Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24-03-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ·
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΒΡ0ΧΕΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί
καταιγίδες τοπικα ἰσχυρές στα δυτικα καί
βόρεια. Άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 4 μέ Ο
καί στό Αἰγαίο 7 μέ 8 μπωφόρ. Πτῶσις τής
θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως Ι8β.
Πέμπτη 24Μαρτίσυ 2016
Προεόρτια τού Εὐαγγελισμοῦ της Θεοτόκου.
Ἀρτεμονος ίερομαρτ., ἐπισκόπου Σελευ κείας της Πισιόίας.
Σελήνη 18 ἡμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.22'-Δύσις 8.41'
Ἀριθμ. φύλ. 40410 | Τιμή 1,50 € (με την Σημαία 4 €)
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίηίο@εετίεηοννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
°Η °Ελλας έκθέτη
σέ νέους κινδύνους
Σε περιόδους κρίσεων, τα ὁρθοφρονούντα κρατη
ψωΜωπωιωαΜΜ έχουν ανοικτα
ώστε να μήν εκτίθενται σε νεους κινδύνους. Στήν
:Ελλάδα όμως, ίσχύειτό αντίθετο. Ἀπὸ τήν ήμεραπού
εκδηλώθηκε ή διεθνής οίκονομική κρίοτς τού 2008,
εμεῖς ανοίγουμε διαρκώς νέα μέτωιτα. εΗ δε παραλογη
αύτή τακτική εχει λαβει ακόμη πιό έντονες διαστασεις τό τελευταίο 14μηνο, μετα τήν αναδειξη τής Κυβερνήσεως Σύριζα-ΑΝΕΛ.
Τό κακό αρχισε με τόν Γ. Παπανδρεου, ὁ ὁποῖος
θεώρησε καλό να προκαλέσει πρόωρες εκλογές τό
2009, εν μεσω τής διεθνούς οἱκονομικής κρίσεως.
Τό αποτελεσμα ήταν να προκληθεί τεραστια αναστατωσις, ή χώρα να κινδυνεύσει να πτωχεύσει καί
να προσφύγει για βοήθεια στήν Εύρωπαίκή"Ενωση
καί τό Διεθνες Νομισματικό Ταμείο. Ἀπὸ τότε, αντί
να επιδιωχθεῖ τό κλείσιμο τού οἱκονομικού μετώπου, τό ὁποῖο πέτυχαν ή 'Ιρλανδία, ή Πορτογαλία
καί ή Κύπρος, εγινε τό αντίθετο. εΗ εμμονή σε μία
σοσιαλιστική πολιτική, με ύπερφορολόγηση καί
διατήρηση τού ύπερτροφικού κρατους, ὁδήγήσε σε
βαθεια όφεση ή ὁποία ανοιξε πρόσθετα οἱκονομικα
καί κοινωνικα μέτωπα.
Παραλληλα, παρέμεναν ανοικτα καί τα εθνικα μετω·ιια με τήν Τουρκία, τούς Σκοπιανούς, αλλα καί με
αρκετα εύρωπαίκα κρατη, τα ὁποῖα δεν έβλεπαν με
καλό ματι τό γεγονός ότι ενώ ζητούσαμε από αύτα
οἱκονομική βοήθεια, αρνούμεθα να τηρήσουμε τίς δεσμεύσεις πού αναλαμβαναμε. Ἀποκορύφωσις τής
πρακτικής αύτής ήταν ή εξαγγελία τόν Όκτώβριο τού
2011 από τόν Γ. Παπανδρεου τής διεξαγωγής δημοψηφίσματος, ή ὁποία εξόργισε τούς εταίρους μας καί
ὁδήγήσε στήν πτωση' τής Κυβερνήσεως του. Στήν συνεχεια τα πραγματα εξομαλύνθηκαν καπως, αφού κατα τήν τριετία πού ακολούθησε εγινε προσπαθΙ εια να
κλείσουν τα μέτωπα καί να μήν ανοίξουν νέα.
Ἡ Κυβερνηοτε Παπ“δήιωυ εφερε είε πέρας τήν
συμφωνία για τήν απομείωση τού χρέους ΟΒΙ), ή δε
Κυβερνησις Σαμαρα πέτυχε τόν μηδενισμό τού
ελλείμματος πού ήταν ή γενεωουρ·γός αἰτία τής δήμοσιονομικής καί οἱκονομικής κρίσεως. Μέχρι τήν
ανοιξη τού 2014 όλα έδειχναν ότιτα πραγματα ετίθεντο σιγα-σιγα σέ σειρα καί ότι ή χώρα θα έβγαινε από
τα μνημόνια καί τα λοιπα αδιέξοδα στα ὁποῖα εἶχε περιέλθει από τίς αφρονες επιλογες τού παρελθόντος.
"Ομως όλα αλα." με τίς εύρωεκλογές τού Μαΐου
2014, όταν φανηκε ότι θα ανήρχετο στήν εξουσία ὁ
Σύριζατού κ. Τοτπρα,' μέκύριο σύνθημα τήν ανατροπή
τής πολιτικής πού ακολουθείτο.
Ἀπό τότε, στήν χώρα μας ανοίγουν διαρκώς νέα
μέτωπα. Πρώτα τό πολιτικό μέτωπο με τήν πρόωρη
πτώση τής Κυβερνήσεως Σαμαρα καί τήν ανοδο
στήν εξουσία τῶν Σύριζα-ΑΝΕΛ. Μετα τό μέτωπο
με τούς Εύρωπαίους κατα τήν ατερμονα διαπραγματευση πού ὁδήγήσε σε πλήρες αδιεξοδο. Στήν συνεχεια με τό δημοψήφισμα τού 'Ιουλίου 2015 πού
εξόρ·γισε όλους τούς εταίρους μας. Καί τώρα με τό
προσφυγικό-μεταναστευτικό, πού λειτουργεί πλεον
ως θρυαλλίδα στίς σχεσεις μας με τούς Εύρωπαίους.
Παντού ανοίγουμε μέτωπα καί εκθετουμε τήν χώρα
σε νεους εθνικούς κινδύνους.
Στρατηγική ήττα
στό μέταναστευτικό
Ἡ Κυβέρνησις απέτυχε καί στούς δύο στόχους πού έθεσε
ΣΤΙΣ 7 Ἀπριλίου 2015, ὁ ύπουργός
Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Πανος Καμμένος, εἶχε απειλήσει (στούς Ταιμς
τού Λονδίνου) πώς αν ή ἱΕλλας
«έκδιωχθεί ή αναγκασθεί να βγεί
από τήν Εὐρωζώνη, κύματα μεταναστῶν χωρίς χαρτια, συμπεριλαμβανομένων ριζοσπαστικῶν στοιχείων, θα ξεχυθούν από τήν Τουρκία,
ὁδεύοντας πρός την καρδια τής Δύσης». Δέκα ήμέρες αργότερα, ή τότε αρμόδια ύπουργός για τήν μεταναστευση, Τασία Χριστοδουλοπούλου, ύπεστή ριζε πώς οἱ μεταναστες
«εξαφανίζονται», συμπληρώνοντας
χαρακτη ριστικα: «> Εγώ έλέγχω τήν
είσοδο, όχι τήν έξοδο».
Παραλλήλως μέ τήν ατέρμονη
καί έν τέλει ατελέσφορη διαπραγματευση, τό πρῶτο έξαμηνο τού περασμένου έτους ή Κυβέρνησις χειριζόταν μέ τρόπο ερασιτεχνικό τήν
διογκούμενη μεταναστευτική κρίση.'ίΕκανε, μαλιστα, ό,τι περνούσε
από τό χέρι της ώστε να πεισθούν οἱ
Εὐρωπαίοι ήγέτες ότι ή φύλαξις τού
Ἀνατολικού Αἰγαίου, τῶν συνόρων
δηλαδή τής ΕΕ, εἶναι έλλιπής! Λησμονώντας, φυσικα, ότι ή αποτελεσματική προστασία τῶν εξωτερικῶν συνόρων αποτελεί απαραίτητη προύπόθεση για τήν λειτουργία
τής ζώνης Σένγκεν.
Στίς αρχές τού 2016, όταν πλέον
οἱ πρόσφυγες καί μεταναστες έφθαναν καθημερινα κατα χιλιαδες στα
έλλη νικα νησια, ή Κυβέρνησις
απεφασισε να ασχοληθεί ύπεύθυνα
μέ τό ζήτημα. Δυστυχῶς, όπως απεδείχθη, ήταν πια αργα. Τα δείγματα
γραφής πού εἶχε δώσει ή 'Ελλας τό
προηγούμενο διαστημα, σέ συνδυασμό μέ τίς τρομοκρατικές επιθέσεις
στό Παρίσι καί την ανοδο ακραίων
κομματων, εἶχαν ὁδήγήσει πολλα
εὐρωπαίκα κρατη στην απόφαση να
επιχειρήσουν να σταματήσουν τίς
μεταναστευτικές ροές στήν έλληνοσκοπιανή μεθόριο.
°Η ελληνική διπλωματία έθεσε
δύο στόχους: Να μήν κλείσουν τα
βόρεια σύνορα τής χώρας καί να
γίνει ύποχρεωτική ή μετεγκαταστασις προσφύγων σέ όλα τα κρατη-μέλη τής ΕΕ. Ἀπέτυχε καί
στούς δύο! Παρα τό γεγονός ότι ὁ
Πρωθυπουργός έπέσειε έπί ἡμέρες ακόμη καί τήν απειλή τού βέτο
για τήν ρητή αναφορα στην μετεγκατασταση, αὐτή δέν προεβλέφθη
στό κείμενο συμπερασματων τής
τελευταίας Συνόδου Κορυφής, παρα μόνο σέ έθελοντική βαση.
'Η τρομοκρατική έπίθεσις στίς
Βρυξέλλες φαίνεται πώς ακυρώνει
ακόμη καί τήν έθελοντική ανακατανομή. 'Η Πολωνία ανακοίνωσε χθές
ότι αρνείται να φιλοξενήσει πρόσφυγες στό έδαφός της. 'Η χώρα
μας, όπως εἶχε σημειώσειή «Έστω»
στό φύλλο τής 25ης Δεκεμβρίου, μετατρέπεται σέ μια απέραντη «Νήσο
“Ελλις» 4 χωρίς, φυσικα, την ύποδομή καί τίς δυνατότητες τῶν ΗΠΑ.
°Η 25η Μαρτίου 1821
από τό αρχείο τῆς «Ἑστίας»
«Ι·ΙΜΕΡ ατίμητη, ή ανατολή σου/
αἰώνων σκόρπισε τή σκοτεινια. ί
Τό φῶς έφίλησες καί τό φιλί σου/
μια νέα έγέννησε, μια νέα γενια».
Μέ τα λόγια αὐτα ύποδεχόταν τήν
25η Μαρτίου ὁ °Ιωαννης Πολέμης
δίνοντας τόν δικό του ποιητικό τόνο στόν εορτασμό. 'Η έθνική φλόγα πού διαπερνούσε τούς ποιητές,
καθε όλη τήν διαρκεια τού Ι9ου καί
τού Ζθού αἰῶνος, αποτυπώθηκε στίς
δημιουργίες τους. Πολλές έξ αὐτῶν
φιλοξένησε στίς στήλες της ή
«'Εστία», ή ὁποία κατα τήν 140ετή
διαδρομή της εὐτύχησε να συνεργασθεί μέ πνευματικές προσωπικότητες όπως ὁ Κωστής Παλαμας ή ὁ
Ἀριστομένης Προβελέγγιος.
Για αὐτό τό σημερινό τετρασέλιδο αφιέρωμα στήν επέτειο τής
25ης Μαρτίου περιλαμβανει τρία
ποιήματα τους πού αναδίδουν «τα
όνειρο πού ανέβαινε σαν φλογερή
ἱκεσία». Μας καλούν να ακολουθήσουμε τα γε ρα πολεμικα σκαρια
πού φανταζόταν ὁ Προβελέγγιος
καί τού ὁποίου τα ακρόπρωρα
ήταν κατασκευασμένα από τα
αἰωνόβια δένδρα τῶν ἱΕλληνικῶν
βουνῶν. Να ξαναδιαβασουμε για
τήν Ἀγία Λαύρα. <Ένα κείμενο
γραμμένο από τόν τεχνίτη τού λόγου Σπυρίδωνα Παγανέλη, αλλα
καί να απολαύσουμε, μέ ἱστορικὴ
ακρίβεια, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
καθιερώθηκε ή έθνική μας εορτή.
Να διαβασουμε τόν Σπύρο Μελα,
πού γραφει για τόν αγιο Κολοκοτρώνη. Διότι ύπαρχουν καί κείμενα
πού μετατρέπονται σέ μνημεία.
Μνημεία τού λόγου δημοσιευμένα
στήν «Έστω» για τήν Πατρίδα μας,
πού πορεύεται μέ τό καλοσμιλεμένο
σκαρί της σέ ήρεμες θαλασσες
αλλα καί σέ αγριεμένες φουρτούνες. Μπορείτε να απολαύσετε
κείμενα τῶν Κ. Παλαμα,ῦΙω. Πολέμη, ῦΙω. Μ. Δαμβέργη, Χρ. Άγγελοματη, αλλα καί τού Σαραντου Ι.
Καργακου.
(Σελ. 5 έως 8)
Σήμερα
'Υγειονομική
βόμβο
Πληθαίνουν τα κρούσματα ήπατίτιδος στούς
μεταναστες. Έφυγαν
«Καί τώρα;›. Τό ερώτημα τίθεται
Τῆς ἡμέρας
ἩΕύρώπη μέ τά τσεμπέρια
οἱ ανθρωποι αύτοί θα μπορούσαν πο
κορυφή τού κόσμου χαρη στόν σεβα
από Λέσβο καί Σαμο οί
«Γιατροί Χωρίς Σύνορα».
ΣΕΛ.8
Πολίτες Βελγίου
οἱ τρομοκράτες
"Ολοι οί δραστες τῶν έπιθέσεων στίς Βρυξέλλες,
πού είχαν μέχρι χθές
ταυτοποιηθεῖ, ήταν Βέλγοι ύπήκοοι. ΣΕλ. 5
'Η «Έστω» αύριο
°Η «Έστω», όπως καί οἱ
ύπολοιπες εφημερίδες, δεν
οι έκδοθεῖ αύριο λόγω τής
αργίας τής 25ης Μαρτίου.
Ἡ «°Εοτίω› θακυκλοφορήσει κανονικα τό Σαββατο 26
Μαρτίου 2016.
αύτοματως, καθώς ή Εύρώπη πιαστηκε για μία ακόμη φορα στόν
ύπνο! Ποια Εύρώπη; Διότι ή Εύρώτη τον γνωρίζω μέχρι χθές μας τελείωσε. 'Η Εύρώπη, πού κατόρθωσε
να εκθρέψει στήν καρδια της τόν
Ισλαμικό φανατισμό, είναι εκείνη πού
πυροδότησε τούς εκρηκτικούς μηχανισμούς. Βέλγοι πολίτες ήταν οἱ «καμικόζι›. Εύρωπαι'οι πολίτες παίρνουν
κεφαλια όμήρων στή Συρία. Βρεταννός πολίτης ήταν ό Τζιχαντι Τζών,
για να μήν ξεχνιόμαστε.
Τριαντα τόσα χρόνια, ταξίδευα
πολύ συχνα στίς Βρυξέλλες, στό
Στρασβούργο, στό Λουξεμβούργο.
Στα κέντρα λήψεως των αποφασεων
για τήν Εύρώπη.'Εβλεπα στίς Βρυξέλλες τα Φορητοί τσεκαρα πε χιλιαδες μουσουλμανους, σέ όλες τίς δραστηριότητες τής κοινωνίας. Πιστέψτε
με, ούτε μια στιγμή δεν σκεφτηκα ότι
τέ να αφομοιωθούν.
'Οποτε, Με, τόλμησα να Μώσω τήν αποψή μου σέ σημαίνοντες
Εύρωπαίους πολιτικούς, ή απαντηση
πού μού έδιναν ήταν πώς «δεν πρέπει
να μας καταλαμβανει ή ξενοφοβία›.
'Ηταν ή «λέξη-κλειδί›, μέ τήν όποία
(πίστευαν ότι) σέ αποστόμωναν. 'Η
αλλη λέξη-κλειδί είναι «Δημοκρατίω.
Ποια δημοκρατία, όμως; Για να είμεθα
αφημένα, ἀγαπητοί. ή πωπακ1
Δημοκρατία, έχει -από χρόνια- παραδοθεί στα χέρια των τραπεζιτών
καί των αυτό
'Ηταν μοιραίο να φθασουμε στό
σημερινό καταντημα, από τήν ώρα
πού οἱ πραγματικοί κυβερνήτες τής
Εύρώπης (τα οίκονομικα συμφέροντα)
δεν ύπολογίζουν τόν πολιτισμό, τήν
παραδοση, τή θρησκεία, αλλα «μετρούν κεφαλια›! Ἀπό τήν ώρα πού ή
Εύρώπη λησμόνησε ότι εφθασε στήν
σμό των αρχών καί των μεθόδων πού
τῆς έστειλε ὁ Χριστιανισμός -ὡς θρησιεία καί ώς κοσμοθεωρία- τό παιγνίδι
είχε χαθεί. Ἀπό τήν ώρα πού ή Εύρώπη «τό είδε» 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή
αποτυχία ήταν δεδομένη.
'Η ανεξιθρησκεία πού επικρατεί
στίς ΗΠΑ καί ό τρόπος μέ τόν όποῖο
αντιμετωπίζεται τό θρήσιευμα (ό καθένας ανοίγει μια εκκλησία ώς «μαγαζί› καί αύτοαποκαλεῖται «πωτορας›
καί «σωτήρας›) είναι ένα από τα
ἰδρυτικα συστατικα τής δημιουργίας
τού κρατους. 'Η Εύρώπη ήταν χριστιανική. Ἀπό τήν ώρα πού έπαψε
να θέλει να είναι χριστιανική, αρχισαν
οἱ παρενέργειες.
Κι εμείς; Τί κανουμε εμείς; Καυτό
ερώτημα, καίριο, πού τίθεται τήν ώρα
πού ή χώρα βουλιαζει στα χρέη καί
τήν ανυποληψία. 'Εδώ, τα πραγματα
είναι δυό φορές δυσκολοτέρα απ' ό,τι
στήν ύπόλοιπη Εύρώπη. Χωρίς αντιπολιτευτική διέθεση, αλλα μέ απόλυτο
ρεαλισμό, έχω να πώ ότι είμαστε καί
ατυχοι. 'Ἀτυχοι, διότι σέ αύτή τή δύσκολη περίοδο μας κυβερνα μια παρατοξη πού δένέχεικαίτόσοκαλή σχεση
μέ όσα προανέφερα. Στούς περισσότερους εκ των κυβερνώντων, οἱ λέξεις
«Χριστιανισμός›, «θρήσκευμα›, «Ἀριστεία› προκαλούν αλλεργία.
Σε θεσεις-κλειδια, ύπαρχουν
ανθρωποι πού «βγαζουν σπυρια›
όταν ακούνε τή λέξη «Κρατος›! Βεβαίως, ό λαός τούς επέλεξε, μέ τή λαίκή
εντολή να κυβερνούν. Άλλα έτυχε να
ιωβερνούν σέ δύσκολη εποχή. Γι'αύτό,
επιτρέψτε μου να μήν είμαι αίσιόδοξος,
χωρίς, τό τονίζω, να διακατέχομαι
από αντιπολιτευτικό οίστρο.
Βεβαίως, ό θεός είναι μεγαλος καί
Τόν παρακαλω«ναβαλειτόχῷιΤω›...
'ΜΟΔΑΜΟΣ
°Η δοξασμένη
γαλανόλέυκη
Μία σημαία
Μαλον διαστάσεων
0,9) να χ 1,85 ΠΑ
ΒΜΔ
· Τό λύσαμε καί αύτό! Τό
αν παθαίνουμε αλλεργία
εξαρταται από τό πότε
έχουμε γεννηθεί Βρεταννοί ερευνητές ύποστηρίζουν ότι ΜΜΜ κάποιους βιοδείκτες στό
ΒΝΑ μας πού συνδέουν
τήν ἡμερομηνία γεννήσεως μέ τόν κίνδυνο αλλεργίας. Είδικωτερα, όσοι
γεννιούνται τό φθινόπωρο κινδυνεύουν περισσότερο από έκζεμα σέ σχέση
μέ όσους γεννιούνται τήν
ανοιξη, ένω όσοι γεννιούνται τόν χειμώνα κινδυνεύουν πιό πολύ από
άσθμα
ο Λύσαμε όμως καί κάτι
αλλο. τα πονάει ή μέση
μας δέν χρειάζεται νά
παίρνουμε φάρμακα αλλά
νά διαλογισθούμε ή ο κάνουμε ψυχοθεραπείω Άμερικανοί επιστήμονες λένε
ότι αύτές οί εναλλακτικές
θεραπείες είναι πιό αποτελεσματικές. Δηλαδή, έχεις
τόν πόνο σου καί δέν
μπορείς νά κινηθείς, πρεπει
να δεθείς καί.. . κόμπο για
να κανεις γιόγκα Μήπως
κάποιοι αλλοι χρειάζονται
ψυχίατρο;
Ο Τί θέλουν καί τό ανακοινωνουν; σε δωσουν
ίδέες καί στούς δικούς μας
εδώ καί θά πάθουμε τα
περιοχή τό νέφος καί ή
αίθαλομίχλη καλύπτουν
συχνά τα πάντα, απεφάσισε νά χρεωνει στούς πελάτες του τόν καθαρό
αέρα πού τούς προσφέρει
μέσω ενός είδικού φίλτρου
πού διαθέτει. Τό κόστος
είναι Ω 15 δολλάρια έπί
πλέον για κάθε γεύμα. Ως
ανεμένετο, πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για τήν έτπβάρυνση τού... κοπανιστού
έστω καί καθαρού, αέρος.
Ο Ἡ είδηστς θά μπορούσε
να τιτλοφορηθεί ζΕρως
αντί θυμού!». Αύτό σκέφθηκε μία διαδικτυακή
ύπηρεσία ερωτικών γνωριμιών στήν Βραζιλία καί
απεφάσισε να προσφέρει
στούς βουλευτές τής χωρας ΜδρΟμή μέ Μαι
70% ώστε νά «ξεδίνουν»
«καί να σταματήσουν να
τά κάνουν λίμπα» στήν
Βουλή! Ποιός θά τό φανταζόταν ότι για να είναι
κόσμιοι οί βουλευτές πρέπει νά ασχολούνται μέ
πορνογραφικό ύλικό. Στό
τέλος θά τρελλαθούμε
όμαδικά...
Ο Άλλο παράξενο! Οί
Λουξεμβουργιανοί μας
προέκυψαν «καμικάζι τής
ασφάλτου»! Σέ κεντρικούς
δρόμους η; χώρας στα
θετήθησαν δεκα σταθερές
καί έῇ κινητές κάμερες πού
μετρούν τήν ταχύτητα.
Καί μέσα σέ μία εβδομάδα
πού λειτουργούν «έπίασαν» 10.308 ὁδηγούς να
πατούν τό γκάζι μέχρι
τέρμω σε να τίς βάλουν
ίδια... Ό λόγος για ένα τίς κάμερες κάποιος θά εἶχε
εστιατόριο στήν ανατολ ι- παραπονεθεί για. . .
κή Κίνα, πού επειδή στήν «ίπταμενους ὁδηγούς»!
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
«Γιατί κοιμήθηκε  Δύση»
Α. Π. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Σημαία - συμβολισμοί»
Μαρία Μπαλσδημσυ (σελ. 12)