Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 Μ °| οκαΠΔτι1ωΔττικΔτηη“ωωωωων Ητ^τΝΜΝΙ“'Ωωὁ“Η'
ΙΜΟ' 'Ο Ο' Ο Μ"
· « )) 8
' Γραφει οΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛ^ΗΣ Σελ. 32
'008 αατοτοοιιιος ο "κ "Εκ π
αρα τιι οιατοοοα "Β Π"Ἑἑ “ Μ 
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2 'μ ςΤΜ Ι
Στου8 ιταίκτεε αου~ενδιαφερουν αιτο
Ελλαδα, ο Μεξικανόε χαφ Με Βεροια8
ΔθΑΗΪ! και
ΠΑΝΗΓγΡικΗ ΚΔ' ΑΜΕΣΗ ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ |Δ|Ο ΤΟΝ ΠΟΓΕΤ, του χθεσινού αιτοκλειστικου ρετιορταζ
Με «ΩΡΑΣ» για την ενεργοιτοιαση του Ουρουγουανου τεχνικου στον σχεδιασμό για την νέα σεζόν " " 
'ι ν ι ν
! Ο 6 Ι
Οι νεεε ατιομαγνιιτοφωνόσει8
_ αιτό το υλικό Με ΕΥΠ για το
«Κοριόιτολιε» ιτροκαλουν τιόταγο
 και μεγαλα ερωτηματικό
Ο τεχνικό8 ατε ΔΕΚ ετιιβεβαιωσε με δαλὡσειε του στο συνδρομητικό καναλι, τιε ετιαφε8
και με τον Δημότρτι Μελισσανίδη · Σε ανοιχτό γραμμα με Μιτόγεβιτ8 για όλα τα οργανωτικό Νθ"Οκ^^γ"ΤΟΝΜ' ΣγΝ^ΝΤ"ΣΕ'Σ Δ'^'ΪΗΪΩΝ;
     ο Με ΜΕΓΑΛΟΠΔΡΜοΝτεΣ = 
 ^  ' Ο “ :των ΔΕΝ_ΜΠΗκΔΝ ΜΝ ΣΤΗΝ αικοΓΡΑφιΔ 
ι.__.·· “ο χ Δ· < ` _ .-¦
Η Η! με οοβαοοτιιτα και αιοοιιιια
αιωνας ατο ιιοοαοο των ιιοοοφανων
:ι Η"
Καθοριστικό ήδη η γνώμη του 'ω Ξεκινούν από τον
και για το Που θα γινει ω 'γωγω Ϊ ~7 ι επόμενα εβδομαδα
η καλοκαιρινό ΠροετοιμασίαΙ οποσ 'δει ο Δ γ_ · Ο' δΡΠσ8'8 ϊΠ8
εκτό8 από τα μεταγραφικό ““ ~ «Ενω°"8» Υ!" Η"
Ενεργόε τι5 τελευταίε8 °ν?κ°"Ψ'°"
«ω τα δωσουμε @Μ εβδομόδεε και στον σχεδιασμό των συνανθρω"ων Με
, . . _ . , . που υποφέρουν
για το Τωρτιωνς Λιγκ» Φετιομενα8 μερα8 των Ακαδημι9
ετιτομερειεε
Δ. ι_ στην «ΩΡΑ»