Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19 03
Το πιο Μζἐ 
ΕΝΘΕΤΟ Γ|Α Το Σ'|'0|Χ|·|Μ7
Π καΥλιΑιιοΣ ' ΡΑΓΜΤΣΗΣ ' Ε||.|ΛΜ5 ' ΒΡΑΖ|ΜΑΝΟΣ
' ΤΕΡΜΚΗΣ ' ΜΑΝΤΖ|θΣ ' ΠΛ'ΑΚ0Ε ' ΣΜΥΡΝ|ΔΗΣ
ΛΕΩΦ0Ρ0Σ
ΕλπιΔΑΣ
ι :θ ¦ για ι·ιαικτε; και Κ°°"Σ5
' ' ΣΕ |'|'Μ|Α ΚΑ| |Σ|'|ΑΝ|Α Η
' Χωρια ΜΜΜ, Μηαρταλινι
και Περόνε οι «κυαναλευκαω
' «Σταυρόλεξα»
η μεααει·ιιθετικὴ γραμμὴ
' ῖαιλιανι6η5: θα κριθεί στα γκολ
Ο Μ|ΧΕΛ, ΤΣΕΚΑΡΕ| ι·ιΑ επιοεἩ%ω:Μ
ΜΕΤΑΓΡΑΦικογΣ “Μ “ΜΜΜ ω Α
Σ'|'0Χ0ΥΣ ΚΑ| ΚΑΝΕ' ΤΑ" 
ΕΠΑΦΕΣ Γ|Α ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ”ΣΕω - Με ΜΑΜΑ:
Χειρουργήθηκε α Λαυκίνα5: «Πήγαν
όλα καλα, θα ει·ιιατρέψω ι·ιια δυνατόΞ»
Δ '4 - “ μ Μ · . ' η `
τιΑ Μιλ Νικι-ι 7 ι ζ Ρ·· “ · “ _ δ ,. λ ΜΜΕ
γ_ > 7. ω ι ΤοΝκοΣΜ0
Ξ=!ι=5ι=ἑἑιΒιξ=ξικΗ _ 7 _ Δ “ “ η ¦ _ »ι ' ; > Ί Δ, Π^°ΕΡ^
ι·ιοΡειΑΤογ ΘΕΛΕιοι·ιΑοκ _ ' ` ν / ι· ι Δ "Α" "ΑΣ
' ΝΤΕΜ|'|0ΥΤΟ ΜΑΝΤΟΝ
' 15ΟΑΡΗΣ Ο ΤΣ0ΧΛΑΣ »ι Σελ. 67
κγι·ιΕΜο ΕΛΛΑΔΑ: Μαιο · Ε
οι κοΡΥΦΑιοι ΤΗΣ ΒοΡΕιΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡοΡοΓΡΑΦοΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤκ05ΡοΜ
Μω7:Ψ __
.- Ύ* ι Β. ΜΑΣΤΟΡΑΣ χ
,-°- 90.. κι -π!;
ω Ι” “χ ι α μ
Δ ι ~ :` ι ω
 ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ
Π|ΕΣΕ|Σ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ Τ|Σ |'|ΛΕΥΡΕΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕ| ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕ|Σ
,“- . ` “ΙΡ Ι . ›
Α"Ε|^Ε| Η Φ|ΦΑ
Ε"|ΜΕΝΕ| ο κο"Τ°Ν"Σ
ΠΑΠ(0ΣΜ|0 ΚΛΕ|ΣΤ0Υ ΣΤ"0Υ
ΧΜ|(|Ν0 Η ΠΕΦΑΝ|Δ|·|
ΜΕ 4.80 Μ. πο ΕΠ' Κ0Ν'|'Ω
· ΧΑΜΗΛΕΣ ι·ι·ι·ιιΣειΣ ΓιΑ Φ|Λ||'||'||ΔΗ
κΑι κγΡιΑκοι·ιογΛογ »ι Σελ. 65 Γ|Α
 _ _ · ιιΡιΦΤι-ιΣ:ἐΤο Σερι ΔεΝ Σε] εε
Το ΕΡἈΣ|ΤΕΧΝ|ΚΟ ΜΑΣ ΑΠ0|'|Ρ0ΣΑΝΑΤ0Λ|ΖΕ|»
 ~ Ξ ί ~ “ ` · οπογι·ικοΒιπ ΠΜ ΑποΣι·οΛιι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ε'Ν^!)ΣῖΗ «Η»