Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ν ., 
Στιε «χρυσέε εφεδρείεε» η Εισαγγελέαε κ. 'Γσατάνη
Από εκείνεε που είχε υπονοπσει σε αρθρο του ο Ψυκαρπε
Ύστερα από 3,5 μήνεε θυμήθηκε το ραντεβού που είχε ζητήσει από τον αναπληρωτή υπουργό Δ. Παπαγγελόπουλο - 'Γι γύρευε στον υπουργό; - Γιατί δεν πήγε στην Εισαγγελέα του
Η κόρη τηε ήταν υποψήφια θουλευτήε ατε ΝΔ και ο άνδραε τπε είχε κάνει νομάρχηε επί ΝΔ και ήταν υποφήφιοε βουλευτήε τπε
ΑΠ να καταγγείλει τιε «παρεμβάσειε» του; ~
Γην ίδια ώρα, ο Εισαγγελέαε κ. Στ. Κωσταρέλλοε αθωώνει τον Χριστοφοράκο, βαφτίζονταε... δωρεέε σε μίζεε εκατομμυρίων που είχε δώσει σε ΝΔ και ΠΑΣ0Κ
γιατρο:
σας σελ. παταω
- Με θα
προστατευσετε
όρασή οσε από
το γλαυκωμα
ετη. Η
το ΠΑΡΟΝ
·' (7 'Μ
ΚΥΡ|ΑΚΗ '|3 ΜΑΝΤΟΥ 20" δ
Ψ'- . ...Η ,η ”
3 ·| .9 γ., ,γῇ/ης ΙΡ./ .
. .· · ' ,
Μ· -'_' ·ω'· ι
ν. Λ 
, ,_ /
τ_¦·κ ¦. ·. .¦. .---¦
Αη. ενη. Με - ενω 2 ο ννΠνν.ραιοη.ρι
·°- ·-_·- _
Οι αντοχές στερεύουν και δεν λέει να ξημερώσει...
ή κρίσιμος σταθμός για την επανεκκίνηση της οικονομίας η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά και εκεί τα αφεντικά συνεχΚουν να θέλουν αίμα
Ι νσιξη, αλλά τα σύννεφα δεν λέ
νε να ανοίξουν διάδρομο. Η Πυξίδα δεν δείχνει ήρεμο λιμάνι. Το
σκάφοε βολοδέρνει και το Πλήρωμα
έχει καταρρεύσει... Αυτή είναι η
πραγματική εικόνα που ζει όλη η
χώρα και δεν υπάρχει Ἐλληναε Που
δεν θα ήθελε να είναι ψεύτικη...
Επτά χρόνια τώρα το τρένο δεν
κατάφερε να μπει στιε ράγεε. Και είναι θαύμα Που κανείε δεν έχει λιποιμυχήσει. Κρατάμε και ελπίζουμε ότι
θα τα καταφέρουμε στο τέλσε. Μόνο Που ο Προορισμόε δεν φαίνεται
στον ορίζοντα. Με την ευθύνη να είναι πρώτα δική μαε, αλλά και με
τσυε ξένουε. τσυε συμμάχσυε και εταίρουε μαε, να φορτώνσυν όλα και
περισσότερο τον... γάιδαρο, για να
είναι συνεχώε υπό τον απόλυτο έλεγχό τουε.Όποιοε κι αν είναι στο τι
μόνι... Αυτό ζούμε τώρα... Μαε φόρτωσαν και το Προσφυγικό, που είναι
αποκλειστικά δικό τσυε δημιούργημα και είναι στο χέρι τουε να το σταματήσουν ακόμα και αύριο το πρωί.
Στα πγεμσνικά παιχνίδια τσυε, όμωε,
οι μεγάλοι χρησιμοποιούν τιε χώρεε
σαν πιόνια τσυ5 στον παγκόσμιο
χάρτη. Χωρίε να ενδιαφέρονται για
τσυε σκοτωμούε, για το αίμα που χύνεται, για το αν Πνίγονται μωρά και
μικρά παιδιά. Κέρδοε θα έχουν, γιατί
θα πουλήσουν όπλα, θα είναι τα αφε
ΣΥΝΕΧΕ|Α Π Η ΣεΑ|ΔΑ 2
'Ετοιμος και ο νόμος
για την πωληση
των «κόκκινων» δανείων!
Ετοιμα είναι το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι διάφορεε εταιρείεε (ίυηαε) θα αγοράσουν από σε τράΠεζεε και θα διαχειριστούν τα «κόκκινα» δάνεια. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο αντιΠρόεδροε τηε ΤράΠεζαε τηε Ελλάδοε θ.
Μητράκοε, μιλώνταε σε ειδική εκδήλωση (ημερίδα) Που διοργανώθη κε στην Αθήνα με θέμα τα μη εξυΠηρετούμενα («κόκκινα») δάνεια.
Αναφέρθηκε εΠίσηε σε μια σειρά μέτρων και ρυθμίσεων Που
έχουν ήδη προωθηθεί, όΠωε η Παροχή δυνατότηταε («εργαλείων») στιε τράΠεζεε για την αντιμετώΠιση των δανείων. ο Κώδικαε Δεοντολογίαε για τιε σχέσειε τραΠεζών και δανειοληπτών
με δάνεια σε καθυστέρηση κ.ά. Το γενικό συμΠέρασμα ήταν ότι
Πλέον η διαχείριση (αγορά - Πώληση) των «κόκκινων» δανείων
μπορεί να προχωρήσει με ταχύτερουε ρυθμούε, ώστε τα δάνεια
εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, εΠιχειρήσεων στην Ελλάδα να
Περάσουν στα χέρια ξένων τίμησε. με άμεση συνέΠεια τον αφελληνισμό τουε. Στην ημερίδα είχαν Προσκληθεί εκΠρόσωΠοι του
ελληνικού χρηματοΠιστωτικού τομέα αλλά και ξένοι εΠενδυτέε,
σύμβουλοι κ.ά.
(Αναλυτικό ρεπορτάζγια τα «κόκκινα» δάνεια στη σελίδα ΤΕ.)
σταελληνικόνησια!
Για να... ελέγχουν τους παράτυπους μετανάστες
Μας παγιδεύουν οι Ευρωπαίοι - Η Τουρκία
δεν θα πάρει ουτε έναν μετανάστη πίσω
Φθαρμένσ προϊόν η ΝΔ,
λέει ο Μητσοτάκηε
ο Παραμάγαζα στήνουν Τζιτζικώσταε και Παπαμιμίκοε
Βραζετ π ΝΔ απο
τπν ταυττσπ του Κυριακου
με τα εκδοττκα συμφέροντα'
σε .8
> τι" :εε Μωρέ
το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέσε!
ο Στα Τί2 δισ. τα «κόκκινα» δάνεια
σελ. Β
Η Γερμανία σε πανικό
ο Μεγάλεε υΠοχωρήσειε Πρόε την Άγκυρα
ΠροσΠαθεί να εΠιβάλει το Βερολίνο
σελ.θ
ΜΜΜ. Με Με
ΤΑ Μακη κύκλων
ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ λΓοΡλεοΥΝ..
Ρεπορτάζ στη σελ. "2
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ
Ώρα εξόδου. ..
Στα ΤθΔ8, ο Μίλοβαν Τζίλα5, σημαντικόε διανοούμενοε, άλλοτε αντιΠρόεδροε τηε Γιουγκοσλαβίαε (Που αργότερα έπεσε στη δυσμένεια του Τίτο), βρέθηκε στη Μόσχα, καλεσμένοε τηε σοβιε
|.'ἐίἔβῆὅΣ τικήε ηγεσίαε. Εκεί, στα άδυτα του Κρεμλίνου, ο
ΛΕΟΝΤ^Ρ¦ΤΗΣ Στάλιν -στιε μακρέε συζητήσειε Που είχαν- του
είΠε ότι η Γερμανία ήταν ανάγκη να μείνει διχα
σμένη. Και Πρόσθεσε: «Η Δύση θα κάνει τη Δυτική Γερμανία δική τηε και εμείε θα μετατρέψουμε την Ανατολική
Γερμανία σε δικό μαε κράτοε. . .». Ο Τζίλαε θυμήθηκε ότι και νωρίτερα, στα 1946, ο Στάλιν μιλώνταε σε γιουγκοσλαβική και σε
βουλγαρική αντιΠροσωΠεία είχε Πει: <ίΟλη η Γερμανία ΠρέΠει να
γίνει δική μαε. . .». Αλλά και ο Πρόεδροε των ΗΠΑ. ο Ρούσβελτ, το
1943 εΠρότεινε να διαμελιστεί η Γερμανία σε εΠτά κομμάτια.
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΛ|ΔΑ 5
«Το ξεκίνημα τπε Μετεμφυλιακήε Αριστεράε»
ια την... ΠρωταΠριλιά καθορίστη
κε η διεξαγωγή τηε έκτακτηε γενικήε συνέλευσηε του ΟΛΠ, όΠου θα
λύσουν τιε διαφορέε τουε οι κύριοι
Δρίτσα5 και Πιτσιόρλαε, αφού θα κληθούν εκ νέου να καθορίσουν το νέα
ί3μελέε ΔΣ του Οργανισμού. 'Οηωε
είναι γνωστό, με βάση τον νόμο και την
Πολύχρονη Πρακτική, το ΔΣ το ορίζει ο
υΠόυργόε Ναυτιλίαε, Που έχει την ε
θάτσερ χρειάζεται,
αλλά πού να βρεθεί;
παλευω
αν· ~
Ποητεία του ΟΛΠ, έπειτα από Προτάσειε των μετόχων. Από την άλλη, ο Πιτσιόρλαε θέλει να ορίσει ο ίδιοε αΠοκλειστικά όλο το ΔΣ, ώστε να καθορίζει άμεσα με τύχεε του ξεΠσυλήματοε.
Το υΠό κατάργηση ΔΣ σΠοφόσισε
να διεξαχθεί η ΕΓΣ την Παρασκευή Τη
ΑΠριλίου 2018, όχι στο κτίριο του ΟΛΠ
αλλά στο Πολυτελέε ξενοδοχείο τηε
Πλατείαε Συντάγματσε «Νυν Ηπα»!
Στην αγορά, Πάντωε, Που δεν την
αΠασχολούν οι εσωκομματικέε
'ΟΠοιος δεν υΠακούει στις βουήές, αΠοΠέμΠεται
ΥπερκυΒέρνπσπ το ΤΑ|Γ|ΕΔ!
Κόντρα στον ΣΠίρτζη, ο Πιτσιόρλας αρνείται να τοΠοθετήσει τη νέα Πρόεδρο στα ΕΛΤΑ!
έριδεε του ΣΥΡ|ΖΑ και οι μεταξύ τουε
βεντέτεε, όλοι μιλάνε για το χάλι άσκησηε διοίκησηε σε μεγάλεε εταιρείεε,
τιε οποίεε με σχέδιο απαξιώνουν, αφού τα ίδια ΠρόσωΠα (υΠουργόε, Πρόεδροε ΤΑ|ΠΕΔ, κυβέρνηση) διώχνουν
χωρίε καμία κατηγορία ή μομφή αυτούε Που οι ίδιοι διόρισαν Πριν αΠό 8
μήνεε, όταν αΠομ όκρυναν τον Ανωμερίτη, Που δεν υΠοτασσόταν στιε βουλέε τουε. Την έκτακτη γενική συνέλευ
τνηιεχιΞιΑ επι ΣΕΛιΔΑ ο
Ανοιχτόε σε όλα στο «πόθεν έσχεε» ο Νυκόρηε!
Το δέχθηκε ο Τσίπραε στη συμφωνία που υπέγραψε στη Σμύρνη
Πρέπει να υπάρξει
ένα εθνικό
σχέδιο δράσης
ο Δεν μπορούμε να κάνουμε
θαύματα, μπορούμε όμωε
να αποφύγουμε τα λάθη
ο Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι
ανοιχτή, οφείλει να έχει σύνορα
Η Τουρκία για μία
ακόμη φορά κάνει
επίδειξη τηε ισχύοε
τηε, εκμεταλλευόμενη κυρίωε τη γεωΠολιτική τηε θέση
και τη συμβολή τηε
ΔΗΜΗΤΡΗ η
ΜΜΜ. 2ΤΞ.ΝἔΒε“ΞΒ
Πρέσβη ετ. ρ ρ μ
στρατιωτικών δυνάμεων και του καίριου ρόλου Που έχει για την αντιμετώΠιση των Πολεμικών εξελίξεων
στη Συρία. Υπό το φωε των δεδομένων αυτών, ΠρέΠει να κινηθούμε με
ανάλογο τρόπο κι εμείε. Καλέε είναι
οι εκκλήσει5 και οι ΠροσΠάθειεε εΠεξήγησηε των απόφεών μαε είναι
Πολύ χρήσιμεε και αΠαραίτητεε,
ΠρέΠει όμωε να υΠάρξει ένα εθνικό
ΣνιγιεχειΑ ττιι ΣΕΛ|ΔΑ ο
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «Π»
Στα ευρώ Ι
η βασική σύνταξη
σελ. θ
“ Τρία ακίνηταγστο κέντρο
του Μανχάταν εμπλέκονται
στη λίστα λαγκόρντ!
σελ. θ
Εκτροηη σε σταματήσω,
χοριακη λύση
σελ. 5
Η περίπτωση
Τουρκία Νο2
Του ΧΡΗΣΤΟΥ θ. ΜΠ0ΤΖ|0Υ σελ. δ
Στα 3,4( με( δέ δισ. ευρύ ο τζίροε
Νέα βιβλίο από τον Γ. Αεσνταρίτπ Σελ. το σελ. Η Ιω' διακινητόγ |'|Μωω'
. τέσσαρα Στα Χέρτα των ΜἙἔΞ=%:Ξ8ω
Είηανγέμστσότιέκλεισσν τραπεζών το Με· οργανιρμοσετου
'Η' Ε" "θϊίζ"|'ίΝ" Το ΜΜΜ! ο Σε ποιον θα ήθελε το Μαξίμου να περάσει το Μεγάλο Κανάλι Δ"μ°σ'ο" άραγε;