Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
.ο ι ιιιι|ιΜιἶἩ | |
  ρ. ιιΤιος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔΔΑΔΔμ·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 - ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4972 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Το Χαμογελο
Τομ Παιδιού
οΤα Νέα Μουδανιέι
με Τον <<0ΔΥΣΣΕΑ»
Το ΚινηΤὁ Εργαστήριο
Ενημέρωσης
Εκι·ιαἰδειισης
8ι Τεχνολογἰας -›9
<<'Εξω'οΤιὁ Το Πλαισιο Της συμφωΥἱος>>
Προγραμμα εορΤασμοὐ Τσ|ΠΡ°ς¦
Της Εθνικής ΕΤιεΤεἰοα Περ|κο"ὲς κὑρ|ων
Της 25ης Τ
ΜΜΜ 1821 σιινΤαξεών δεν θα
"ω "°λ"γ"Ρ° γινουν αιιοδεκΤές
-›9 99
ΟΙ ΜΑΚΕΔ0ΝΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821
Για Το Γένος μέχρι Τέλους οΤη ΝὁΤιο Ελλαδα
ΠαραδἰδεΤαι Το εξαθέσιο ολοήμερο
ΔημοΤικὁ Σχολειο Καλυβὡν - Γερακινής 98
Μια ώρα μηροοΤα Τα ρολογια
Αλλαζει η ώρα Την
κυριακή 27 ΜαρΤἰοα
ΜΥ: ώρα ὑΤινου θα χασουμε με Την εφαρμογή
Της θερινής ώρας αιΤὁ Τα ξημερώμαΤα Της Κυριακής 27 ΜαρΤἱου.
Οι δεἱκΤες Των ρολογιών ΠρέΤιει να Πανε μια
ώρα μηροοΤα¦ οΤις 3:00 θα ΠρέΤιει να δειχνουν
4:00.
Τα παιδια μου Τρώνε κολαΤσιὁ
έχουν μικρὁΤερες ι·ιιθανὁΤηΤες
να γινουν ι·ιαχὐσαρκα
_ . _ . _ . _ . _ - _ - _ . _ - _ -