Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26-03-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΒΣ¦ΤΙ
ΗΝ1ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΒΡΟΧΒΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί
σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι στα δυτι ί
βορειοδυτικοί μέτριοι, στα ανατολικα βὑ
ρειοι μέτριοι έως ἰσχυροί. Πτώσις τής θερ
μοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 11β.
Σαββατο-Κυρια%ή 26-27 Μαρτίου 2016
Β' των νηστειῶν.
Ἀι·ιόδοσις` της εορτής` του Εὐαγγελισμοῦ της Θεοτόκου.
Σελήνη 18 ημερών
Ἀριθμ. φύλ. 40411 1 Τιμή 1,50 € (με τό βιβλίο 4 €)
Ἀμερικής` 9, ΤΚ 10872, Ἀθηναι, ίηίο@εετίεηεννε.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
κυριαρχεί παντού
Ζούμε στήν έποχή τού ανερματιστου λαϊκισμού.
°Η χώρα μας ουδέποτε θα εἶχε φθασει έκεϊ όπου
έφθασε, αν δέν κυριαρχούσε ὁ λαϊκισμός. Ούτε μνημόνια θα εἶχε χρειασθεϊ να ύπογραψουμε, ούτε θα
ήμασταν δέσμιοι τών δανειστών, ούτε θα εἶχε βυθισθεϊ ή οίκονομία στό τέλμα τής ύφέσεώς.'Όλα θα
εἶχαν έζελιχθεῖ καλύτερα.'Όμώς ὁ ἑλληνικός λαός
παρασύρθηκε από τόν λαϊκισμό καί έλαβε αποφασεις πού απεδείχθησαν όλέθ ριες. Καί τίς ὁποϊες
πληρώνει τώρα μέ βαρύτατο τίμημα.
Μια" φαινόμενα παρατηρούνται τελευταίώς
σέ όλο καί περισσότερες χώρες. Σέ πολλα εύρώπαϊιαα
κρατη οί δυναμεις τής μετριοτιαθειας, τής ύπευθυνότητος καί τής σοβαρότητος παραμερίζονται από κόμματα μέ ακραίες λαϊκίστικες θέσεις. Είτε πρόκειται
τα κύμινο τῆς ΜυρΦΜΜις Ἀριοτερᾶς, εἴτε τῆς
έθνικιστικής Δεζιας."Οπως στήν °Μ τό πολιτικό
έκκρεμές μέτατοπίσθηκε μέτα τό 2012 πρός τα ακρα,
έτσι καί στήν ύπόλοιπη Ευρώπη έχει αρχίσει να κυριαρχεϊ ή ἴδια τασις.
Τα συγγενή τού Σύριζα κόμματα τής ακραίας Ἀριστερας έχουν κερδίσει κατα τήν τελέυταίατριέτία σημαντικό έδαφος. Τό ίδιο καί τα εύρώσκεπτικιστικα
έθνικιστικα κόμματα, πού έφθασαν να αποκτούν δύναμη ακόμη καί στήν Γερμανία, πού μαζί μέ τήν Γαλλία αποτελούν τόν πυρήνα τήςἙνώμένης Ευρώπης.
Στήν Γαλλία τό φαινόμενο δέν εἶναι σημερινό, αφού
τό κόμμα τής Μαρίν Λεπέν Μίζει ρόλο στό πολιτικό
γίγνεσθαι έπί αρκετα έτη."0μως τώρα ή έπιρροή του
έχει αυξηθεί ση μαντικα.
Τα συνθήματα τών απανταχού λαϊϊςισαδν εἶναι τανομοιότυπα Οί αριστεροί λένε όχι στήν λιτότητα καί
στα περιοριστικα μέτρα Άλλα Με κανόνα δέν αντιπροτείνουν κατι συγκεκριμένο. Εἶναι σέ γενικές
γραμμές τό κίνημα τού «όχι» καί τού «αντί»."Ο,τι αποφασίζεται, ύποτίθεται ότι εἶναι καταστροφικό καί
πρέπει να ανατραπεῖ.'Όμώς όπου έγινε ή ανατροπή,
τό αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιό καταστροφικό. Τό
πλέον κραυγαλέο παραδειγμα εἶναι ή Έλλας έπί τών
ή μερών τού κ. Τσίπρα.
Οί έθνικιστές, από τήν πλευρα τους, αμφισβητούν
διαρκές τήν Εἰ›ΜῖκίιἙΜση Μην ΕΜ, κατατρόπο έξ ίσου μή ρεαλιστικό.Ἀποδίδουν όλατασημερινα δεινα τής Ευρώπης καί τών λαών της στήν μέταζύ τους συνένωση καί κυρίως στό κοινό νόμισμα.
'Όμως ούτε έδώύπαρχειπραγματική έναλλακτική πρότασις. Διότι σήμερα, όποιο κρατος τολμήσεινα αποχώρήσει αττότό κοινό νόμισμα θα ύποστεϊ τεραστια ζημια,
έκτός αν τό ἴδιο εἶναι οἱκονομικώς ψαρας.
Συμπτώματα λαϊϊτισμού έχουν αρχίσει να παρουσιαζονται καί στίς °Ηνώμένες Πολιτείες, κατα τήν μαχη από χρίσμα ἔν αμεσα προεδρικής Με τοῦ
προσεχούς Νοεμβρίου. Ό αντίπαλος τής Χίλλαρυ
Κλίντον για τό χρίσμα τών Δημοκρατικών Μπέρνι
Σαντερς, χρησιμοποιεϊ ακραία συνθηματολογία πού
θυμίζει τα σοσιαλμαρξιστικα κόμματα τής Ευρώπης.
Καί από τήν αλλη, ὁ Ντόναλντ Τραμπ μέ τήν όπεραπλουστευμένη ρητορική του παρασύρει όλο καί περισσότερους Ἀμέρικανούς.
Ό λαϊκισμός κυριαρχεϊ παντού. Καί τώρα μέ τήν
τρομοκρατία καί τό προσφυγικό σέ έξαρση, εἶναι βέβαιο ότι θα ένταθεϊ ακόμη περισσότερο...
ξανα την εΙστορία
“Ο αναθεωρητιομός τού Συριζα έκδηλώνεται
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας κ. Φίλης
απηύθυνε τό κεκανονισμένο μήνυμα του για τήν 25η Μαρτίου καί
έπλη ροφόρησε τό πανελλήνιο ότι
ή κυβέρνησις τού Συριζα ασπαζεται πλήρως τήν θεωρία τών νεοαριστε ρών διανοητών (;) πώς τόἱΕλληνικό“Εθνος γεννήθηκε τό 1821! Θέλοντας να έξαρει τήν σημασία τής
Παιδείας στήν διαμόρφωση τού νεαρού κρατους, έδήλωσε ότι διδασκαλοι «έδωσαν τό περιεχόμενο
ἰδεών τού καινούργιου έθνους».
'Επομένως κατα τήν αντίληψη τού
υπουργού Παιδείας, ὅσα συνέβησαν κατα τήν Τουρκοκρατία δέν
αφορούν σέ ανθρώπους πού
ανήκαν στό ΕΕλληνικό 'Έθνος.
Ἀντίθετα, συνέδεσε τό αίτημα τού
Κοραή καί τού Καποδίστρια για
παιδεία μέ τα συνθήματα τών
...«Λαμπρακηδων» καί τής «ἐξέγε ρσης τού Πολυτεχνείου»!
Τα τελευταία χρόνια ή Ἀριστερα έχει αποφασίσει ότι ή ἱΕλλας
κατοικείται από ανθρώπους που διδαχθηκαν έκ τών υστέρων να
αἰσθανονται (χωρίς να είναι) απόγονοι τών Ἀρχαίων καί τών Βυζαντινών Ἑλλήνων. Σέ αυτήν απαντηση παρέχει ὁ Γέρος τού Μορια:
«Ἐμεῖς, Καπεταν Άμιλτων, ποτέ
συμβιβασμόν δέν έκαμαμεν μέ τούς
Τούρκους ' αλλους έκοψε, αλλους
έσκλαβωσε μέ τό σπαθί, καί αλλοι
καθώς έμεῖς, έζούσαμεν έλεύθεροι
από γενεα εἰς γενεα' ὁ βασιλεύς
μας έσκοτώθή, καμμία συνθήκη δέν
έκαμε ' ή φρουρα του εἶχε παντοτινόν πόλεμον μέ τους Τούρκους καί
δύο φρούρια ήτον παντοτε ανυπότακτα» (Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, έκδ. 1846, σελ. 190).
Άλλα ὁ κ. Φίλης έλησμόνησε
στήν ὁμιλία του να αναφέρει έναντίον τίνος έζερραγη ή Μεγαλη
Έλληνική ῦΕπαναστασις. Φαίνεται
ότι δέν παραδειγματίζεται από τήν
σταση τών Τούρκων στόν έορτασμό τής 29ης Μαίου κατ' έτος, αλλα
καί τής Καταστροφής τής Σμύρνης
ή τής Μαχης τής Καλλιπόλεως.
Τήν αυτήν ακριβώς παράλειψη εἶχε
καί τό έπίσήμο μήνυμα τού κ. Τσίπρα για τήν ῦΕθνική °Επέτειο.“Οσο
για τόν υπεύθυνο έπί τών προβληματων τού μεταναστευτικού αναπλ.
υπουργό Ἀμύνης κ Βίτσα, ανέφερε
σέ ήμερίδα πού έγινε για τόν Φιλελληνισμό, ότι πρόκειται για διαχρονικό φαινόμενο καί συμπεριέλαβε σέ μία φραση τούς Φιλέλλήνες τού '21, τής Μικρασιατικής Καταστροφή ς, τίς «κινήσεις συμπαραστασης υπέρ τής δοκιμαζόμενης
'Ελλαδας τή στρατιωτική χούντα
τής 21ης Ἀπριλίου 1967, έως τό Φεβρουαριο τού 2012 στίς μεγαλες κινητοποιήσεις στίς πλατείες».“Ιδιο
πραγμα ὁ Λόρδος Βύρων καί οἱ
...«αγανακτισμένοι». Εἶναι προφανές ότι από τόν Συριζα ξαναγραφουν τήν ἱΙστορία μας από τήν
αρχή. Τόσο λανθασμένα καί ασχημα πού τό έπόμενο βήμα θα είναι ή
καταργησις τής διδασκαλίας της.
Μαθήματα φορολογίας
από τόν Κολοκοτρώνη
"Ενα δίδαγμα από τόν Ἀρχιοτρατηγο τής °Επαναστασεως
ΑΠΛΑ μαθήματα φορολογικής
πολιτικής μπορούν να αντλήσουν
οἱ σημερινοί κυβερνώντες, αλλα
καί οἱ τροῖκανοί συνομιλητές τους,
από τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Τό σκηνικό πού περιγραφει στα
απομνημονεύματα του σχετικα μέ
τήν ὁρθή χρονική συγκυρία καταβολής τού φόρου διαδραματίστηκε
τό 1828, πρώτη χρονια διακυβερνήσεως τού°Ιωαννη Καποδίστρια:
«Καί πηγαιναμενος εἰς τ Ἀναπλι ἐγώ έπήγα εἰς τήν Οἰκονομία
ὁπού ήτον ὁ Βιαρέτος, καί αρχινώ
να τού ὁμιλήσω.
- Τί αδικο γίνεται εἰς τόν λαόν
ύπού έστείλατε ανθρώπους καί οἱ
ίδιοι να μετρούν καί οἱ ίδιοι να
αλλη φορα μετρη μένα, καί να ζεύρετε απανου κατου, °Εκεῖνος ὁπού
θα μετραει θα γείνει υπέρπλουτος,
καί ή κασα δέν θα έχη παραδες.
Καί ὁ Τσοπανης θέ να τσερεμευθή
αδίκως καί ή κασα δέν θα απολαμβανει.
- Μέ αποκρίθηκε “έτσι μέ
είπαν καί έτσι έκαμαν”.
- Ποῖος σέ τό εἶπε,
- Τό συμβούλιον.
-Τού είπα, κακα έκαμανε, διατί
ὁ λαός δέν έχει παραδες εἰς τό χέρι
να δώση τώρα καί πρέπει να σκώση
μέ διαφορο.
-Τότενες μού λέγει μέ τί τρόπο
να τό κανωμε.
- Να διαταξη ή κυβέρνησις
πραγματα καί να πέρνουν ένα δευτέρι έκεῖνοι καί ένα οἱ χωριαταις,
καί τόν Μαῖον μήνα πού πουλαν
τό μαλί τους, τό βούτυρό τους, να
πληρώση εἰς τούς διοικητας εἰς
καθε έπαρχίαν, να παρουσιαζη τό
δευτέρι τού μετρητή καί τό αλλο
τό δευτέρι τού λαού, καί δια τόν
κόπον τών μετρηταδων είναι νοικοκύρης ή Κυβέρνησις να πλη ρώση, ώς θέλει.
-Καί έτσι έκαμε δεύτερη διαταγή, καί έτσι ακολούθησε τό μέτρο».
(Περισσότερα για τόν ρόλο τού
Κολοκοτρώνη στήν διαμόρφωση
τής φορολογικής πολιτικής στό
φύλλο τής Δευτέρας 28/03, στήν
Ζ· πέρνουν (ποίμνια)· τιγαρ τα είχετε τούς μετρηταδες να μετραν τα στήλη ἱΙστορικα Ντοκουμέντα.)
Σ ί Τ” ί ί
Στό επίκεντρο Μ ν 6 ν
ηδιαΦθορὐ Επρεπε να οἔαζουμε
'Εντείνεται ἡ αντιπαραἔε:ξοΝἑ=ΞΞΞἔΞ3ΞἶΞ Ἀξιότιμε κύριε πρωθυπουργό, θα επρεπε, κύριε πρωθυπουργό, θλιψη. Δεν έχει χασει μόνο τίς οἱκονο- μας κατηγορεί επειδή ανοίξωε τα
- · - στήν ανωνηση του αγωνα του Ε1κο- μίες του, αφού τόν ἔχετε εξαντλήσει με σύνορα μας κοιί θα κλείνει εντελώς τα
της συζητησεως (Των 25η Μαρτίου ή μεγαλη μας εθνι- τ , ι
Βουλή γιό .την δισΦθορα ή Μια καί ώ ἔπρΜ νά γωρΤά_ σένα να ΜΜΜ εμας οἱ ση- τους φόρους καί με τίς μειώσεις των δικα της; Νεωτερισμοί όλα αυτα.
ΣΗ( 2 ζουμε Κω νά δοξωΜ .Επ νά μερινοί πολίτες αυτης' ” τής χώρας. θα μισθών καί των συνταξεων, δεν έχει Μεραμοί πού γεννουν” τήν απελ' ' Μ έπρεπε να τιμούμε τή μνήμη των χασει μόνοτή δουλεια του, αφούκλεί- ττισία όχι μόνο επειδή γίναμε φτω. γιορτάζουμε επειδή επέζησε ὁ όλα τ τ .
Αυξηση α ω Μό Μ Μ Μ_ αγωνιστων της Επαναστάσεως όχι σατε τα μαγαζια καί τίς βιομηχανίες χότεροι σε χρήματα, αλλα επειδή
· · · Μ . . 5 μόνο με παρελόσεις, αλλά καί με τήν του, Με έχει σε καί τήν ελπίδα δέν ξέρουμε σε χειρότερα» πού μας
εμμεσων Φορων λείας. Επειδή ή γλωσσα, ή ἱστορία - χ - .
'Επιβαρύνσεις σέ καύσι- Κω ἡ ΜΜΟ( δέν ΜΜΜ ων εἰκόνα τής σημερινής πραγματικό·τη- του. Χωρίς βούτυρο στό ψωμί του καμένων, Μ να -“Π0σΧΜΚε
μα, αυτοκίνητα, κινητή Κω ή ιοί [ΜΒΜ ἡ ΜΜΜ ιἀ τας τής Έλλαδας, πού εκείνοι θα πε- μπορεί να επιβιώσει ένας ανθρωπος, ὁ χαμογελαστός Μπαμπούλας.
τηλεφωνία καί συνδρο- ΤήνἩΠ Μ, Μ γή ρίμεναν ναἔχει αξιοποιήσει τό αγαθό Χωρίς ελπίδα όμωςστή ζωή του τρε- Ἀλίιθεια, ἐπί ή εζ|1«>“ι)ία, Κύριε
ιππική τηλεόραση- ΣΕΛ- 4 ο" ΕΜ" ψ Τῆςαωνῳιας καί να έχει δημιουργή- λαίνεται. Καί πεθαίνει. πρωΘι“τονργέ, ήθελα νά σας ρωτή_ φλόγαγιατόνξωηωμόωίτήνΜε- τ . ~
_ Ι ,Ε νά καί σει τίς συνθηκες ωστε ο λαός της να Σὲ , λ ά σω, γιατί σας βλέπουμε πάντα να
|αλαμιστης Μ· πρεπε ΜμΜ Ι πρωΜ5κω νάωηΜΜ σέκΜ_ Μ Τήν Μίχο ογική Κω - χαμογελατε; Ἀκόμη καί στίς συνόδημ°ρχ°ς Ι ' νά δοξωΜ ΜΝ Μ ῆΜπω μα Με και αισιοδοξίας γιά Τό 07” βρίσκω-ω ὁ λαόἰΜ σήμερα' δους των Βρυξελλών, ενώ όλοι οἱ
Ό μουσουλμανος Σαντικ αγωνίστηκαν για να γίνει η ελπίδα , κύριε πρωθυπουργέ. Πως να διατη- ἄλλοι δεί νων .π ο λ (πιο, ι
. γ . . . μέλλον, Αυτή ή εξέλιξη θα αποτε- τ Χ Ρ β 1111 νέα τ
Χαν ειναιοετιικρατεστε- πραγματικότητα. Να Ερχονται στό ,οτα Τήν ω Μή Τ ή Μ ή ρει τήν ελπίδα ζωντανή ότανδενξέ- έως χαμογελωε Πω βρίσκΠε
μος για τή θέση τού 6η- νου μαςτα όνόματατού Κολοκοτρὡ- , η Ψ μ μη ρει τί θαγίνει αύριο καί ποιός κεραυ- - ό ό ό . _
Ι - τ . . , . του Είκοσιενα αυτ τ και γελο, Στήν κατάρα
μΟΡΧ9ϋ Τ09 ^Ο_νδ!νΟϋ νη, του Καραϊσκακη, του Ανδρου- νός θα τόν κτνπήσει; Περίμενε τα κα- ση Τῆς γραβωα€. Τέλοςγ ἔκωα Τό
σΤ15 εΚλΟΥες Της 5ης ταου, του Ἀθανασίου Διόικου, του Με τα συχνα ταξίδια σας στό πιταλ κοντρόλ; Περίμενε να μας ΜΚ" μου καί ὡς ΜΜΟ( γιά
ΜΜΜ· ΣΕ^ 7 Μπότσαρη, του Μιαούλη, του Κανα- εξωτερικό, κύριε πρωθυπουργό, δεν έμπλέξετε από προσφυγο-μετανα- Τήν κωωλιΨή μας, Τώρα ξέρΠε
ρη καί τόσων αλλων που σήκωσαν ξέρω έαν ἔχετε προσέξει ότι ΜΜΜ στευτικό των 150.000 κατα τους για" ἄν μπορῶμ£ νά ΥιορΤωωμε
ΜΜΜ τήνἩιλόδακαίτήν τώνημερώνσος τω αὐτῆςτήςχω- ύπολ0ΥισμούΞ του κ. Μουζαλα, πού ΦΕ ως 25 ως, Μάρω'
χαρισαν στίς επόμενες γενεές ύπερή- ρας όχι μόνο δένεύημερεῖ καί δεν είναι τελικα θα παραμείνουν εσαεί στα
φανη καί Μαη, αίσιόδοξος, αλλα έχει πόσει σε κατα- χότ σιτότς μας, τα ή Ευρωπη θα 'ΜΟΔΑΜΟΣ
ψ ύ Ἀνατολὴ ἡλίου θ.19'-Δύσις 8.48' ”Ετος 1230ν
Ό λαϊκισμός εΗ ἈΩ ιστεΩἀ γ ει ΣήμεοαμωαετΜ 
Ό αξεπέραστος ύμνος τού ἑθνικού
μας ποιητή, στό έπος τού Μεσολογγίου
· Εύγε γιά μία ακόμη φορά στους αφανείς ήρωες
που αγωνίζονται γιά νά
έπτζήσουμε όλοι έμείς. Ό
λόγος γιά Βέλγους έπιστήμονες που ανεκάλυψαν
ένα γονίδιο, τό όποίο φαίνεται νά παίζει σημαντικό
ρόλο στό μελάνωμα, τόν
πιό ἐπιθετικό καρκίνο του
δέρματος Πρόκειται γιά τό
γονίδιο ΞεΙΠα90Ι1, που
είναι ένεργό στό 90% των
περιπτωσαον μελανωματοςΙ όμως όταν οί είδικοί
αδρανοποίησαν την
κόφραση» του γονιδίου σέ
καλλιέργειες δερματικῶν
καρκινικῶν κυττάρωνι Τα
τελευταία πέθαναν μαζικά
Ἡ ανακάλυψις αυτή μπορεί νά όδηγήσει σέ νέους
τρόπους διαγνωσεως καί
θεραπείας τής νόσου.
· Έκλεψαν τό κρανίο του
Σαίξπηρ! Σέ αυτό τό συμπέρασμα κατέληξαν
αρχαιολόγοι που συμμετείχαν σέ έρευνα στόν τάφο του κορυφαίου δραματουργοι7. Ό τάφος είχε σημάδια συλήσεως, όπως
έδειξε ή ψηφιακή σάρωσε
που έγινε γιά τίς ανάγκες
ντοκυμανταίρ που θά
προβληθεί σήμερα από τό
ΟαεΙ1Ι1814, μέ αφορμή τήν
συμπλήρωση 400 ἐτῶν
από τόν θάνατό του. Συγκεκριμεϊιως φαίνεται ότι Τα
αίωνα κάποιοι άνοιξαν τόν
τάφο καί έκλεψαν τό κρανίο του.
Ο Ἀπεβίωσε σέ ηλικία 68
ἐτῶν στήν Βαρκελώνη ό
θρυλικός ποδοσφαιριστής
Πόχαν Κρόιφ. Ό έκλιπων
εᾶε ανακοινωσει ότι έπασχε από καρκίνο των
πνευμόνων Ό «7πτάμενος
Όλλανδός» κατέκτησε τρεΒ
φορές τήν «Χρυσή Μπάλα» αγωνιζόμενος στήν
Άγιαξ καί την Μπαρτσελόνα καί μέ τήν ὁλλανδική
ὁμάδα τρείς συνεχόμενες
φορες τό Κυπελλο Πρωταθλητριῶν καί μέ την καταλανική τέσσερεις συνεχόμε
νες φορές τό ίσπανικό
πρωταθλημα
· Μας τρελλανε τίς τελευταίες Με ή σκόνη ἀπό
τήν Σαχάρα Δοκίμασε τίς
ωΜα μας αντοχες
υψωσε κατά κάτι χιλιοστά
τό πάτωμα των μπαλκονιῶν μαςΙ έδωσε στά πάντα ένα καφετί χρῶμα καί
λέρωσε τά απλωμένα μας
ρουχα καί τά αυτοκίνητά
μας. Ευτυχως όμως οί εἰδικοί μας ήσύχασαν, λέγοντας ότι τό φαινόμενο θά
μειωθεί σέ ένταση τίς προσεχείς δεκαετίες. Ώς τότε τί
κάνουμε δείι μας είπαν.. .
Ο Μέχρι τανγκό χόρεψε ὁ
Μπαράκ Ομπάμα! Σέ
δείπνο που παρέθεσε πρός
τιμήν του ό πρόεδρος τής
ἈργεντινήςΙ Μαουρίσιο
Μάκρι, ό Ομπάμα θαύρησε
καλό να μας δείξει τήν χορευττκή του δεινότητα μέ
όστααφηρέθησαν καί έπα- ντάμα μία έπαγγελματία
νατοποθετήθησανι γεγο- χορεύτρια Ἀνκαί λίγο δινός που έπιβεβαιωνει τήν στακτικά Τα βήματά τοα
θεωρία ότι κατά τόν 18ο γενικως καλά Τα καταφερε
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
«Ἑλληνικὸς πολιτισμός»
Στράτης Ε. Στρατήγης (σελ. 2)
«Προσφυγικό»
Γεράσιμος Μεταξάς (σελ. 8)