Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
·«ΓΥΜΙΣ£» ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΜΟ: ΜΝ ΜΜΜ
ο Σε που: ομάδα: πιο Σούπερ Λιγκ ρίχνω γέφυρεε ο |οπονόε Θ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜΕΡΙΔΛ <<ΒοΜΒΑ»  ο  θ
| - ΜΑΗ 1.3οε Π . . λ'
Η. απ· Μ. “ΜΜ.:3
· · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2671
| | Ι θ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μ^ρΤ|ογ 2016 Ο Η °°β°Ρ" κατσγγεῆΜ Πρ"ν απο το περμ"" με τον 
-- _ι
 Μήνυμσ στον Πορτογὁῆο γκι... ῆευκό συμβόῆοιο!
ο έ; › 4
· «Βόῆε το νουμερο Που θε5» του μετέφερε ο ΣοΒΒί6η5
· Πότε έγ·νε το ραντεβου, τ· σκέφτετσ· τὡρο ο Πορτογοῆοε
· Ο ρόῆο5 του Βῆόντσν"Β·τ5 ον υΠσρξει συμφωνίο...
Το, «τ απέξω ο» του 
Νικο στον οποεσκου  αἱ 
Ποῇόϋ ῇο ῇ7ο οῖοἶῇΞᾶο · η
ο, _εμκέ
ΠΞ/ΛΜ0Π
1;Μ Η ΜΡ) Η)
Η ι [εΟ)Ἡξ Β [  Ι]
· Φοβορΐ σε κοῆἑε οποδόσειε στο μεγόῆσ πρωτσθῆήμστσ
· Προτόσεπε γω όῆσ το γούστο κο! γω κάθε πορτοφόῆΙ
 “ τ ΧΧ Π[email protected]Ἡλ:Μ_