Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Και 4,3 δισ. φόροι και 120.000 πρόσφυγες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
..ωιι Μαι
Ενο|Βανο 'Η οτα
ωωω Δ Μι οι. ω 6 Μαι
Π |αχὐει απο '|3|3 |αχὐει ατιὁ "38
4  € ἑω5 & Τ9Ι3|20]6 [ ί ' ' γ ] Ρ ο € ἑω5 & "9ζ3|20:|6 η Σ
4 ἔἑ°ἑΙΞΒῖ°ῦ“ Ι ~ Τ ΑΒΕΕ °Ε'°ῦ το · τ
επιταγή αΕἰαε Ι , Ε ο Ε ο ετιιταγἡ αΕἰα$ Ι ,Σο
για αγορέ5 τιρο'ι'ὁν·των ΔΕΛΤΑ ` ' ^ για αγορέ5 προϊόντων ΔΕΛΤΑ “
Λετιτομέρειε5 στα οελἰδε5 48-50
|'|αναθιινα'ι'ι(ὁΞΠ%
Δεὶτέ με το ΘΕΜΑ Χωρὶ8 ΧρέωσΠ το μεγαλο ντέρμΠι στο Πανε μ©ΠΞ'| Ζει5 καλύτερα!
Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ
«Π"ὶΖε|»  ι 1  . 
Εαφνικὁ8   τ· Μ Ψ   .. 
 και ιι Πρὸεδρο5τΠ5«ΕλΠἰδα5»
Ε* Μαριαννα Β. Βαρδινογιὸννη:
' , ι · ` ' Ά ¦ . . ¦
' . | ` η Ι( ΜΤΒ Ο' εικονε5 ειναι αποροδεκ·τε5.
[ · Μέχρι να γἰνοιιν τα Ηοτ 5ροτ5 θα πεθανουν ατιο το κρύο και τι5 αρρώστιε5 - Εχουν ιιτιοβλιιθεἰ
| ' τιροτὁσει5 για στέγαση και φαρμακα στα ατιοιιργεἰα αλλα δεν τιαἱρνοαν οὑτε ατιαν·τιισι·ι -ΣεΛ.ι:-ι9
· Διαφωνουν οι μετοΧοι Ρ γ : _ ι γ
η  · Οι τρὰΠεΖεέ εὶναι
Ε| . ; Τ ἴδ3ἘΞΞΣἙἔΞἔἶἔἴἔ ΜΟΝΑ-ΖΥΓ Α ΧΑΜΕΝ0Ι ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ
Μεγαλο Καναλι · Πὡ8
 ν"  Και 4 8 ισ ο Ο' και
Μμα· Ωρεο αγωνὶα8
.' .. για τομο δΙ1μοσιογρα- , · φ ρ
τ ' φΟΠ8 και ολομο του8 '
εργαΖομένου8 ·Χαμὸγελα στο Μαἶἱμομ για το ραγισμέ- = Ε
νο «ιερό δισκοΠὁτΙ1ρο '[Ι18 διαΠλοκὴ8», ὁΠω8 το λένε 1 ο ω" Η 
Η ΣΕΛ|ΔΕΣ τιΑΡΑΣκι-ιΝιο ·
ο"ωΝοΜ"ω 'ω' "°^""ω '42" ΜΑΧΗ Με το ΚΟΥΛΡΤΕΤ0: ΠεριΚοΠέ8 στΙ8 Πρὸωρε8 Κ€1ιτ18 εΠιΚουρΙΚὲ8
- Μείωσ11 τΙ18 «ΠροσωΠιΚ1ὶ8 διαφοραο» για 900.000 συνταἔιοὺΧουο
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ||(0: ΨαΧνομν Ποτ φοτο για ακομα 120.000 μονιμουο μεταναστ88
- Του ρΚὶα και «συμμορία του Βὶσεγ1φαντ» τορΠιλὶΖομν τα συμφωνἰα · ΣΕΛ. 4-11
ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΕΚΑΤ0ΜΜΥΡ
ΟΚ.ΑγγελὁΠουλ08, γ _ · . τι· ι. Η 
τι ω!
ΤΜΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΝΩΣ
ἔ Χ τισὺΖιιγο8
ἑ νοσοκὁμα, 018110
έ γιοι-«Θρὐλο8» καιτι
 "ΜΜΜΜ βολεϊμΠολὶστρια ΔΤ·
· ΣΕΛΙΔΕΣ 51-53