Πρωτοσέλιδο Αγορά: Χαράτσι και στο πετρέλαιο κίνησης!Recognized text:
Ο Γ|ΑΝΝ|·|Σ 4
ΙΙΙΟΨΝΟΙΙ@ΥΝΟΣ · .
ΤΡΑΓΟΥΔΑ
ΣΥΛΛΕ|(Τ||(° ΟΕ
Πολιτικα  Ο κανο· ·· .4
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥθΥΝΤ|·|Σ: ΝικοΣ ΧΑΤΖ|·|Ν|κ0ΛΑ0Υ
Η νέα ΑΝΤ|-5ΤΗΕ55
συνήθεια
,. . . .
` τν ' Ι '
ι_ . · χ _.
ΜΑΜ ΠΑ ΕΜΛ|ΚΕΣ
Η μέθο5οε Που Βοήθησε
εκατομμύρια ανθρώπου5
να εκτονὡσουν το αγχο5
και να χαλαρὡσουν
 ατε 
μ©Σἶ©Ε© ΜΒΜ Ξ©
Δέλεαρ από ταν ΕΚΤ με «φθηνό
ΝΟΜΑΝ'5 τσοκ
Εμειδα είναι ωραίο να είσαι γυναίκα!
Ε"0ΕΤ0 Β||8|'|Εθθ
Χειροποίατε5 _
λιχουδιέ5 για < _
α η· .
σκυλου; ' γ
Μ'. 1000000
Παρασκευή 25Μαρτἱου 2ΟΙὁ
χρήμα» για να αερασουν τα μέτρα
ΑασκΑΕιΣτικσ ΡΕΠΟΡΤΑΖ »ι ΣΕΛ. 2
Τ ΚΜ':^
«Ψήνεται» Ι
αναοΧαματιομος
Ποιοι φεύγουν, Ποιοι μετακινούνται,
τα νέα ΠρόσωΠα οταν κυβέρνΠσΠ
»ι Σελ. 5
Κώατας Ζαχαριάδης
Σωκρατης ΦαμεΜας
ΦώτηςΚουΒέλης
Αρθρογραφοὐν . .
οταν «Αγορα» Γιατι «παγωσαν»
Ο Νίκος ΠαΠανδρέου ο' ρυθΗ|°ε|5
Ο θοδωρος των «Κ0|(|(|νων»
ΡουοοΠουλος δανείων Μ Σελ Μ
και ο συντονιστής
του γραφείου
ΠροϋΠολσγισμου
τας Βουλής
Ο Παναγιώτας
Λιαργκόβας
ΕΞΙΣΩΣΗ ”ΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΙΙΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χαράτσι και στο
πετρέλαιο κίναοιις!
ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ αυτοκίνατα βαζει στο στόχαστρο το οικονομικό εΠιτελείσ, καθως Πρότεινε
οταν τρόικα να αυξαθεί σ φόρος
στο Πετρέλαιο κίνασας και να εξισωθεί με τον Ειδικό Φόρο Καταναλωστις Που εΠιβαλλεται σαι βενζίνα.
Η κυβέρνασα Πιστεύει ότι μέσω
αυτας τας ταιγας θα εισΠραξει 400
εκατ. ευρω, καθως Περισσότεροι
αΠό έξι στους δέκα Ελλανες κατέΧουν Πλέον αυτοκίνατσ αίε5εΙ.
Σαιν Ελλαδα, ο ΕΦΙ( στο Πετρέλαιο κίντισΠς είναι 3 3 Ο ευρω/Χιλιόλίτρο και σαι βενζίνα 670 ευρω/
Χιλ1όλ1τρσ. Στα Πραταρια, α λιανικα τιμα τας βενζίνΠς είναι ΠερίΠ0υ
1,35 ευρω/λίτρο και στο Πετρέλαιο
ΠερίΠου 1 ευρώ/λίτρο.
Η μεγαλα διαφορα οταν τιμα του
καυσίμου, αλλα και τα μαδενικα
τέλα κυκλοφορίας στα Περισσότερα
μοντέλα αίεεεΙ με κιναταρες καμαλσυ κυβισμσυ, ωθασαν εκατονταδες Χιλιαδες Πολίτες να αλλαξουν
το όΧαμα τους αΠό βενζινοκίντιτο
σε Πετρελαισκίνατσ. ΑΠό το Ζ 01 1 α
αγορα των Πετρελαισκίνατων αρχισε να καταγραφει αλματωδα ανσδσ
και μέσα σε μια Πενταετία τα ααα
ΙΧ αυξαθακαν αΠό τσ 9,9% στο 62%
του στόλου.
Η αυξαστι των φόρων στο ααα
κίνασΠς ενδέχεται να συμΠαρασυρει
τις τιμές του υγραερίου κίνασΠς, ενω
θα υΠαρξει ανοδος και στο κόστος
τας εφοδιαστικας αλυσίδας.
»ι Σελ 4
να είναι μόλιε 280 εκατ. ευρώ.
ΜΟΛΙΣ 280 ΕΙΝΑΙ. ΕΙΝ! Το ΚΟΝΔγΛ| ΓΙΑ το ΠΡΟΣΦΥΓΜ0
Δίνουν «ψίχουλα» στην
Ελλάδα για την εφαρμογή
Με συμφωνία8
Μια τιτανια εΠιΧεἱρααα Πρέπει να συντονίσει τι Ελλαδα
εωε τα Δευτέρα. Στα Χώρα γίνεται αΠόβασα 1.500
αστυνομικών ατι' όλα ταν ΕυρώΠα, 400 ειδικών στιε
υααρεαίεε ασύλου και 400 μεταφραστών, ενώ τι Αθανα
Πρεπει να συμβαλει με 1.500 ενΧώριουε εξειδικευμἑνσυε
υπαλλαλουε και δικαστἑε. Η «Αγορα» δαμσσιεύει το _ Περιεκόμενο του εΠιΧειρααιακού σχεδίου των Βρυξελλών, '>¦' Ο
από το οποία Προκυατει ότι το συνολο Με Χραματσδότασαε λ '
για το Πρώτο εξαμανο του 2010 Προβλέπεται
»ι Σελ. 6-7
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖ|ΤΖ|¦(ΩΣΤΑΣ
“ “γ ' ι · για τα Χώρα»
»ι ΣΕΛ.9
«Οσο Πιο γραγορα
οι εκλογές,
τόσο το καλυτερο
Ν|Ι(0Σ Τ0ΣΚΑΣ
«ΣτΠν Ελλάδα
δεν υΠαρΧουν
ενεργοΠοιαμένοι
Πυρανες του ΙδΙ5»
»ι Σελ. '|0