Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Κοκτέιλ φαρμάκων θεραπεύει τον καρκίνο του μαστούRecognized text:
ΌποωῳΜ-ν
ἔΜΜψἩ
Π Ο Μ. ωΜ 83
Μω.ψωω Μι2Νω:ἔἑ
'ΕΜΠ' ΤΕ ΜΜΜ ΜωΟΥΛΟΥ - 'ΜΜΜ · Μωωωγ
Σε 6·ὸτοξη μόχη5 εκδότε5, 6|κοοτὲ5, κόμμοτο
ΣυμμοκΙε5¦ κονιρε5 κο· ῆυκοφ·ῆ'ε5 Προκοῆοον εκρηκἩκο οκην·κο .ω ι
ΜΜΜ: Μο οπ@_·ΣκοτΜμ Τοπ ΜΜΜ ΜΜΕ Η Με ““|·===Μ==τ ..
Ο' ΕΥΡΩ ΜΙΟ' ΠΕΤΕΥΟΥΝ ΟΠ Υ ΠΑΡΕΙ Μ!ΕΕΗ
ΤΗΣΕΜΗΝΚἄ ΜΠΜΜΜπ
“τ __ η. . ·;:·;·:..::¦#.ί . ¦ _
|Μκ;γ:“ῖ“1: 3 _`:.# 7.- ! Ψ Σ·
η. _.· · _¦ ·-ί“~ ¦·.- ξ* ή” _ "_ . _4 ' μ |
..ἱῇ:.·3_. ,:-_.°;:›:ε· -- ·'·$'::5 _ _ _ ~^- :μ γ .·
Λη· ;..-° “>:·--. Ο..: .¦ -ω ..η , η·κ·"
Κ..:_ἔΐ_ η Ξ _ , · . 2 _ Ι
Μωιπθσῳωῳγἡ μέθοδο
ΙΜ Αμερικανό" επ·σΙπμὁνΜ
Ι ·ΦπμΒοωΒωξῶᾶε5ῆΜωΜΜῆω
ΚΜ' ΜΜΜ και ΜιγΜωνΜΜ
' ' Ο 9.000πῆοασ ὲΜω καιοωεΘΜω ασ Πόπη ·
ΒΜνω -Θο Μιτου.: ωΜτ1αε9¦ 8ῇῆωοεοφοώΜΙβσω
Ο Ο Ρένια εαεῆε ωρομηΜωω5ω κ: ωῶξει
το ω·Μ ΜΑΜ·Μ με ΙΜ Μύθο
ονσκωυΜσΜἡρΜ αγωγή
για εκατοῳὐΜγυΜκω ,Μ
' ΜεκΠιΜΠΜ εωοΜεηΜ τ 
' · · Με Μ Μο ο μπω.
ΜωΜ|ν8ννπΒΜ8 με ια “ΜΝ "πω"
'ΠΝ ΜΜΜ( “2
· 'Με ὁΙνουν 700.000 ευ ω
οι: Ι ειεὁοοεΙ8 εω5 κο 2018 συν Μ ω 
1 .Ζ"'"ῦο Ε ο"Θε'ο”ο'οω'_'5ΗΜ -ΜὡΜωΜ·ΜΜΜ.Μ·Μ ·
ι · · . -ΜΜ·Μ·ΜΜὡ·ΔΜΜμ·Ή¦ Ι
ΑΠΟ ΤΜ ΜΜΜ Η'ΜΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ !ΔΡΔΔοΘΗκΔΝ Ποπ ΔΑΝειΠεΣ
ΜΑΛΩΤΟΣ - κΔΤΡογΓκΜοΣ
Μ Η!! · 
ΗΜίκςιω' ' 
Σω παω ΛορΜ
ΜτόασχῷΙσω5 ,_ 1 >
?Μ 6Ισ.6αῖΦη! ·· ' <` _> 5 >_ ·; ΜτΑΜωΜοαωιωχοι
'ΠΙΣ ΚΑΘΟΜΤ0 Μο
ΜΤωκοκκιΜωεΜ · 7 _ ,  Πὡ5 κο' γ|οτί
 | .γ _ _  Σε __ ' Μείνε·ιο ΜΕθΛ
.· ,γ : -_ "_ “' ζ ;$` ι' ` < · 'ΜΒ
 ν ·- “ -· 4 ° · ΜεΑποοωοΜΜπΜ
ρ,γ . .ἘΚὁώΚιὁ#ϋ
γιανα ορΞοξὸυν?“ ·· , _ “
πωσ και επιχειρἡσει5
"Μονὴ ε ο νίοΜ5ηΑη Μου
--Μ-ωωωωΜ“σΜ
 Δ. › 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Μή
” πΡοΜΗο£ΥπκΗ ηΜΜ~ΜΨ”
¦ /_ `· ἔ°ς_ ε )·; Η χ ω·ἴ·α
' η ·“7Ι· κ εν - 77 Ϊ #.·Ύἴ · _¦ ω. ' , .
.Ω£..κΖ0ω/. ΜΜΜ κ. ι. Ρ Η “ω : “ “ # Μ Δ δΜὲ€ΜωΜω 2
<@μ ,.·¦μ.μ ΜΒΜ'- _ _- . Β “Μη ι' ΜΗ"
Β· Με κ
-ὡώπΜ- ὰωΜ·Μ 7