Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3230O • ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Έγκριση
τριώροφου
Βρεφονηπιακού
Σταθµού στην
Ηλιούπολη
Από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

ΣΕΛ. 10

«ΜΕΤΑ ΤΟ
ΜΠΛΟΚΟ …
για πρώτη
φορά φως»

Ο δήµος Νέας Ιωνίας καλεί το
κοινό στην προβολή ενός συγκλονιστικού ντοκουµέντου

ΣΕΛ. 3

Όµορφη µουσική
βραδιά των
µελών του ΚΑΠΗ
Παραδείσου
Παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου Γ. Πατούλης

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συντονισµού των Συναρµόδιων Φορέων της
∆υτικής Αθήνας και έλαβε τις πρώτες σηµαντικές αποφάσεις της

ΣHΚΩΣΑΝ ΜΑΝIΚΙΑ

Σ

ε εφαρµογή της απόφασης που είχε ληφθεί από
τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και
Υποδοµών, την Περιφερειάρχη
Αττικής, τον Αντιπεριφερειάρχη
και τους ∆ηµάρχους ∆υτικής
Αθήνας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συντονισµού των Συναρµόδιων Φορέων για τη ∆υτική
Αθήνα. Σε ειδική σύσκεψη στην
έδρα της Αντιπεριφέρειας στο
Περιστέρι, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν επιγραµµατικά:
α) Η συνεχής λειτουργία της Επιτροπής, µέσω της συνεργασίας
των εκπροσώπων κάθε φορέα.
β) Η ταχύτερη υλοποίηση των δεσµεύσεων του Υπουργείου Υποδοµών για την ολοκλήρωση των
έργων στον Κηφισό, την Εσχατιά
και τη Φλέβα. Η επιτάχυνση από
την Περιφέρεια του αντιπληµµυρικού έργου της Λ. Αθηνών.

γ) Η συνεργασία των αυτοδιοικητικών υπηρεσιών µε τη ∆ιεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη συνολική αν-

τιµετώπιση του ζητήµατος της
αντιπληµµυρικής θωράκισης της
∆υτικής Αθήνας.
δ) Η πρόταση προς τον αναπλη-

ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
για την άµεση αντικατάσταση
του "νόµου Μανιάτη" για το Πάρκο Τρίτση.

Προς έγκριση η
«Να υπάρξει µεγαλύτερος
Κυκλοφοριακή µελέτη καταµερισµός των προσφύγων
Κάτω Ψαλιδίου
στους δήµους»

ΣΕΛ. 11

Ξεκίνησαν τα
προγράµµατα
άθλησης για όλους
∆ήµος Χαλανδρίου

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛΙ∆Α 8

ΣΕΛ. 3

Η έγκριση της
κυκλοφοριακής
µελέτης, του υπό
ένταξη στο σχέδιο, τµήµατος της
περιοχής «Κάτω
Ψαλίδι» θα τεθεί
στην αυριανή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Ηρακλείου
Αττικής.

ΣΕΛ. 7

Οι εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτηµα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής,
απασχόλησαν τη συνεδρίαση του διευρυµένου ∆Σ της ΠΕ∆Α.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα