Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γμωειο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΜΣ ω 2
Η ΜΜΜ· των
Μ'Μ"-ω' ΜΜ”Με ιι Με. πω ΜΗΝ Μ
Γράφεις· ΣηγΡοΣΔΜιΝοΣ ω ιι ων σωμα-Μι 066. νη με Με” υΜΜω
πω θα ΜΜΜ ω σε Μ
ΜΜΜ” |5Μ·ΧΜ ΠΜ
Παω-ω 24 Μῳιω20'Β/ΦυΜοιι38ιἄΞΒ›/€'30 Μ χ-ΜΜωωΜΜ.
' , Η Ιω - - ·
Ο ΤΑΠ! ΠΑΤΜΗΣ αει ιο απορια η: ιο ΜωωινΩ πω Πιο η ιιωι ωιω° που ληΜοι Μι" ισπανια
ι ΔΘ^ἩΤ|ΚΗ
Το ποιος Μίκι...
θα φανει ιιιιιιεμιι ειιὡιιιμκξιιιοιιιι
Ο ΑΡΗΣ ΑΣΒΞΤΑΣ · · Ί Τι επιδιώκει ο Υπουργ68 ··Ολε5 οι _*Ψ%Ἐ_
έχει όλο το ρειιορτὰζ -· Ϊ Ο ιιλιιροφορίεε Με τελεμτοισε στιγμιι5 ρ' ξ μ· ·
για το «Πριν» Με σημερινἡε ΙΣΤΟΡΗ(ΗΣ · '. για με ιιροθἑσει5 ΑΕΚ. ΠΑΟΚ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ. με ιισρὁντε5 τοιι5 και ΟΣΦΠ · Με...κΡγΦοΥΣ ΑΣΟΥΣ
ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗ, ΣΑΒΒΙΔΗ και ΜΑΡ|ΝΑκΗ .- , ΠΟ ΜΑΝ|Κ| ΠΑΕ' Ο «ΠΓΡΗΣ»
2¦ῷἔἩΝῆ:ΧΕΡ^ Μιμιιιιιιιιἡ χ _ κιιιιος στο
κιπιΠΑ·ΝΝΗ μ  ιιμ£σινγκ στον`ι:κ ῦ· ΑιοΠικύςδ-Π@βΜΜς
' “ ·· “' “ ΜιιιιιπΈμιιι - - Έ  
ο ΜΠΟΝ-Σ θΕ^ε| Πο^γ γ Με ειδικό`σχεὁισΙιι5 ἐσΙυνομιο8 εφυγσν... νύχτα
Ν|ΓΗΡ|^Ν0. Η ΑΕΚ ΕΛΜΕ ΜΜβ  με Με οι φιλοξενούμενοι αιιό το γιιιιεὁο
ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟκΣΕ|: μετὰ την ισοΜΜμ (1-1) δομϊοιιεαιωσν!