Εκπαίτων προβλημά
και να μην
καταγραφή
η της Τεχνικής στόης και των
ς των
 Ριζική αναβάθμισ
ής εκπαίδευσ
άτων
επαναπροσδιορισμό
της μειονοτικ
ισής τους.
των προγραμμ
αντιμετώπ
μένου δευσης,

 Δημόσια

της
χων της, ανανέωση συζήτηση της σημαδιαπι- τρόπων
Ενας από
ση ενός ολοκληρω
λούθων χωρών
ΤΡΙΓΚΑ
ν οι παρακάτω αφο-  Διαμόρφω
και ευρεία
των σχολείων
κοινωνία να
προέκυψα
Τησ ΝΙΚΟΛ.
τους άξονες
ώστε η λειτουργία τόσο μεγάλο σπουδών ώστε να πάψει η
, οι οποίες
ις φορέων
η.
ης σχεδίου
συναινέσε
από έναν
και προτάσεις
των αλλαΗ σίας της
Τεχνική Εκπαίδευσμε στόχο
υρείες πολιτικέςπου πρέπει να στώσεις τις βαθμίδες της Εκπαίδευσ η να μην εξαρτάται τών εκπαιδευτικών.
υποτιμά την
γών αφορά
Αγωγής
όλες
αναπληρω
η ότι η Εκπαίδευσ
να συνεχιτης Ειδικής
για τις αλλαγές
κυρί- ρούν
ν ανισοτήση αριθμό
επισήμανσ
το λύκειο,
Παιδεία, και
αυτή δεν μπορεί νέων εκ-  Ενίσχυση
διαμόρφω
και με την
των κοινωνικώ
γίνουν στην
κατάσταση
την αστοχεύει στη
στο σύστημα
την άμβλυνση
αι ο διορισμός
κό ήθος
το οποίο
πρέπει να
γνώσεων και
δημοκρατι
ν
ως όσον αφορά μια και τα ΤΕΙ θα
στεί. Επιβάλλετ και την εκπόνηση μιας
ων νέων με
των, την απόκτηση
ια κοινωνικώ
πρέπει να
ν μετά
καλλιέργε
στα πανεπιστή «χάρτη» της μορφωμέν σκέψη.
παιδευτικώ
οιήσει τις ανάνάπτυξη και
εισαγωγής
πάψει να
θα δημοσιοπ
ση του
κυ- και κριτική
μελέτης που
των Συλλόγων δεξιοτήτων.
για να λεικαι στη διαμόρφω ης, επιθυμεί η
του ρόλου
είναι προΣυμση του λυκείου
Εκπαίδευσ
γκες. Ενίσχυση
Σχολικών
να σχεβαθμίδα του
Ανώτατης
θάλαμος
ου σύντομα
Προτάσεις κείμενο συνοψίζεται στα Διδασκόντων ή και τωντων σχολικών μο-  Αναβάθμι
μια αυτοτελής και όχι ως
ς
τουργεί ως
βέρνηση προκειμέν εφαρμογής τους.
για την
διοίκηση
Το σχετικό
ικού συστήματο ύ κέντρου
βουλίων στη
η διαδικασία
στα
Επιτροπή
και
εκπαιδευτ
διαστεί
στην
είσοδο
σημεία:
υ σχολείου
που έγινε
επί εξής
ος ενός εξεταστικο η.
νάδων.
του ολοήμερο
προθάλαμ
Στον διάλογο
ν της Βουλής
πανεπιστή Γενίκευση
ια Εκπαίδευσ
ς των σχολικών
ών Υποθέσεω
που σταντες συμτης αυτονομία
για την Τριτοβάθμ
Μορφωτικ
μια, αλλά
της ύλης
ση μιας πολιτικήςτης παραόλοι οι συμμετέχο
ούν ενίσχυση Ριζική αναμόρφωση
μήνες

Διαμόρφω
λειτουραξιοποιηθ
δύο
ρόλο
να
αρκετών
να
τον
μονάδων.
ανανέωση
ως
ότι πρέπει
ις διακά θα περιορίζει
φώνησαν
απαξιωτικά
των διαλόγων
γεί ως
σχολικά βιβλία, σύγχρονες παιδαλειτουργεί
μας
ενα στα
κά η εμπειρία
σεις και οι προτάσε
με βάση τις
παιδείας που
δημιουργι
αυτοτελής
ύλης και Οι διαπιστώ
τα προηγούμ
εκπαιδευτικού
διεξαχθεί
ών βιβλίων
ωση του εκπαι, μείωση της
Αυτό
σύνολο του
το
ευρωπαϊκ
λύκειο.
προς
μεθόδους
που είχαν
αναμόρφ
βαθμίδα
στο
των
γωγικές
με την εξεταστέα για την
η εμπειρία
ς και ιδίως
ανατος προέκυδιδακτέας
ένα πλαίσιο
συστήματο
χρόνια και
του εκπαιαφορισμούς,
ταύτιση της
να σχεδιαστεί
δευτικού συστήμα
Βουλή
γίνει χωρίς
ν που θα
εκπαιδευτιπρέπει να
χωρών. Επίσης
δευτικού
διάλογο στη
αλλά και όσων
ης, ύλη.
ας τον ιδιόμορφο στο παρελθεσμων στοχεύσεω
ψαν από τον
των (τωρινών
γνωρίζοντ
μακροπρό
ρίων
της Εκπαίδευσ
συστήματος

Ε

»

Στο κέντρο της Αθήνας,
μόλις λίγα μέτρα μακριά
από την πλατεία Συντάγματος, βρίσκεται καλά φυλαγμένη μέσα σε επίχρυση λήκυθο η καρδιά του
Αλέξανδρου Υψηλάντη,
ενός εκ των πρωτεργατών
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

της Εκπαίδευι  Κατάρτιση
φροντιστη
να
τις βαθμίδες
νται) στελεχών Ενθάρρυνση
κό ρόλο των
αφορά όλες
θα υπερβαίνε
την κοινωνία
ενδιαφέρο
πείθοντας
τικού διδαη των οποίων
εί το
διοίκησης.
θόν αλλά και
η υλοποίησ
ικούς και
σε θέματα
η του πιστοποιη
, να εμπιστευτ
μια, που
κυβέρνησης.
 Καθιέρωσ
ης στη σης
ιας από εκπαιδευτ
ύς του.
στα πανεπιστή
αλλάξει νοοτροπία
τη θητεία μίας
της συνεδρίασ
της αυτενέργε
τους λειτουργο
ν όσοι θέλουν
κτικής επάρκειας
Κατά τη διάρκεια ΑΝΕΛ, το Ποτάμι και
στα Ανώτατα
σχολείο και
να λαμβάνου
κότητας στο
οι
εισαγωγής
ολοκλης
ένα μαθητές.
ια της δημιουργι
υν θα μπορούνεκπαιδευτικοί αφού
 Νέος τρόπος
Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησαν σε
με διαδικασίε
που συμβάλλο
ικά Ιδρύματα
ίσεις  Καλλιέργε
να γίνουν
ικά από
δεξιοτήτων
Εκπαιδευτ
η Ενωση Κεντρώων
μεταρρυθμ
ι αποκλειστ
πτυχίο τους.
των προσωσχολείο και
ικών μέι
τις βασικές
ρώσουν το
θα εξαρτώντα
ρη ανάπτυξη
ία και το
θα εγγυώντα
κείμενο για
- που δεν
ευση των εκπαιδευτ
στην πολύπλευ
νευση και
Η Νέα Δημοκρατ
ατα επιμόρφω
απομνημό
των μαθητών.
διάρκεια της
υν τα γνωστικρα-  Μετεκπαίδ
στην Παιδεία.
πικοτήτων
σοβαρά προγράμμ σχολικής μο- την μαθητές θα σπουδάζο
αύξηση της
αν, ενώ στη
υν.
ης, σα από
οι εκπρόσω-  Σταδιακή και γενναία
ότι οι
ΚΚΕ διαφώνησ
ενδιαφέρο
όγηση της
και της
α που τους
ήταν απόντες
τησης της Εκπαίδευσ ι σης. Αυτοαξιολ
αξης και
του έργου
κά αντικείμεν
ψηφοφορίας
ικής Συμπαράτ
τικής χρηματοδό δεκαετίες παραμένε
νάδας. Η αποτίμηση ς πρέπει να στοχεύποι της Δημοκρατ
λειτουργία
οποία για πολλές » του προϋπολογιΑυγής.
συνολικής
εις στη η
συγγενής
της Χρυσής
συνεδριάσ
«φτωχός
ο
αρκετές
Υστερα από
όλων των εκπαισυμμετοχή
ων πα- σμού.
Βουλή με τη
ν, εκπροσώπ
δευτικών σωματείω

»14, 27

αυριο με το «ΕΘΝΟΣ ΤΗς ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
«ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΙΟΧΑΝ ΚΡΟΪΦ

Ο ‘Ιπτάμενος
Ολλανδός’ που άλλαξε
το ποδόσφαιρο »20-21

Τα κόμικς

που έγιναν
best seller
παγκοσμίως

DVD
Θεραπευτικές
ιδιότητες των
τροφών και
150 συνταγές

Μία συλλεκτική σειρά
κινουμένων σχεδίων