Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ω/ο ΒΑ ΠΑΕ' ΣΤΟΝ ΒΕΜ|0
ό Ο μυστικόε όροε που οῆῆοζε· το δεδομένο στην πώῆηοή φο ο Πόσο ζητάει ο Ηροκῆή8 γιο νο τον δώσει... Φ
Δ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤο|χΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
. ' € |
Πέφτει «Ψαλίδι» ΜΗ 1 3ο
στο σσμβολσιο Μ ' .
του Σσπσεθ ΜΜΜ 24 Ο ·ΔΡ.ΦγΛΛογ2680 τ.
· Τ· θα του Προτείνουν οι «Πράσινοι» Μ^ρΤ|ογ 2ο 1 6
Λκ·
 Μ /“
Ποιος «σπρώχνει» το
διάσημο Ισι·ισ στο Λιμάνι
στο «συρτάρι»
' Μ·
«κστἀσκσιιος» Ι _________--->
.,` ι
“Ι
του Βλοιιιιιοκού 
ο Τι... μυρίστΠκε :Ο Π -ο Ι
ο οτζἑντΠ5 · _ 'χ Μανιάτης 
Ζ .>-<ὡκι
= αι “ΜΜΜ
του Πρώην Ζ
| γ' “' (4 | . Η
τερμοτοφυῆοκο ρ , 
Με Μηορτσεῆόνο τ _  ' ' 6
ο Πού κο· γιού Βῆέπει...
μοιροο·έε ο ΒΕΤΜοο
·Όῆο το ποντοοιομο ποίρνε· _ _
το Χιῆἡ-Αργεντινή ·