Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Η' |Ν|γ
!Ί||0!!||!||
 ΜΜΜ ΜΜΜΕαΜ !
νννννν.8χιαρω5.αι ΜΜΜΜ
 Η ή Ν διαπαακίι.
: ο Ο" Μ· Η η διααΒαρα και
Δ έ ω Μ Η τα σῆΝπνικα ΠΝΑ
Δύο μέτωπαγιοαισιρσαιγαΦ Μ·
ιωνπολιακωνσαμμωαων Η
Μ . .
Τα" · Μ 12 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΜΕ ΛΙΜΝΗ ΠΝ ΤΗΝ Π0Ν|Τ|ΝΗ, 4/ “
Μ Μ Μ ρ ΤΝ Δ|ΕΒΝΝ, ΤΗΝ ΕΠ|ΝΝ|ΡΠΤΝΤΝ  =
ΠΜΜωῷΜ _ _ ιαΜιανΜ“κανοΜιαον  ' Ζ”
ΜωΜΜ"ῦ ' °  ΜΜσΜωΜ
· που δημιουΜοιαηὁτακαιπιΜ Ρ Τ , `
ΠΜΜΜΜΜΝΔ απ. ιι Μ απαιπιιΜππΜ
 παω
Τα [απσπηια] δανεια,
η συμμαχία ιων ααα και
ο σπΜσιιί8·8ιακσιρισιιί8!
-ΥηοθεσηΜΕΜΟιιρει5
κρίσιμε3 παραμετροι!
Η ΣΚΕΨΗ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΤ0ΥΝ ΤΑ
ΔΑΝΕΙΑΑΠΑΠἩΤΑ ο
ΣΕΚ0ΙΝΗ “
ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΑΡΗΣ - ΒΑΡΔΙΝΟΤΙΑΝΝΗΣ!
θ.ΦΙΛΙΠΠΟΠ0ΥΛΟΣ;ΜΕΔΙΚΑ
ΤΟΥΛΕΦΤΑ;
Οι ιιροιιιοει5 ιιιιν(ιιφριιγκωι ιιιιοψιιφιων
ειιενὁαιων κι απορια για ια Χρέη και η
οι ιορριψιι. απο ι0ν Χι. Ψ ακομη, μακαρι)
εκὁοιιι για ιιιν αναληψη ισα μι”ινιιιχμενι...
ΜΕΝΟΥΝ ΤΝ Μ"ΝΤΜ ΤΙΜ!
Από την Εθνικη και
το Υπεριαμσίσ,
σπουργα8
π Λούκα α
Ν ΝΕΛ ΜΒΜ" ΝΜΜΝΒΗΝ
Ηισαιοηοίηση των Προσφύγων,οφορεα5
ισα διαγωνισμού (Ποιο ιιΠουργείο!) και οι
ενδιαμεσοι
Παιοε μεγαῆοεπικειρημασία5
τα βρηκε με την
κυβερνηση και γιατί;
οι σκοπιμαιπιεε
!ἔ απο την επίθεση
Δραμασακπ
ΑΤΜ Μ 52·53
Μ:ΤΜΜΜ
"Η Δ|ΜΡ0ΜΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
  ' “ ΑΠΡ|ΛΗ!
·Ἐνπ π Μα ναμοσκέ8ια, με π χωρία το ΔΝΤ, ίπ Μερα" Εβδομάδα
· 'απο ιεπειὡνοαν τον Μαιο π μέραε αστών ισα Ιούνιο!
Τα ΒΑΡΟΣ ΣΤ Ν ΜΜΜ ΜΜΜ ΗΜΟΥΝ Ν' ΤΡΑΠΕΖΕΣ
· Η αποιελεσματικη διαχείριση που ιερασηοα πλεον ογκου των Προβληματικων δανείων η βασικη προιεραιοαπο
· Τι αποκαλύπτουν οι επίσιε8 οικονομικε5 κατασιασειε
ΜΜΜ
ιααιΜπέικανισιο'αφαρίε οι ί ΨΠΜ9ΠῇΧυ3γΜ ΜΤΒ ' αλλπεκνε8 οΙο Παρίσι
Τα κανα νια ιαα`·Νσιραια ·
ΠρωιαιμανιίΞεπίδοσπ ισα
0ῆαμπιακαα σε πανευρωπαίἔ
, . Ώ. _
κα επιπεδο, με ί 9 σκσρερ!
22-30 εκαι. δω. εκιιμαιαι οιι θα πω· Κ
λαθών απο ιουεδσι|ι€σν3 οι «Δύο μελειε5 για αυισπρσσωπσγραφία» ( Ι 970)
σε δημοπρασία σιη Νέα Υόρκη
Σιη δημοπρασία ισα οίκου Γαιινε Ρατί5
ξεχώρισαν Παολα Γ αῖιηα Μαλέα5 και
Μ Η Πιερρακοε