Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πρώτη φορά τόσα χαράτσια από... αριστερά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΑΓΑΟΤΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠ
¦ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ
κΑιΣ·ι·ΗΝ Κ
ΕκΔοΣΗ·ι·ΩΝ `
ΣΕΡΛΟΚ
ΧΟΔΜΣ
"32 ΣΕΛΙΔΕΣ Ι 30ς ΤΟΜΟΣ
ΑΠΟΚΡΥΦΑ Με,
ΑφιερώμΕιτΠ ΚΠΙ
τΠῆε0Πτική Βέμπο τ“ῆε“ΠτΙκύ ._ __ ν ¦
  πρύγΗΠμμΠ ` " _“;ἶ' Λ 
 Π. ΚΠΙ ΠῆΕ5 ζ "Κωδ  =
ΔΙΑΘΗΚΗΣ  Η ΠΙ τ ςΗΗΕ:εΜ __
"54 ΣΕΛΙΔΕΣ Ι Ξος ΤΟΜΟΣ ὴέ ή έ ή ή
Οι στιγμέ5 των  Ε:
μέσο ΟΕΜ φωτογρΕιφιΕ5
/ ϊ ¦ ,η ω Μ ως έ! ¦ ,_“ Χ ~ ΙΙ νά, ,ά
νά χ Ν ΙΧ , 1 ,Ι κ ,οι / χ Τ, `- ν ο 1/ 7/ Η Ι ~ » χ 
Ε μ ¦ η ω , ο ,
Ξ Ι Τ δ Χ Ι = ~ 3
ά έΙ / Τ Τ Χ Ι ΤΙ Ι // ΣΟ
λ ,ί Ι Ε Τ Η / Μ / Ι έ· 
,Η χ ο Τ ι
Ι Χ Τ
“Η ΞὅἔἩΪ ῖΙΙΙνΤΙΙΕΙ ΙΕ ΕΝΕΚΕΝ ΜΕ ΤΕ ΜΙΣΘΟΣ'ΜΟΙΡΕΣ 
]ΠΔωὲἡῖΕΠΜ“ΗΠ< ΝΕΠ Ε
ΕΞΙ", ΕΣ ΔΟΤΕΣ.
κΑι Α Ν οκνΕΕΡΝΗΤικΑ
ΜΑΧΑ|ΡΩΜΑΤΑ
ΒΟΥΑ|ΑΖΕ|
Η ι(νι3Ει>ινΗΣΗ
ΣΤΗ ΔιινΗ
ΑΞ|0Α0Γ|·|Σ|·|Σ,
Τιι>οΣΦνΓιι(ον
Ο| ΚΥΒ|ΣΤ|·|ΣΕ|Σ
ΚΑΜΜΕΝ_Ο,Υ
ΚΑΙ |·| ΟΛΕθΡ,ΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΟΥΖΑΛΑ ~
Το ΦΛΕΡΤ Ι Ι
ΕΥΡΩΣ0Σ|ΑΑ|ΣΤΩΝ 
,μ-“ΤΣ||'|ΡΑΙ
και ιι επομένη μέσα Ζ
σε ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 'Ξ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Α|'||ΣΤΕΥΤ|·| ΦΟΡΟΕ|'||ΔΡΟΜ|·| κΑι ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
τόσα χαράτσΤα αΠό... ΑρΤστερα
;:ἶΣ!'ΞΕΠΞΠ:Π έως 10 λέιΤΤα Του ευρω ΕθΝ|κΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
σΤα καύσιμα μέσω ΕΦκ, φόρος Μ0Ν0 ινιΕ Ε|Σ0ΔΗΜΑΤικΑ
1-5%ο σας ΤραιΤέζικές συναλλαγές, ΚΡΙΤΗΡΙΑ· “ΣΦΑΓΗ»
νέος φόρος σΤα κινηΤα Τηλέφωνα και ΣΤΙΣ Ε"|κ°ΥΡΙΚΕΣ,
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ|
μέιωση αφορολογηΤον σας 8.900 θ ο' κγΡ|ΕΣ, ΜΜΜ)
ΜΕ Το ΜΕΡ|ΣΜΑ
ΗΕ( ΪΙΠἐΙ[ἔΞΞΗ ©@Ξ“Ζ για μείωση ΔΗΜ0Σ|°γ Μ'
καΤῳΤαΤ0!Ι ΙΙΙσθ0!Ι¦ καΤαΡνηση |'|ΡΑ|'ΜΑ'|'||(|·| ΜΑΥΡΗ
ιιρονιΤηρέσιας, αιΤέλένθέρωση ΤΡΥΠΑ 8,8 Δ|Σ. ο
ομαδικων αΤιολύσέων ΣΤ0 ΑΣΦΑΛ|ΣΤ| κο
Π ΣΕΛΙΔΕΣ |0-Ι3 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΗ Ν.Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΠΝΤΑ| ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡ0ΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΙ ΕΜ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΤνινοΜικοι ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Ο ιΡΑκιινοΣ ΧΑΑΙ`ΙΤΟΥΝ Ι'ΙΟΥ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ Ι'ΙΑΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΩΣ 2.000 € ΕΞΙΣΤΟΡΕΙ ΣΤΟΝ «ΕΤ» ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Ι'ΙΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
Ο' ΓκΡιΖΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝ|ΑΣ _
Γ|Α ΤΟ |'|ΡΟΣΦΥΓ|ΝΟ
Οι δυσκολί88 στην έφαρμογιῖ και τα τοιΙβι(ιι(α ι·ιαἶΧνί6ια
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΡΕΙ] Ο ΠΑΣ
8: Α ΝΑΝΟΣ Η
ΣΕΛ|ΔΕΣ
¦4_¦ 9, Μ οι ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦνι·ικοΣ ΠροοΡιΣΜοΣ
 ι ΣΗ 8 Ελλ|·|ΝΠΠΠΥλλ ΜΑΝΗ ιΤιιιιΣΤονΣ ΜΒΜ “Σω ιΤιιΣ ο ΜΜΜ ΕιΣιιιΤΕιιιι ΜΝΗΜΗ
"^““ΙΙ¦'Ι¦Ι ιΤ0ν·ΤΝιιΗΖΕι“ΣωιιιιιιιΤνα ΤΕΨΕ¦ΜΤἩΜ ΤιΣΒιΣΕιΣιΝι ΤιΕιιοιιιιΣχολιι
Σ;.έΞω¦Ιι7ζι ΣΕΞ ._

Τελευταία νέα από την εφημερίδα