Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Δίδυμη απειλή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ||(|
ΕΒΔΟΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ Ι ΣΑΤιΡικΗ |ΑΠ0|(ΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.ιοροητἱΚἱ.ει πωπω 24 ΜΑΝΟΥ 2016 χ των: 2€ ο. 1909
Δίδι·μιι σιτειλή
Σε φώτσ Μνσ ιι Μα και σ Θενκς συνόρων - Γιατί τσ |8|8 χτύπησε στις Μ
κίνδυνος ΜΜΜ Μηνών - Δι·σκσΜτῳιι ιι θέση της ΜΜΜ στο μεταναστευτικό
:Δ ε. υ  
'4 ι
;4Ρ" -  η 
·Ε!
Μωβ
^ΜΔ·
η”
.Μ#"·
Με: ΜΜΜ.
ν έ
ΜΙΑ.
*_γασ:αΔ“
|· τ  `
¦'_ | Δ
ἐ¦ ει
Α7' ε;;
Ξ::   ιιειιρωσσμφωνίσ ΜΒ" ' 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα