Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Μύλος" με το ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ααΕτεΠιΡοτΠά8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ως ΡΟΝΕΚ
δεςυτίίτ Μπίρα Ρουετ Ηε|Ιηε ΑΕ.
τα.: +30 210 6728890
απο": ίηίο@ροννα-ηείίαεετ
Μ.ροαετ-ίιεί|858τ
ΠέμΠτα 24 Μαρτίου 2016 | τιμά: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ'ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:26.027
Κυριάκος' "Μαρτάκης
αρχηγός της ΝΔ.
ι Μ Γενς Βάιντμαν
"Ε ΚΕΡΔΗ δεΜτάςΜ γερμανικα κεντρικός τράπεζας
476 ΕΜ". ΕΥΡΩ
Το 20' 5
σημερα στη Ν
ενιαία ησλιτικη ασφάλειας
Μεγαλύτερη ευρωησίκά ενοηοίηση στα θέματα
ασφάλειας ζητεί ο Πρόεδρος της Ευρωηαίκάς Εηιτροηης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την ωρα ησυ οι
Βρυξέλλες ηροσηαθούν αηό χθες να εηουλωσουν
τις ηληγές αηό το ηρόσφατο διηλό τρομοκρατικό
χτύηημσ, το οηοίο στοίχισε, σύμφωνα με τον νεοτερο αηολογισμό, τη ζωή σε 3ί άτομα,
ηροκσλωντας τον τραυματισμό άλλων 27ο. >34
ΜαΜ
ΜΜΜ
Μ Φεύγουν ΟΗΕ και ΜΚΟ
αΠό τα ΠοτεΡοτ
Μ Οι ροές αΠό μιν Τουρκία
Παραμένουν αμείωτες
Μ Το τρομοΧτύτα1μα
σας Βρυξέλλες εΠιβαρύνει
το κλίμα οτο μεταναστευτικό
|ΤΜ|Α: ΠΩΣ ΑΝΤ||'|ΕΤΩ|'||ΖΕ|
(€|(0|(|(|ΝΑ» ΜΝΕ|Α 200 Δ|Σ. >33
ΕυΠ08ΜΚ: ΑΝ0||ἩΑ
ΣΤΟ |ΣΧΥΡ0 Ε|'||ΧΕ|ΡΕ|Ν >20
"ΑΜ Ν|'|Λ0|( ΣΥΓΚΡ0Τ0ΥΝ
ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 2" >15
ΕΠί· Βετε|οτ
διευθυντής του |νστιτούτου
Διεθνων Υηοθεσεων _
στο |.οιιάση Μισο' οί Εςοιιοιηις5
Τι οδηγεί σε οικονομικά
εηιβράδυνση την Κίνα >30
Ο"||Λ0Σ ΠΜ: ΑΝ0Δ||(Α
Ο' ΠΩΛΗΣΗΣ το 20" 5 >ι9
Βγήκαν τα «μαΧαίρια» μεταξύ Ελλάδας - Ταμείου, ενώ εΠανΠλθε α κόντρα με Ε.Ε. για το Χρέος
«Μό λΟς» με τΟ ΔΝΤ
Παρεμβάσεις Τζακ Λιου, Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε και Πιε ρ Μοσκο βισί
Αρωμα εμΠλοιςάς, με κίνδυνο για ταν
ολοκλαρωσΠ τας αξιολόγΠσας, αναδύει α αντιΠαράθεσΠ αις Ελλάδας με
το ΔΝΤ, καθώς και α διελκυστίνδα ΔΝΤ
Συγκυριακό το ηρωτογενές ηλεόνασμα
(ηοαά σε εκατ. ευρω)
στα
Πακέτο
και ΕυρώΠαίών για το Χρέος. Λίγα Ποσο Ι
Ζ4ωρα μετά τις αισιόδοξες δαλώσεις Πε- 
ρί εΠικείμενΠς συμφωνίας για μιν ολο- ]ο 000 _ 9 622
κλΠρώσΠ τας αξιολόγασας του ελλανικού Προγράμματος μέΧρι τις 11 ΑΠριλίου βγΠκαν ξανά τα «μαΧαί ρια»: ο γ.γ.
Δαμοσιονομικας ΠολιτικΠς Φραγκίοκος Κουτεντά1α1ς κααιγό ρασε το ΔΝΤ
για συμΠεριφορά... Σάιλοκ, καταλογίζοντας στους εκΠροσώΠους του ότι
Προκαλούν καθυστερασεις στα διαδικασία τας αξιολόγασας. Ο υΠουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου
συνέδεσε ευθέως αι συμμετοΧα του
ΔΝΤ στο ελλανικό Πρόγραμμα με ταν
«ικανοΠοιατικα ελάφρυνσΠ του Χρέους τας Χώρας». Αμεσα όταν α αΠάντοσα του Γερμανού υΠουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε, Πως
8.000
Αποτελεσματα ·
Στόχοι ΥΠ0|Κ 
6.000
4.000
2.000
με στόΧο
ταν ανάπτυξα
Μείωσα τας φορολογίας στο
20% για εΠιΧειρασεις Που ΠραγματοΠοιούν εΠενδύσεις μεγαλύτερες των 100 εκατ. ευρώ τι
Που ΠραγματοΠοιούν Περισσότερες αΠό 1.000 νέες Προσλαψεις Προτάθακε σε αμερίδα του
ΣΕΒ για το φορολογικό. Στο Πακέτο Προτάσεων Που Προτείνει ο
ΣΕΒ Περιλαμβάνονται, εΠιΠλέον, μέτρα άμεσας αΠόδοσας,
, , -6ί5 , , , ,
«δεν εΠειγει α συζατασα για τα βιω- οΠως ειναι α δαμιου ργια μονασι ότατα του Χ έου ,αλλά Π οέΧουν -2.000 , _ . . δων «κοινών υ1·α1 οιών› , οι εΠενα ιὲνίσΧυσα ταρ αντΞι ωνιστιΞότατα καθαρο έσοδο Δσ“σνες κρστ|κω 'σοζυν|ο ωσπου Πρωτογεν£ς οΠ0τελεσμο δύσει οταν έ έινα οταν τες γ ς κρατικού ιιρούτίσμού τιρούιιολογισμού ιιρούιιολογισμού κρατικού ιιρούιι|σμού ς ρ ν
τας ελλανικας οικονομίας και α ΠροώθασΠ των μεταρρυθμίσεων». «Είναι
ένα ζαταμα Που αφορά το ΔΝΤ» τόνιζε Χθες αΠό ταν Πλευρά του ο Γάλλος
εΠίτροΠος Οικονομικών ΥΠοθέσεών
Πιερ Μοσκοβισί. >4-5
Συγκυριακά αυξημένο ηρωτσγενές ηλεόνασμσ ησρουσίσσε ο κρατικός ηρούηολογισμός στο
ηρωτο δίμηνο του 2016. Την ηερίοδο |σνουσρίου - Φεβρουαρίου 2016 καταγράφηκε ηλεόνασμα ύψους ί .32ί εκατ. ευρω στο ισοζύγιο του κρατικού ηρούηολογισμού έναντι
στόχου για έλλειμμα 6ί 5 εκατ. ευρω. >3
ΧνολογικΠ ανάΠτυξα και οταν
καινοτομία μέσα αΠό μια ενεργατικα φο ρολογιιαί λογικά ισΧυρών κινΠτρών Που ευθυγραμμίζουν ταν Ελλαδα με εΠιτυΧαμένες ευ ρωΠαῖκές Πρακτικές. >ί 0
[συνέδριο] Ο υΠου ργός Αγροτικός ΑνάΠτυ ξας ανακοίνωσε ότι οι θεσμοί άναψαν «Πράσινο»
Το σΧέδιο ανασυγκρότασιις τας γεωργίας
Το «Πράσινο φως» αΠό τους θεσμούς
φέρεται να έΧει Πάρει το σΧέδιο τας κυβέ ρνασας για ταν ανασυγκρόαισΠ αις
ελλανικας γεωργίας, στο εΠίκεντρο του
οΠοίου βρίσκονται α σι:άριξα των κατ,
εΠάγγελμα αγροτών -Που Προσδιορίζονται σε Ζ75.000-, το κόστος Παραγωγός και α ΠροώθασΠ εξαγωγών, ενώ
ειδικά για τους νέους αγρότες δρομολογείται αΠό το νέο Πρόγραμμα Αγροτικός ΑνάΠτυξας ένα διΠλό «Πακέτο»
στάριξας. Τα ΠαραΠάνω γνωστοΠοίασε
Χθες αΠό το βαμα του 1ου Αγροτικού
Συνεδρίου τας «Ν», με τίτλο «Η ελλανιιαίγεωργία σε κρίσιμο στου ροδρόμι»,
ο υΠου ργός Αγροτιια3ς Ανάπτυξας Βαγγέλας ΑΠοοτόλου. >6-7
Ανταγωνιστικότητα
η βασικά μας
ηρστεραιότητα
«Οχι μόνο έχουμε σχεδιο.
αλλά και το
Μεργαστάκαμε κατά “ “Μην
'-'-:ἶί"ίί““λ
τρόησ ησυ να υηηρετεί την
ανταγωνιστικόαιτα της
ελληνικης γεωργίας και
βεβαια με βάση τη θεμα·ακη
ησυ αηοτυηωθηκε στη νέα
μας συμφωνία», τόνισε
ο κ. Βαγγέλης Αησστόλσυ.
[Τρύφων Αλεξιάδης]
Δεν θα γίνει
«κού ρεμα»
καταθέσεων
Δεν υΠάρΧει καμία σκέψα για
κούρεμα τραΠεζικών καταθέσεων, διαβεβαίωσε Χθες στα
Βουλα ο Τρύφών Αλεξιάδας.
ΤαυτόΧρονα, Προαναγγειλε ΠροοδευτικΠ φορολογικά κλίμακα
για τα φυσικά ΠρόσωΠα. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα