Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Απαγόρευσαν στον Μαρινάκη να εκπροσωπήσει τον ΟλυμπιακόRecognized text:
ωοωρΜ-ν
ΜΜψ·Μ
ω" ,ω ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ |
τον Μ, Με Μ ω 93
Μ. ~ . Μ
ω”%Μ-Μ Β κατω Με.
τιμ: το
ΜΔωααΜΜπΜΜΜωπωπ β Η ^0ΙρυΤο ` 
Μ08 εξοθῆτὡνουν, ὸττω5 κοτ στο χρονο τττ5 Κοτοχἡ5 ' Ι - 1 `- ' τ έν . τ
Ουτε τοττοτωντσ σῆε5 σε ωοὁομὲ5. τον δημοσιο Ιτῆοοτο κο· οσε κοτοὁτκοΖοσν στην Μόνο μ τ"ἴ¦:- °
ΟΛΟ Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΤΗΣ αΜΑΤΑ|ΩΣΗΣ» ΠΟΥ
Τ'ΝΑΖΕ| ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Το ΜΝ|ΚΟ ΠΟΔΟΣΦΛ|ΡΟ
τ Δ- . 7
.: τ ο! η τ
' '4 Ξ . .7 .
Ί . ' _ τ ¦ τ
¦.,·_7 ..Δ.` · Ϊ
. 'τ'
, ή - 4 _ 4τ ϊ
'τ η .
.τ -7
α. '
· , _ ._
τ . Δ χ .
| < · =““· ` Μ·
| Π ·
· " ' ' ' . · · ¦ .τ· ·'
, ι ·- ;.τ._._- . ,Ι .Πρ .τ η. Μ; ¦ -_.¦;.[:°:` ' . ¦: _."'- _γ_;..' .;ἴ_. Απ μμ: Μ Η· .ν·`.ἶ_·.)Ι`)|·!Γ
_..."_τ_.,-_Μ. . ¦;_ .._τ -η . ..γ< τ -“-.¦
..7- _ .`..._τ....|'ἐ' “_ ,τ ν-. ¦. -.... “,- :ύ
  .ΝΠ [Στοτ¦τ_.τ¦3ἑ·Ξῦ.·_Ξ-τ ·' τῇ 2:.: Εμ;”
ΜΜ·ΜοκυΜωΜ·μΜμ·Μ αΜΙΕ·ΜΜΜωω
Μ··ΜΜ·Μ0ΜΜΝΜΜ ωωωωΜ-Μωαω
·^ ΜωΜΜΜωΜοωΜω Μ“ΜΜ
_ ΜΝ““ω ' '“°|ωΜ'| Μωω”Μἱ ·ΕττΜ5ΜωτστΒβοΜΜωαεωΜὡεωω5
δ.: ΜαοΜΜωυ@ωΜωΜ·ωΜΏΜ; . (ΜΝΗΜΗ: ΠΜΜΜ" ΕΜ"
 ΥπΜΜ·ωωΜΜΜΜΜΜ ·ΣΔ το
οτ μηπΜωΜω·ΜΜ; ΜΝ.
ο _ Αφοροῇογτπ9 με οΜκο“ρΜΕοΜ μτο ι τ
ω" ΜΜΜ “ΜΜΜ .95 κοινωνικα κρπηρὲΞ οΜρΜ...€τὁομἑνΜ, ό
οτοετονοστεε
ΒΡΗΚΤ|Μ Η "ΑΤΜ ΜΝ ΕΙωΕΝΗ Β
Μνοὐντοτ νο πονο
γΜμττΜνοΜώπ·ων ΜοωωΜΜ ΜΠΜβ "Μ%;%Μ%π
Ότον ο Ομπάμα χόρεψε (κοτ) Μο! Προπο Χρόνια
μ _ “ . καθετρξπ
' ' στον κοροΞτΒ
Ρ*ῇ
τ Ϊ
Π·Μ"ΜΒ τω·
Σ"Ἡ θΞΣΣΑΛΟΝ|κΗ
ΒσσῆτοΖετ στο χρέη
το Νοσοκομείο
Ποττογεωργτο
ΜΧ'
€ΟΥΓΒ ΣΤΑ 88
Ο θ"Μκ0Σ ΜΧΔ" Μ
0ΜΜΜΝΜ ΚΟΜΠΛΕ
ΠΕΜΔΜαΜΣΜὡ
ΜΜΜ.
ΜμΜΜΜ- ΜωΜῳΠΜ ΜΒΜ
Η: ?ἑ'¦¦ . | Ϊ ι ν==.':ἐ|Ι|·ἰ
. _. .. . , ,_ .. · Ψ-.·.'.'~ · “ ;¦ή- _-“ ι
_ Ϊ; Κ · Π . αγ” _ '› Ζ Ι ._ :η η .γ ,.Λ..“/` 4 . 'τ'.'.. '_` Π τ~“@ίβ .'ἄ' ΔΧΒ`.ἴ Ζ ι
...›. ' τ Ο' (; Η Ύ·  γγ .< ·'·χτ..· Η:  _.τ Π β η Β
έ '. .. <