Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ 6
ΩΜΡ@ΞΜἩ ΜΑΙΜΜ£=
Η ἔσΜΕΡ|Μ Μο· η" ΠΑΝΜκΜκΜ Ψ" ἶ8 ηπα' Με Δρ. ΜΜΜ 8888 πω: ι." ε
Π _ . Μ
Ρ Α"Α|ΤΕ'ΤΑ| ΑΜΕΣΗ ΜΠΑΤΕ" ΠΑ ΙΒΝ1ΕΑ'ΚΒ ΤΩΝ ΕΝΩ" Τ"" ΠΕΜΠΤΗ ΝΕ Τ"" ΚΒΥΜ'|Α" ΠΠ ΚΑΙΜΕΠΒ ΜΚΑ <
ε;;; ; 23 Ψ , έ ι (Ξ 8
. ' _ Ψ .κ .. Μ
 Ψ 8 _.ὶ Λ _· · 4 Δ ἑἶἔ]
ΜΠΥ|Λ|ΑΝΣ ¦ ω! ., λ .ν -< 
ι Δ·Λ:“ο“κεΑπο Χ ¦
ἱ Ιο«πΜΜ» Α ΑΝΛγΛτιο · ·-   4
Α· Π.κΩΝΣΤΑΝΠΝΙΔΗΣ
:Ξ ΜΜΕ
Α Μ τα ΜΜΜ
°· ι ΕΙΠΕ Τ"Ν ΚΑΜΑΡΑ
ΜΕ ΤΟ 'ΜΑ
84 ΕΙκΜΜ
 κΜΜΜνΜΞ“
πωπΕΒ|π Μι ΜΗ ΦΠ ὑὶΣΕΡΒοπ ΕΝ”Μλπῇογ “ΤΑΝ
ΠΧ”/: ο ΒΧ Ο 5;
'ή ΜΗ ΑΜ" ῖαΔΕΥῖἑῖο ΗΜ!ΧΡ0!_Μ0ΣΤ|ΣΑΝΜΑ ΜΜΕ" ΗΠΑ (ω,
ἐ Μ ς τκἑἘΜΕΡΗ9εΣπκΜΜ μ“ΛἑοΝΕηΜΜΗεεΔΜΣ ετωμγωΗ8
 ΜΔ   
 ΜΗΜπΑΕΠΜΜωωΜ ΜΜΜ
ε . ΜΕΤΑ τι:ΑΜωνωεπηΑ«ΜπΜ»με
 ; Ι ΒΑΡΜΑ" ΚΑΙ Α'ΑΝΠ°ΜΒ'Π" το" "ΠΕΟ
-ἶ Υ · Σελ. Ε
_ ΜΡΗΣΜπΑκοΛιΑΣ
_ κ ωσ,·'0ΜΜωΜΜ
 Δ¦ἩΜ" ; _ς;-:- Δ Δ κ
Ξ' ι η
·' Ϊ 7 Ρ Ρ μ :¦ τ
 __ .ΜΝΑΒΗΝΑ|Κ0Σ ΠΜ[ἱ!ἐΑΜ 'ω'οω8_ω _ Α Δ
«ΠΜΣ 0080. ΒΑ ΑΠΣΠΥΝΕ ΤΑ "ΑΝΤΑ ΠΑ ΝΑ ΠΑΡΒΥΜΕ Τ" ΜΗ» “9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα