Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιενι@ατεπει.ει
4 στις ιο επιχειρήσεις
αδυνατούν να πληρώσουν
τις υποχρεώσεις ΜΒΑ 5
ΑΔΥΝΔΜ|Δ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ν . , .
ΜΜΜ
ιιτΜΜ
Σελ7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΕΝΤΑΣΗ Δ'ΔΜΛΡΤΥΡ|ΕΣ, ΑΠΟΚΛΕ|ΣΜΟ| ΔΡΟΜΩΝ ΚΔ' ΑΛΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡ|ΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓ||(Ο
Δυσαρέσκεια Τσίπρα για
την απραξία στο Αιγαίο
οπώλειες
Οι ΜΚΟ δεν είνοι πλέον σύμμοχοι σοιν προσπάθεια οντιμετώπισπς του προσφυνιχού. χοθώς οι περισσότεροι εξ' οστών
οποχώρούν άπό το νπσιά. Οι
|'ιοτροι' χωρίς σύνορά φεύγουν
άπό Λέσθο χοι Σάμο.
Στις δροστπριότπτες ουτές
εντάσσοντοι π μετοφορά των
προσφύγων στο κέντρο χο· τι
λειτουρνίο των ιοτριχών κλινικών στο εσωτερικό τους. (Ιστό
σο, π ονθρωπιστικπ οργάνωσπ
θά συνεχίσει νο πορέχει τις δροσοιριόοιτες διάσωσπς χο· οις
επείγουσος ιοτριιιής φροντίδος.
όπως χοι το πρόγρομμο ποροιτιές ψυχολογικών πρώτων Οοοθειών γιο τους επι:ώντες των
νουονι'ών σοι Λέρο χοι το Ανοθονπσι. Εξάλλου, διευκρινίεετοι
φ Ἡ _ _ Μ; άο σοι Λέσθο θο συνεχίσουν νο
'· -σε Ολ  λειτουργούν το διορετοχομιστι
Λιλ  κό κέντρο στον Μοντομάδο,
  .3  μ κ μ ό“ω “ΜΜΜ “ως νεω_ ς ,   η καν Νοε α
στις Βόρειες σκιές του νπσιού
χοι τις χινπτές ιοτριχές μονάδες
γιο όσους δρι'σιτοντοι έξω οπό το
'ιοτεροτε. Οι ΓΧΣ δεν άτον ποτέ
τι μονοδικιἱ οργάνωσπ που πορείχε ιστριιοἱ φροντίδο σοι Μόριο. Αλλά όπως χο· νο έχει οπο
τελεί σπμοντιχπ οπώλειο
Ο λογικός
δράσεις θολάσσιος διάσωσπς
. Ο Ο ρ . φιΧθέντες πρώτες Βοήθειες, τις