Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι . ' ,ι _ ,Ἡ ,.5 ¦ _ Η ΘΑ νι·ιοκνυιογΜε ΞΑΝΑ ενο απο»
ΣΑΒΒΑΤ()26 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΑΡ.ΦὶΛΛ()ὶ ο Η ΤΙΜΗ. Ι.` .    _ Λ
ΜΜΜ.Ρτε88-ιιπισἔΓ
ΘΑ «ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ» Ό Δ Δ  Ο' ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
   Δ ΗΠΑ - ΒΡΕΤ^Ν'^Σ - Γ^^^'^Σ
ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ;   κσι ιι ανάλυση του διεθνολάγου Αθ. Δρουνου
Η λισιομοχίο
Τσίπρα Κυριάκου
· κά· ιο κΜά προβλιιμσιο
πιο χώρος που ιιάνιο μένουν
εσάς «Μανιάς» › Η 0
που ετοιμάζουν =   Α ο Α 
°' ΜΜΜ · Η Η ποιοι: ΣιοχοΣ Το πρωινο
Μ κίνδυνος υπό τους «θυλοκες» των φονοιικών ισλαμισιών που έχουν κοιυλὐσει τον Ευρώπη κο· οι ορκιομένοι υιον Αλλά κομικάζι
Ι _ > ΣεΑ. 2, ω
 - ΣνΝΑι·Ε ΕοιΑΑΤιιΣ Με
κΑι ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Τοπ ιιΡοΣονι·ΕΣ
808ΓΜ“ΝΥΓΕ·ΑΜ Πόσο κινδυνεύουμε; 'Γι ψάχνουν σιο Ποτ Μονο οι σοχές
Ελλείψεις θΛ ΕΓΚΛΩΒ|ΣΤΟΥΝ 200 Χ|Λ|ΑΔΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
Φ°ρμ°κων ΕΘΝ ο Σ Με κΑι=ΑΤΖΑΦερΗ ΜΠΑΛΤΑκο ΝικοΑοΠογΑο
ΜΥ αγορα ' · · _ ΗΠΡοΒΑ - ζ “ 
 -+  Το πρόσωπο 
 Του νέου κόμμοιος
· Τοποκοσμικές συνθήκες κο· γιο
ιο νοσοκομειο › πιο ιο
Ποιος θά σιουσιάοει
ης εισιιροκιικες>ωω Η ΠοΛιΤικΗ Τον <<ΤΑγΤοΤΗΤΑ» κΑι οι Στοχοι