Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 12 - ÊÕÑÉÁÊÇ 13 ÌÁÑÔÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.047- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁõóôçñÜ ìÝôñá
ãéá ôï ôñéÞìåñï

Eðåóå óôï êåíü
Ýíáò 71÷ñïíïò!

Åðéäåßíùóç êáéñïý
áðü ôï áðüãåõìá

Ðñïåéäïðïßçóç Ôñï÷áßáò

Ôñáãùäßá óôï Áãñßíéï

ÅîáóèÝíéóç áðü ÄåõôÝñá

ÓÅË.2

ÓÅË.2

ÓÅË.5

×éëéÜäåò êáé öÝôïò ïé åðéóêÝðôåò
óôçí êïñýöùóç ôïõ Êáñíáâáëéïý
ÊáôÜ êýìáôá öèÜíïõí áðü ÷èåò óôçí ÐÜôñá, êõñßùò ìÝóù ôïõ õðåñáóôéêïý ÊÔÅË êáé ôïõ ÏÓÅ, ãéá íá æÞóïõí
áðü êïíôÜ áõôÞ ôç ìïíáäéêÞ åìðåéñßá - ÓÞìåñá ôï âñÜäõ ç «ÐïäáñÜôç» êáé áýñéï ç ÌåãÜëç ÐáñÝëáóç
Το Πατρινό καρναβάλι αντέχει,
ως φαίνεται, εκ του αποτελέσµατος,
ακόµη και µεσούσης της σφοδρής
οικονοµικής ύφεσης… Κατά κύµατα καταφθάνουν από χθες οι επισκέπτες στην περιοχή, κυρίως µέσω
του υπεραστικού ΚΤΕΛ αλλά και του

ΟΣΕ, για να βιώσουν εκ του σύνεγγυς
αυτή τη µοναδική εµπειρία, που παρέχει απλόχερα σε όλον τον κόσµο η
αχαϊκή πρωτεύουσα.
Αξίζει, δε, να σηµειωθεί πως οι
αφίξεις επισκεπτών, µόνο δια µέσου λεωφορείων, θα ξεπεράσουν

τις 20.000 άτοµα. Επίσης, το αστικό
ΚΤΕΛ έβαλε επιπρόσθετα -ακόµη και
ολονύχτια- δροµολόγια για την εξυπηρέτηση του κοινού το τριήµερο
του Καρναβαλιού.
Σήµερα το βράδυ, θα λάβει χώρα
η φαντασµαγορική νυχτερινή πα-

ρέλαση, η «Ποδαράτη», και αύριο η
Μεγάλη Παρέλαση, ενώ η αυλαία θα
πέσει µε την καύση του Καρναβάλου
στο µόλο της Αγίου Νικολάου. Την
εποµένη, ως είθισται, θα γίνουν οι
απονοµές των βραβείων.
ÓÅË.10,11

Aìåóç
ç áýîçóç
ìÝôñùí
óôï ëéìÜíé
Åîáéôßáò êõñßùò
ôçò êéíçôéêüôçôáò
áðü ìåôáíÜóôåò...
Η έκδηλη αύξηση µεταναστών έξω από το νέο
λιµάνι της Πάτρας, είχε ως
φυσική συνέπεια την άµεση λήψη µέτρων από το
Λιµεναρχείο, για προφανείς λόγους. Μάλιστα, η
µετακίνηση προσφύγων
από την Ειδοµένη, ίσως
φέρει στην περιοχή αρκετούς πρόσφυγες, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
ÓÅË.5

Ôï óôåñíü
áíôßï
óôç Ìáñßá
ÐïõëêïõñôæÞ

Ôçí ðñþôç åìöÜíéóÞ ôïõò óôï êÝíôñï ôçò ÐÜôñáò Ýêáíáí ÷èåò ôï âñÜäõ ôá Üñìáôá ôïõ ÄÞìïõ ÐáôñÝùí.

Äéáôçñåßôáé ôï ôìÞìá
ôùí ÔÅÉ óôï Áßãéï…

Óõíå÷ßæåôáé ç áðåñãßá
-áðï÷Þ ôùí ìç÷áíéêþí

Åñ÷ïíôáé áëëáãÝò óôçí
ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç

Οι µηχανικοί και ο τεχνικός κόσµος της χώρας συνεχίζουν και την επόµενη
εβδοµάδα τις κινητοποιήσεις
ενάντια στην πρόταση της
Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό, όπως έγινε γνωστό
από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας.
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η απεργία – αποχή όλων
των Διπλωµατούχων Μηχανι-

Κατηγορηµατική εµφανίστηκε
η Αχαιή αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου,
για αναστολή της λειτουργίας
του τµήµατος Οπτικής - Οπτοµετρίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα του Αιγίου.
Η κ. Αναγνωστοπούλου, κατέστησε σαφές, πως όχι µόνο δεν
θα κλείσει το συγκεκριµένο τµή-

µα, αλλά τους προσεχείς µήνες
θα ανακοινωθούν οι αλλαγές που
αφορούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, και προσβλέπουν στην
ανάπτυξη των ΑΕΙ και ΤΕΙ και όχι
στην κατάργηση και συγχώνευση
τµηµάτων και σχολών, όπως ήταν
ο σχεδιασµός της προηγούµενης
Κυβέρνησης µε το περίφηµο σχέδιο “Αθηνά”.

κών από την συµµετοχή τους
σε Τεχνικά Συµβούλια Έργων
και Μελετών, καθώς και από
το σύνολο των επιτροπών µε
τεχνικό αντικείµενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), από
τη Δευτέρα 14/3 µέχρι και την
Παρασκευή 18/3. Στην απεργία συµπεριλαµβάνονται και
οι Επιτροπές Δηµοπρασιών
Έργων και Μελετών.

Από τον ιερό ναό του
προφήτη Ηλία εψάλη η νεκρώσιµος ακολουθία για
την Μαρία, την 33χρονη
τετραπληγική κόρη του
Νίκου Πουλκουρτζή, που
κατέληξε από ανακοπή
καρδιάς. Η είδηση του θανάτου της γέµισε µε θλίψη
την τοπική κοινωνία, καθώς στο πρόσωπό της αποτυπωνόταν ο αγώνας µιας
οικογένειας ενάντια στο
αδιάφορο σύστηµα.
ÓÅË.15

Äéðëüò
åïñôáóìüò
ôçí ÊáèáñÜ
ÄåõôÝñá
Δύο παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις, προγραµµατίζονται από το Δήµο Πατρέων, η πρώτη στην Αγυιά,
στο χώρο της Πλαζ, ενώ η
δεύτερη, την ίδια ώρα, δηλαδή µετά τις 12 το µεσηµέρι
της Καθαράς Δευτέρας, στο
χώρο του πάρκινγκ κοντά
στον ΝΟΠ, στην περιοχή του
νέου λιµανιού.

ÓÅË.8