Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|αεοεπον@οωιιοτ.ει
«Έφυγε» ο ιιι·ιαμενος
(Ολλανδός
Σω δύνοα
για ΜΜΜ·
και Μάζας ω
Ο ΛΟΓΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
ΣΕΒ: Μ|ΣΘΩΤΟ| ΚΔ' ΣΥΝΤΛΞ|ΟΥΧΟ| ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΝΥΦΗ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μήνυμα σε Σκόπια για
προσφιιγικό και ονομασία
5 Ϊ δὲ:
“λ “1
 Λῳ_.ὲ
Μ ” : ·
ΑΝΕΛ.Αω6ω ΜΝ"
Μα'Ε·ΜΜΕΚΤ.ΜΜ
'Οπως ΜΜΜ
η 'Εκθεση, ω·2015. ”Μ
ΜΜΜ και Μ ω διόρκεια Μ 2015. ιδίως ω Β' τρίμη
”. ο Με· τι Μ
ιων Μ. ΜΜΜ·
οι· πω ω ΜΜΜ μεγάλο κόστῶωως ΜΜΜωμενζ ως.
ΜΜΜΜΜΜα